1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. افعال در زبان انگلیسی
  4. صرف فعل در زبان انگلیسی یعنی چه ؟ (conjugation of verb)

صرف فعل در زبان انگلیسی یعنی چه ؟ (conjugation of verb)

صرف فعل در زبان انگلیسی

صرف فعل یعنی چه؟ فعل صرف شده فعلی است که از حالت اصلی برای نشان دادن(زمان،جنبه،شخص،شمار،وجه،حالت) دچار تغییر میشود.

برای مثال شکل های مختلف یک فعل نشان میدهد که یک عمل چه زمانی انجام شده،مطابقت با شخص که میتواند(اول شخص ،دوم شخص و سوم شخص)باشد و یا مطابقت با فاعل مفرد وجمع.

این لیست افعال صرف شده به طرق مختلف براساس زمان،جنبه،شخص،شمار ،جنس،وجه و حالت است.

صرف فعل و زمان (tense):

فعل در سه زمان (حال،گذشته و آینده) به کار میرود.

زمان حال(present):she cycles to school(زمان حال نشان میدهد که یک عمل اغلب و یا همیشه اتفاق می افتد)

زمان گذشته(past):she cycled to school(زمان گذشته نشان دهنده یک عمل در گذشته است)

زمان آینده(future):she will cycle to school(زمان آینده نشان دهنده یک عمل در آینده است)

جنبه(aspect):

همه افعال هم زمان دارند و هم جنبه.هر یک از سه زمان اصلی(حال ،گذشته و آینده) به جنبه های (ساده/استمراری یا مداوم/کامل شده / و یا کامل شده ی در حال تداوم ) تقسیم میشوند.

صرف فعل و شخص(person):

افعال برای هر 6 شخص صرف میشوند:

اول شخص مفرد:I go

دوم شخص مفرد:you go

سوم شخص مفرد:he/she/it goes

اول شخص جمع:we go

دوم شخص جمع:you go

سوم شخص جمع:the go

شمار (number):

افعال دارای دو نوع مفرد و جمع هستند:

He/she/it walks to school:(فعل مفرد walks استفاده شده تا با فاعل مفرد مطابقت داشته باشد)

We/you/they walk to school(فعل جمع walk  استفاده شده تا با فاعل جمع تطابق داشته باشد)

جنس (gender):

افعال دارای سه جنس(مذکر،مونث و خنثی )هستند.

وجه (mood):

افعال دارای سه وجه( خبری،امری و شرطی ) هستند.

حتما بخون  افعالی که بعد از آنها مصدر استفاده می‌شود

حالت (voice):

افعال میتواند در دو حالت (معلوم و مجهول) به کار بروند.

مقاله قبلی
افعال متعدی و لازم در زبان انگلیسی (transitive and intransitive verbs)
مقاله بعدی
وجوه فعل در زبان انگلیسی چه هستند ؟ (moods of the verb)
فهرست