1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. حروف تعریف
  4. اسامی یکسانی در زبان انگلیسی که با هر سه حرف تعریف به کار میروند

اسامی یکسانی در زبان انگلیسی که با هر سه حرف تعریف به کار میروند

اسامی یکسانی در زبان انگلیسی که با هر سه حرف تعریف به کار میروند

اسامی یکسانی که با هر سه حرف تعریف به کار میروند معنای متفاوتی را منتقل میکنند

مثالهایی از اسامی یکسانی با هر سه حرف تعریف همراهند:

  • He is at a school. (او در یک مدرسه است-نمیدانیم کدام مدرسه)
  • He is at the school. (او در مدرسه است-میدانیم کدام مدرسه)
  • He is at school. (او در مدرسه است-او یک معلم و یا دانش آموز است و در حال آموزش دادن و یا یادگیری است)
  • I buy the paper every day.(من هر روز (روزنامه) میخرم)
  • o         The professor presented a paper on recent findings about cancer cells. (استاد یک مقاله در باره یافته های اخیر در رابطه با سلولهای سرطانی ارائه داد)
  •  
  • The children are learning the art of folding paper into decorative objects. (بچه ها در حال یادگیری هنر  تا کردن کاغذ برای اشیاء زینتی هستند)

چند نکته مهم

اگر بخواهیم چندین صفت قبل از یک اسم به کار ببریم فقط قبل از اولین صفت حرف تعریف را استفاده میکنیم.

He talked to a tall and thin woman.(او با یک خانم قد بلند و لاغر صحبت کرد)

اگر از دو یا تعداد بیشتری صفت استفاده میکنیم که به دو یا تعداد بیشتری شخص و یا اسم برمیگردد قبل از هر کدام از آنها یک حرف تعریف به کار میبریم

He talked to a tall and a thin woman(او یا یک خانم بلند قد و یک خانم لاغر صحبت کرد)

حتما بخون  حرف تعریف صفر در زبان انگلیسی
مقاله قبلی
حروف تعریف در زبان انگلیسی قبل از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
مقاله بعدی
جایگاه حرف تعریف در جمله های زبان انگلیسی
فهرست