1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. صفات در زبان انگلیسی
  4. صفات بجای اسم در زبان انگلیسی | adjectives as nouns

صفات بجای اسم در زبان انگلیسی | adjectives as nouns

The young :صفات بجای اسم

صفات بجای اسم در زبان انگلیسی

صفات بجای اسم موضوع این درس است بعضی از صفات به عنوان اسم در جمله قرار میگیرند تاگروهی از مردم را توصیف کنند.

برای مثال وقتیکه میخواهیم بگوییم مردم بیمار،به سادگی میگوییم بیماران(sick people=the sick)

درواقع صفت بجای اسم قرار میگیرد و اسمی که صفت آن را توصیف میکرده حذف میشود.قبل از این صفات حرف تعریف(the) قرار میگیرد.

مانند:

the blind,(نابینایان)

 the deaf( ناشنوایان)

, the elderly( سالخوردگان)

, the famous(مشهوران)

 the homeless(بی خانمان ها)

the innocent(بی گناهان)

the intelligent(باهوش ها)

the jobless(بیکاران)

the old,(سالخوردگان)

 the poor(فقیران)

, the politically correct(افراد درست سیاسی)

, the privileged(امتیازداران)

, the rich(پولداران)

the sick(بیماران)

, , the unemployed(بیکاران)

the weak(ضعیف ها)

the wealthy(ثروتمندان)

, the young(جوانان)

THE ELDERLY
صفات بجای اسم: The old

The seaside resort is frequented by the rich and famous.(اقامتگاه ساحلی محل رفت وامد مشهوران و ثروتمندان شده است)

Every year, millions join the ranks of the unemployed worldwide.(هر ساله میلیونها نفر به انبوه بیکاران جهان میپیوندند)

There were complaints of inadequate facilities in the new toilets for the disabled.(شکایت از امکانات ناکافی در توالت های جدید برای ناتوان ها وجود داشت)

There seems to have no plans to provide cheap housing for the homeless(به نظر میرسد برنام ای برای فراهم کردن مسکن ارزان برای بی خانمان ها وجود ندارد)

نکته:فعل هایی که بعد از این کلمات می آیند باید جمع باشند.(این اسم ها جمع هستند)

The injured were in the thousands(آسیب دیدگان هزاران نفر بودند)

 . 

The disabled have found it very difficult to get a job(ناتوان ها یافتن کار برایشان دشوار بوده است)

حتما بخون  صفات ملکی در زبان انگلیسی Possessive determiners

نکته:هرچند گاهی این اسم ها مفرد هستند.مثل:

The accused is found guilty(متهم گناهکار تشخیص داده شد)

The deceased was believed to have killed himself.(باور بر این بود که مرده خودش را کشته است)

نکته:گاهی اسم ها بدون  the  به کار میروند.درواقع حرف تعریف  the همیشه قبل از این اسم های وصفی نیاز نیست.بستگی به این دارد که این اسم وصفی چطور در جمله استفاده شده است).در جمله های زیر میبینیم که قبل از این اسم های وصفی حرف تعریف  the استفاده نشده است.

We do take care of our elders.(ما مراقبت از سالخوردگانمان را انجام میدهیم).

The government should do something for our homeless.(دولت باید کاری برای بی خانمانها مان انجام دهد)

صفات بجای اسم: the homeless

There must be a law to ensure the rights of minors are protected.(باید قانونی وجود داشته باشد تا امینان بدهد که حقوق خردسالان حمایت میشود)

How do you treat your blind in your province?(شما  با نابیناهایتان در استانتان چطور رفتار میکنید؟)

مالکیت اسم وصفی:

مالکیت اسم وصفی با ‘s نشان داده میشود ،راه درست استفاده از of  برای نشان دادن مالکیت است.

No: More luxurious apartments are being built to meet the wealthy’s demand.:(این جمله اشتباه است ،چون از ‘s برای مالکیت استفاده کرده است)    
Yes: More luxurious apartments are being built to meet the demand of the wealthy(این جمله درست است،چون از ofبرای مالکیت استفاده کرده-بیشتر آپارتمانهای شیک در پاسخ به تقاضای ثروتمندان در حال ساخت است) 

No: The new policies will promote the poor’s and the unemployed’s welfare.(این جمله اشتباه است چون از ‘s برای نشان دادن مالکیت استفاده کرده است)
Yes: The new policies will promote the welfare of the poor and the unemployed..(این جمله درست است،چون از of  برای نشان دادن مالکیت استفاده کرده است،سیاست های جدید موجب رفاه فقیران و بیکاران میشود)

مقاله قبلی
صفت و قید به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
جایگاه صفت در جمله انگلیسی | position of adjective in a sentence
فهرست