1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. صفات در زبان انگلیسی
  4. صفتهای وصفی معلوم و مجهول در زبان انگلیسی (participial adjectives)

صفتهای وصفی معلوم و مجهول در زبان انگلیسی (participial adjectives)

participial adjsصفتهای وصفی معلوم و مجهول

صفتهای وصفی معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

صفتهای وصفی معلوم و مجهول موضوع این درس هستند. صفاتی وجود دارد که از فعل تشکیل شده اند(فعلی که به ing ختم شده است-وجه وصفی معلوم یا فاعلی-و یا فعلی که به  ed  ختم شده است-وجه وصفی مجهول و یا مفعولی-).این صفات ،صفات وجه وصفی (participial adjectives) نامیده میشوند.

اگرچه این صفات از فعل منشاء گرفته اند اما مانند دیگر صفات اسم را توصیف میکنند.

وجه وصفی مجهول که به ed  ختم میشود مربوط به افعال باقاعده است.افعال بی قاعده روند متفاوتی دارند.

وجه وصفی فاعلی که به ing  ختم میشوند  در رابطه با شخص ،شی ء و یا وقایع صحبت میکنند در حالی که وجه وصفی مفعولی  احساس افراد را بیان میکند.

وجه وصفی حال (present participle ):

he is damaging his health by smoking excessively(در این مثال damaging  وجه وصفی حال است و برای ساختن فعل خال استمراری به فعل is اضافه شده است-او با سیگار کشیدن بیش از حد به سلامتی اش ضربه میزند)

وجه وصفی گذشته ( past participle ):

He has damaged his health through excessive smoking(در این جمله damaged وجه وصفی گذشته است و برای ساختن حال کامل یا ماضی نقلی استفاده شده است-او با سیگار کشیدن بیش از حد به سلامتی اش آسیب زده است)

وجه وصفی حال به عنوان صفت استفاده شده است (Present participle used as adjective):

Excessive smoking has a damaging effect on his health(سیگار کشیدن زیاد تاثیر آسیب رسانی روی بر سلامتی اش داشته-در این مثال damaging  صفت است و قبل از اسم قرار گرفته است)

حتما بخون  صفت و قید به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

وجه وصفی گذشته که به عنوان صفت استفاده شده است (Past participle used as adjective):

His damaged health is caused by excessive smoking(سلامتی آسیب دیده اش در نتیجه ی سیگار کشیدن بیش از حد ایجاد شده است-در این جمله  damaged  صفت است و قبل از اسم قرار گرفته است)

صفات وصفی معلوم و یا صفات فاعلی به ما در رابطه با شخص و یا شیئی میگویند که باعث یک احساس شده اند.(amazing=شگفت انگیز)

The amazing acrobatic display captivated  the audience(نمایش حرکات شگفت انگیز تماشاگران را مجذوب کرده بود)

صفات وصفی مجهول یا صفات مفعولی به ما میگویند که یک شخص در رابطه با شخص و یا شیء چه احساسی دارد(amazed=شگفت زده)

They started at the magic performance in amazed disbelief(آنها با ناباوری شگفت زده به اجرای جادویی خیره شدند)

در ادامه دو صفت فاعلی و مفعولی (صفتهای وصفی معلوم و مجهول) را در مثالهای جداگانه نشان داده ایم:

فعل:annoy=آزار دادن

He has the annoying habit of littering(او یک عادت آزاد دهنده پرت کردن آشغال را دارد)

صفتهای وصفی معلوم و مجهول

Their annoyed housemate told them to lower their voices(هم خانه آزرده شان به آنها گفت که اهسته تر صحبت کنند)

Decay=پوسیده شدن/فاسد شدن

The smell of decaying meat was nauseating(بوی گوشت  فاسد تهوع آور بود)

The decayed body of a cat attracted many flies(بدن پوسیده گربه تعدادی زیادی مگس را جمع کرده بود)

Frustrate=نامید کردن/بیهوده کردن

It was a frustrating experience when none of them listened to what I said(تلاش ناامیده کننده ای بود وقتی که هیچ کدام از آنها به آنچه که میگفتم گوش نمیدادند)

حتما بخون  صفات در زبان انگلیسی ( Adjective ) چه هستند؟ و انواع آن

She made frustrated attemps to look for the size she wanted(اوتلاش بیهوده ای برای جستجوی سایز مورد نظرش کرد)

Intrest(علاقه مندکردن)

I must say it was a very interesting book(باید بگویم که آن کتاب خیلی علاقه مند کننده بود)

We could see the interested look on her face(من میتوانم نگاهی علاقه مند در صورتش ببینم)

Paint=نقاشی کردن

The painting work has been done to a professional standard(کار نقاشی با یک استاندارد حرفه ای انجام شده است)

The painted picture of egg won the first prize(تصویر نقاشی شده تخم مرغ جایزه بهترین نقاشی را برنده شد)

Write(نوشتن)

She was chosen for her writing skill(او برای مهارت نوشتن انتخاب شد)

The second paper is a written test(برگه دوم یک آزمون نوشته شده است)

Excite(هیجان زده کردن)

It was an exciting match(یک مسابقه هیجان انگیز بود)

The excited crowed waited for the actress to arrive(جمعیت هیجان زده منتظر رسیدن بازیگر بودند)

Frighten(وحشت زده کردن)

Climbing that mountain was a frightening experience(بالارفتن از کوه یک تجربه وحشتناک بود)

صفتهای وصفی معلوم و مجهول

My frightened grandmother related about being chased by dogs(مادربزرگ وحشت زده من در مورد تعقیب شدن توسط سگها صحبت کرد)

تغییر صفت های وجهی در زبان انگلیسی (participial adjectives) :

این صفتها میتوانند برای نشان دادن شدت ،تغییر کنند برای این تغییر از قید های زیر استفاده میکنیم:

Completely(کاملا)/extremely(به شدت)/fiercely(به شدت)/less(کمتر)/more(بیشتر)/most(بیشترین)/rather(نسبتا)/really(واقعا)/so(خیلی)/very(بسیار)

.The police are investigating the completely burnt cars(پلیس در حال جستجوی اتومبیلهای کاملا سوخته است).

A huge cloud of smoke rose from a fiercely burning oil tank.(ابر بزرگی از دود از مخزنهای سوخت به شدت قابل اشتعال برخاست)

The very excited crowd waited for the actress to arrive.(جمعیت بسیار هیجان زده منظر رسیدن بازیگر بود)

حتما بخون  صفات ملکی در زبان انگلیسی Possessive determiners

It was a really exciting match..(یک بازی بسیار هیجان انگیزبود)

My rather frightened grandmother related about her being chased by dogs.(مادربزرگ نسبتا ترسیده من از دنبال شدنش توسط سگها سخن گفت)

Climbing that mountain was an extremely frightening experience..(بالارفتن از کوه یک تجربه به شدت وحشتناک بود)

بیشتر صفتهای وصفی میتوانند هم به صورت صفت وهم به صورت مسند در جمله قرار بگیرند.

It is a computerized system.(این یک سیستم کامپیوتری است-صفت قبل از اسم قرار گرفته است)

The system is computerized.(سیستم کامپیوتری است-بعد از فعل اسنادی is صفت قرار گرفته است)

She is an intelligent little girl.(او یک دختر کوچک باهوش است-صفت قبل از اسم قرار گرفته است)

The little girl is intelligent.(آن دختر کوچک باهوش است-صفت بعد از فعل اسنادی is قرار گرفته است)

This is an exciting new magazine.(این یک مجله جدید هیجان انگیز است-صفت قبل از اسم قرار گرفته است)

This new magazine is exciting..(آن مجله جدید هیجان انگیز است-صفت بعد از قعل اسنادی is قرار گرفته است)

I could hear irritating snores coming from his bedroom.(من میتوانستم صدای خرخر آزار دهنده را از اتاق خوابش بشنوم-صفت قبل از اسم قرار گرفته است)

I could hear snores that are irritating coming from his bedroom.(من میتوانستم صدای خرخر که آزار دهنده بود را بشنوم-صفت بعد از فعل اسنادی are قرار گرفته است)

مقاله قبلی
صفات مقایسه ای در زبان انگلیسی( comparative adjectives)
مقاله بعدی
صفت و قید به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی
فهرست