افعال متعدی و لازم در زبان انگلیسی (transitive and intransitive verbs)

افعال متعدی و لازم در زبان انگلیسی

افعال همچنین به دو دسته متعدی(transitive) و لازم(intransitive) تقسیم میشوند.افعال متعدی به مفعول نیاز دارند ،در حالی که افعال لازم اینظور نیستند. خیلی از افعال با توجه به اینکه چطور در جمله استفاده شوند میتوانند به هر دو صورت افعال متعدی و لازم به کار بروند.

افعال متعدی باید فعل کنشی(action) باشندونیاز به مفعول دارند و بدون مفعول معنی کاملی را منتقل نمیکنند.

برای مثال :

او خرید(he bought)=در نتیجه گفتن این جمله ناقص باعث به وجودآمدن سوالی مانند:چه چیزی را خرید میشود. بدون اضافه کردن مفعول مستقیم هیچکسی نمیداند او چه چیز خرید. در نتیجه جمله با اضافه کردن مفعول به جمله کامل میشود.

او کیک خرید(he bought a cake)=در حال حاضر هر کسی با خواندن جمله میداند که او چه چیزی خرید. در اینجا فاعلhe عمل خریدن را انجام داده است.

مثال:

در مثالهای بعدی زیر افعال متعدی خط کشیده شده است ومفعول مستقیم نیز پر رنگ تر نشان داده شده است . دقت کنید که بدون مفعول مستقیم هر کدام از جملات بدون معنی خواهند بود.

I have to catch the earliest train tomorrow.

I agree to settle the lawsuit out of court.

I  pushed the button and nothing happen.

They picked him as a captain.

I wrote the number somewhere

در اینجا از افعال متعدی و لازم استفاده شده

فعل متعدی و مفعول غیر مستقیم در زبان انگلیسی

فعل متعدی میتواند مفعول غیر مستقیم نیز داشته باشد.

مفعول غیر مستقیم شخص ویا چیزی است که عمل برای او انجام شده است. دقت کنید که مفعول غیر مستقیم معمولا  قبل از مفعول مسقیم قرار میگیرد.

حتما بخون  افعال تهی در زبان انگلیسی

He bought her a cake=he bought a cake for her(مفعول غیر مستقیمher شخصی است که کیک برای او خریده شد)

She is reading grandma a fairy tale=she is reading a fairy tale to grandma(مفعول غیر مستقیمgrandma شخصی است که داستان برای او خوانده شد)

-افعال لازم برای مشخص شدن  معنی به مفعول نیاز ندارند.

She smiles

The dog is barking

The plane has already taken off

The people next door are arguing loudly

She has been sneezing since this morning

هم متعدی هم لازم

-خیلی از افعال میتوانند به دو صورت متعدی و لازم به کار بروند.وقتی که یک فعل متعدی به صورت لازم به کار میرود معنی تغییر میکند.

در مثالهای زیر زیر افعال خط کشیده شده است و مفعول نیز پر رنگ شده است.

Eat:

متعدی:It’s better we eat something before we go

لازم:our parents like to eat out on Sundays

Poke:

متعدی:she poked the attacker in the left eye

لازم:he poked at a snake with a stick

Play:

متعدی:he played hide-and seek yesterday

لازم:

The children played in the park

در ایجا از افعال متعدی و لازم استفاده شده

Touch:

متعدی:the fat boy can not touch his toes

لازم:the sign says :plese don’t touch

Cry:

متعدی:when she heard what happened,she cried tears of  joy

لازم:someone is crying loudly

-از آنجایی که افعال لازم با مفعول نمی آید،پس در نتیجه بعد از این افعال اسم قرار نمیگیرد.این در صورتی است که بعد از فعل لازم قید یا عبارت قیدی و یا هر دومیتواند قرار بگیرد.در مثالهای زیر زیر افعال لازم خط کشیده شده است و قید و عبارت قیدی پر رنگ نشان داده اند.

حتما بخون  فعل های عبارتی در زبان انگلیسی (Phrasal verbs)

The family lives upstairs(upstairs قید است و بعد از فعل لازمlive قرار گرفته است)

The stranger bumped into me(عبارت قیدیinto me بعد از فعل لازم bump آمده است)

The beach slopes down to the sea(قید down و عبارت  قیدی to the sea بعئ از فعل لازم slope قرار گرفته اند)

مقاله قبلی
فعل محدود و نامحدود در زبان انگلیسی (finite and nonfinite verb )
مقاله بعدی
صرف فعل در زبان انگلیسی یعنی چه ؟ (conjugation of verb)