1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. توصیف کننده­­ ها در زبان انگلیسی Modifiers

توصیف کننده­­ ها در زبان انگلیسی Modifiers

توصیف کننده­­ ها در زبان انگلیسی Modifiers

توصیف کننده­­ ها کلماتی  منفرد و یا گروهی از کلمات هستند که میتوانند یک عبارت و یا بند باشند که اطلاعات بیشتری را درمورد یک کلمه در جمله فراهم میکنند و یا توصیفی را در مورد یک کلمه ارائه میدهند.آن کلمه در جمله میتواند فاعل ،اسم،فعل،قید،مفعول،مسند،صفت و دگیر توصیف کننده­­ ها باشد.رایج ترین توصیف کننده­­ ها کلمات صفتها و قیدها هستند.

صفتها (اسم ها و ضمایر) را توصیف میکنند.

 قیدها(صفتها ،فعلها و دیگر قیدها) را توصیف میکنند.

اسم ها نیز میتوانند به عنوان توصیف کننده اسم های دیگر استفاده شوند.

صفت به عنوان توصیف کننده­­:

He has a nasal voice. Or: His voice is nasal.(او یک صدای تودماغی دارد و یا صدای او تودماغی است)

قید به عنوان توصیف کننده:­­

Someone sneezed loudly at the back of the queue. (شخصی در انتهای صف باصدای بلند عطسه کرد)

اگر چه توصیف کننده یک مورد اختیاری در یک بند و یا جمله است  و با حذف آن اشکالی از نظر دستوری در جمله اینجاد نمیشود اما نقش مهمی را بیان واضح و مفید و یا یک  توصیف کامل و دقیق را  ایفا میکند.

یک توصیف کننده ممکن است با قرارگیری نادرست در جمله به صورت نادرست مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه باعث میشود که کلمه و یا اسم دیگری را توصیف کند. برای جلوگیری از این حالت باید توصیف کننده را تا حد ممکن نزدیک کلمه ای که توصیف میکند قرار دهیم.

یک توصیف کننده­­ میتوانند قبل و یا بعد از اسم قرار گیرد.

There is a fat baby in that pram(یک کودک چاق در کالسکه است-در این مثال صفت چاق قیبل از اسم بچه قرار گرفته و این اسم را توصیف مکیند)

حتما بخون  جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

The baby is only plump.*(کودک فقط تپل است-در این مثال از یک فعل ربطی(is) استفاده کرده است و توصیف کننده بعد از اسم کودک قرار گرفته است)

*در ترجمه فارسی صفت قبل از فعل قرار میگرد .

مقاله قبلی
جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
توصیف کننده های مقایسه ای و عالی در زبان انگلیسی
فهرست