1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

نقل قول مستقیم و غیرمستقیم در زبان انگلیسی

دو نوع شخص دیگر وجود دارد : نقل قول مستقیم و غیرمستقیم. این دو روش گزارش گفته های فرد دیگری است.

در نوع مستقیم عینا جمله های فرد توسط شخص دیگری گفته میشود. در حالت نوشتاری جمله های فرد را علامت نقل قول و یا گیومه  “…” قرار میدهیم.

در نقل قول غیرمستقیم عینا جمله های فرد تکرار نمیشود( زمان و ضمیر جمله دچار تغییراتی میشود) به علاوه جمله در داخل گیومه قرار نمیگیرد.

گفتاورد مستقیم

در این نقل قول ، عینا از همان کلماتی استفاده میشود که فرد گفته است.در این گونه جملات نیاز به تغییری در جمله نیست. در این جملات علامت نقل قول و یا گیومه (“) را درابتدا و انتهای جمله قرار میدهیم.

به عنوان مثال:

“Be careful! Keep your eyes open. See where you are going,” she said.

o        “مواظب باش!چشم هایت را باز نگه دار.ببین کجا میروی.”او گفت.

مثال بالا یک نقل قول به روش مستقیم است . که فقط باید کلمات استفاده شده توسط گوینده را در داخل گیومه قرار دهیم.

سه امکان برای بازگویی حرف دیگران به روش مستقیم وجود دارد:

1:گفتاورد مستقیممان در آغاز جمله و قبل از افعال گزارشگر* قرار بگیرد.

 “Be careful! Keep your eyes open. See where you are going,” she said.

o         “مواظب باش!چشمایت را باز نگه دار.ببین کجا میروی.” او گفت.

2: در آخر و بعد از افعال گزارشگر قرار بگیرد.

She said, “Be careful! Keep your eyes open. See where you are going.”

نقل قول مستقیم

او گفت”مواظب باش!چشمهایت را باز نگه دارد.ببین کجا میروی.”

حتما بخون  جمله واره ( Clause ) در زبان انگلیسی

3: نقل قول مستقیممان به دو قسمت شکسته شود و  در دو سمت افعال گزارشگر قرار گیرد.

“Be careful!” she said, “Keep your eyes open. See where you are going.”

o        “مواظب باش!او گفت ،شمهایت را باز نگه دارد.ببین کجا میروی.”

* نکته:افعال گزارشگر افعالی هستند که عمل صحبت کردن را نشان میدهند مانند:گفت و

مقاله قبلی
توصیف کننده نا­ب­جا و دو سویه در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
نقل قول غیرمستقیم در زبان انگلیسی
فهرست