1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. صفات در زبان انگلیسی
  4. صفت و قید به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

صفت و قید به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

صفت و قید به عنوان توصیف کننده

صفت و قید به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

:صفت و قید به عنوان توصیف کننده موضوع این درس است. توصیف کننده ها معمولا در کنار کلمه ای که توصیف میکنند قرار میگیرند.اگر توصیف کننده بسیار دور از کلمه ای توصیف مکیند قرار بگیرد به عنوان توصیف کننده بی جا شناخته میشود که در ادامه توضیح داده میشود.

صفتها به عنوان توصیف کننده قبل و یا بعد از اسم قرار میگرند.

قیدها به عنوان توصیف کننده بلافاصله قبل و یا بعد از اسم قرار میگیرند/قبل از صفت و یا قبل از قیدهای دیگر قرار میگیرند.

صفت و قید به عنوان توصیف کننده- صفت ها :

1)صفتها اسم ها را توصیف میکنند

It was a dark and stormy night.(شب تاریک و طوفانی ای بود-هر دو صفت تاریک و طوفانی اسم شب را اصلاح میکنند)

There was a red kite in the cloudless sky.(یک بادبادک قرمز در آسمان بی ابر وجود داشت-در این مثال دو صفت قرمز و بی ابر قبل از اسامی بادبادک و آسمان قرار گرفته اند و آنها را توصیف میکنند.

صفت و قید به عنوان توصیف کننده

o        *نکته: در ترجمه فارسی صفت بعد از اسم قرار میگیرد.

2)صفتها ضمایر را توصیف میکنند.

He was happy with the way things went.(او از روشی که چیزها پیش میرفت خوشحال بود-حوشحال اصلاح کننده است و ضمیر او را اصلاح میکند)

They were tired after a hard day at the worksite.(آنها بعد از یک روز سخت در محل کار خسته بودند-صفت خسته ضمیر آنها را توصیف میکند)

صفت و قید به عنوان توصیف کننده – قیدها

1)قیدها فعلها را توصیف میکنند

She breathes heavily.(او به سختی نفس میکشد-قید به سختی فعل نفس کشیدن را توصیف میکند)

حتما بخون  ترتیب صفات در زبان انگلیسی - order of adjectives

He often sees dragons in his dreams.(او اغلب در خوابهایش اژدها میبیند-قید اغلب فعل دیدن را توصیف میکند)

He did not feel hungry and ate sparingly.(او احساس گرسنگی نمیکرد و به مقدار کم  غذا خورد)

قیدی که فعل را توصیف میکندفعل
He works efficiently on his own.(او به تنهایی به طور موثر کار میکند)He works on his own.(او به تنهایی کار میکند)
They dig deep to get at the roots.(آنها به طور عمیق حفاری میکند تا به ریشه برسند)They dig to get at the roots.(آنها حفاری میکنند تا به ریشه برسند)
  

2)قیدها صفتها را توصیف میکنند

He is really funny. (او واقعا بامزه است-قید واقعا صفت بامزه را توصیف میکند)

The water is hot enough to make a drink.(آب به اندازه کافی داغ است تا یک نوشیدنی درست کند-قید به اندازه کافی صفت داغ را توصیف میکند)

صفت و قید به عنوان توصیف کننده

She felt her pulse; it’s abnormally fast.(او نبض خود را احساس کرد؛ به طور غیرعادی سریع است-قید به طورغیرعادی صفت سریع را توصیف میکند)

قیدی که صفت را توصیف میکندصفت
I was still wide awake at 4 a.m.(من هنوز ساعت 4 صبح کاملا بیدار بودم)I was still awake at 4 a.m.(من هنوز ساعت 4 صبح بیدار بودم)
We have been quite patient with him.(ما با او کاملا صبور بوده ایم)We have been patient with him.(ما با او صبور بوده ایم)
It was completely dark inside the cave.(درون غار کاملا تاریک بود)It was dark inside the cave.(داخل غار تاریک بود)

3)قیدها قیدهای دیگر را توصیف میکنند

We whisper very softly to each other.(ما خیلی به طور ملایم با هم پچ پچ میکردیم-قید خیلی قید به طور ملایم را توصیف میکند)

حتما بخون  قیدهای still,yet,already,just

He now gets home more quickly with his new car.(او اکنون با ماشین جدیدش بسیار به سرعت به خانه میرسد-قید بسیار صفت سریع را توصیف میکند)

After her illness, she gets tired exceptionally easily.(بعد از بیماری اش ،او فوق العاده به راحتی خسته میشود-قید فوق العاده قید به راحتی را توصیف میکند)

قیدی که قید را توصیف میکندقید
He finished his homework very quickly(او خیلی به سرعت تکالیفش را به پایان رساند)He finished his homework quickly.(او تکالیفش را به سرعت به پایان رساند)
She ran really fast in the race(او در مسابقه واقعا سریع دوید)She ran fast in the race.(او در مسابقه سریع دوید)
The dog came almost immediately  when he called.(وقتی که او صدایش زد سگ تقریبا بلافاصله آمد)The dog came immediately when he called.( وقتی که او صدایش زد سگ بلافاصله آمد)

4)قیدها کل جمله را توصیف میکنند

Hopefully, the weather will be good enough for a picnic tomorrow.(امیدوارم، هوا فردا برای گردش فردا به اندازه کافی مناسب باشد-قید امیدارم  کل جمله را توصیف میکند ،نه یک کلمه خاص و یا یک عبارت خاص را)

مثالهای زیر میتوانند  در تمییز بین  صفت و قید به ما کمک کنند.بیشتر قیدها به ly  ختم میشوند .فقط تعداد کمی از صفتها به ly ختم میشوند.

Certain یک صفت است ،اما certainly قید است.

 Not smoking has certain made a real difference to him.(این جمله اشتباه است چون certain  صفت است و نمیتواند فعل جمله را توصیف کند،در نتیجه به قید نیاز داریم)

Not smoking has certainly made a real difference to him.(عدم استعمال دخانیات مطمئنا برای او تفاوت حقیقی ایجاد کرده است-این جمله درست است چون certainly قید است و میتواند فل made را اصلاح کند)

صفت و قید به عنوان توصیف کننده

Are you quite certainly about what happened?(این جمله نادرست است چون بعد از فعل to be  به صفت نیاز داریم ،اما از قید certainly استفاده کرده است)

حتما بخون  صفات در زبان انگلیسی ( Adjective ) چه هستند؟ و انواع آن

Are you quite certain about what happened?( آیا از آنچیزی که اتفاق افتاده  مطمئن هستید؟)

Real یک صفت است و rally یک قید است.

he government is aware of the really problems that these people face(این جمله نادرست است چون قبل از اسم problems به یک صفت نیاز داریم و اینجا از قید استفاده شده است)

The government is aware of the real problems that these people face.(دولت از مشکلات واقعی که این افراد با آن رو به رو هستند آگاه است-این جمله درست است چون صفت real اسم problem را توصیف میکند و به درستی استفاده شده است)

 We don’t know what real happened.(این جمله نادرست است-چون real صفت است و نمیتواند فعل را توصیف کند)

We don’t know what really happened.(ما میدانیم واقعا چه اتفاقی افتاده است-این جمله درست است چون برای اصلاح فعل از قید really به درستی استفاده شده است)

مقاله قبلی
صفتهای وصفی معلوم و مجهول در زبان انگلیسی (participial adjectives)
مقاله بعدی
صفات بجای اسم در زبان انگلیسی | adjectives as nouns
فهرست