1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. توصیف کننده های مقایسه ای و عالی در زبان انگلیسی

توصیف کننده های مقایسه ای و عالی در زبان انگلیسی

توصیف کننده های مقایسه ای و عالی در زبان انگلیسی

توصیف کننده های مقایسه ای و عالی (comparatives and superlatives as modifiers) موضوع این مقاله هستند. صفتها و قیدهای مقایسه ای و عالی نیز میتوانند به عنوان توصیف کننده عمل کنند. (توصیف کننده : modifier )

Abu’s older camel died last week.(شتر بزرگتر ابو هفته گذشته مرد-این جمله نشان میدهد که ابو دو شتر دارد و یکی از آنها مرده،صفت مقایسه ای بزرگتر اسم شتر را توصیف میکند)

Abu has the oldest camel in the desert. (ابو پیرترین شتر را در بیابان دارد-در این جمله از صفت عالی استفاده شده است و نشان میدهد که بیشتر از دو شتر در صحرا وجود دارند.صفت پیرترین اسم شتر  را توصیف میکند)

توصیف کننده های مقایسه ای و عالیکلمه very میتواند هم صفت و یا قید باشد. در مثالهای زیر از very برای توصیف کردن صفتها و قیدها استفاده کرده ایم.

نکته:از کلمه very نمیتوانیم برای توصیف کردن صفت ها و یا قیدهای مقایسه ای و عالی استفاده کنیم.

 Abu’s camel is very old.(شتر ابو خیلی پیر است-این جمله درست است چون از قید very  برای توصیف صفت پیر استفاده کرده است)

Abu’s camel is very older than his uncle’s camel. (این جمله نادرست است چون قید very نمیتواند برای توصیف صفت مقایسه ای استفاده شود)

Abu rides his camel very slowly.(ابو خیلی به آرامی شترش را میراند-این جمله درست است،قید very قید به آرامی را توصیف کرده است)

  • Abu rides his camel very more slowly(این جمله نادرست است ،چون قید very نمیتواند قید مقایسه ایmore slowly را توصیف کند)
حتما بخون  جمله مجهول با دو مفعول در زبان انگلیسی (Passive Sentence with Two Objects)
مقاله قبلی
توصیف کننده­­ ها در زبان انگلیسی Modifiers
مقاله بعدی
توصیف کننده ­های چندگانه در زبان انگلیسی
فهرست