حروف تعریف در زبان انگلیسی چیست؟

انواع حروف تعریف در زبان انگلیسی :

حروف تعریف به طور کلی دو نوع هستند : نامعین(a/an=یک) و معین(the).

حروف تعریف نامعین در زبان انگلیسی

در جمله معمولا برای اشاره کردن اولیه به شخص و یا شیئی استفاده میشود.با این کار لازم نیست که مشخص کنیم که به کدام  شی ء و یا شخص خاص اشاره میکند

حروف تعریف معین (the ) در زبان انگلیسی

.وقتی که شخص و یا شیئی را در جمله مجددا نام میبریم از (the)استفاده میکنیم که نشان دهنده این است که آن اسم قبلا درجمله ذکر شده است.

حرف تعریف صفر در زبان انگلیسی

گاهی در جمله هیچ حرف تعریفی استفاده نمیکنیم که به این مورد حرف تعریف صفر گفته میشود .

استفاده نادرست از این کلمات معنایی متفاوت از قصد و نیت ما را منتقل میکند پس باید درک درستی ازشان داشته باشیم.

کجا حروف تعریف را در زبان انگلیسی استفاده کنیم؟

an را قبل از اسم هایی استفاده میکنیم که با حروف صدا دار(a/e/i/o/u) آغاز میشوند=an apple

a را قبل از اسم هایی استفاده میکنیم که با حروف بی صدا(بقیه حروف/b/c/d/f/g/h….)آغاز میشوند.

the برای تمام اسامی که قبلا درجمله ذکر شده اند استفاده میشود.

حرفهای تعریف به نوعی صفت هستند که اسم بعد از خود توصیف میکنندو معمولا قبل از صفات وصفی که اسم بعد از خود را توصیف میکنند قرار میگرند.

  • .he have a small cat(او یک گربه کوچک دارد)
  • She  have passed an easy exam(او یک امتحان آسان را قبول شده است)
  • o        *The bright moon shines high overhead.(ماه روشن بالای سر او میدرخشد)
  • o        *در ترجمه فارسی نمیتوان حرف the  را ترجمه کرد.
حتما بخون  اسامی یکسانی در زبان انگلیسی که با هر سه حرف تعریف به کار میروند
مقاله بعدی
حرف تعریف معین the در زبان انگلیسی