1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. پنج روش کاربردی برای توصیف سری وقایع

پنج روش کاربردی برای توصیف سری وقایع

چطوری چند تا اتفاق که پشت سر هم افتاده رو تعریف کنم؟

توصیف وقایع یکی از مهم ترین موضوع ها در زبان انگلیسی

تعریف کردن وقایعی که در طول روز با آن ها مواجه شدیم یکی از راه های مفید برقراری ارتباط با اطرافیانمان است؛تعریف کردن چیزهایی که شنیدیم،دیدیم یا برای خودمان اتفاق افتاد.پس باید توصیف سری وقایع را یاد بگیریم تا داستانمان جذاب و سلیس باشد.

اصطلاحات مربوط به توصیف سری وقایع

Describing a series of events توصیف سری وقایع
Before I went to bed, I heard something interesting on the news.
قبل از این که به تخت بروم،چیز جالبی از اخبار شنیدم.

  She was watching the TV when she learned about some needy families.
او داشت تلویزیون نکاه می کرد که درباره تعدادی خانواده نیازمند خبردار شد.

  After watching the show, she decided to give all the money away.
بعد از تماشای برنامه،او تصمیم گرفت تا تمام پول را ببخشد.  

Next, she set up a scholarship program to pay for the education of high school kids.
بعد،او یک برنامه بورس تحصیلی برای پرداخت هزینه های تحصیل بچه های دبیرستانی تنظیم کرد.

  Then, she decided to pay for their college tuition, too.
سپس،او تصمیم گرفت تا شهریه دانشگاهشان را هم پرداخت کند.  
Describing a series of events توصیف سری وقایع

نمونه مکالمه

حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات جدید و کاربردی بهتر است با نمونه مکالمه ایی آشنا شویم تا بتوانیم به راحتی درباره این موضوع مهم صحبت کنیم .

Walt: I heard something interesting on the news last night before I went to bed.

والت:دیشب قبل از این که به تخت بروم چیز جالبی از اخبار شنیدم.

Tara: Oh yeah? What’s that?

حتما بخون  follow-up questions

تارا:اوه آره؟ چه چیزی؟

Walt: It was about a story about a woman who gave away several million dollars. It was money she inherited from an aunt.

والت:درباره یک داستان درمورد یک زن بود که چندین میلیون دلار را بخشیده بود.پولی که از عمه اش (خاله اش) به او به ارث رسیده بود.

 Tara: Wow! What did she do with it?

تارا:وای!با آن چه کار کرد؟

Walt: She was watching the TV when she learned about some needy families.

After watching the show, she decided to give all the money away.

والت:او داشت تلویزیون نگاه می کرد که درباره تعدادی خانواده نیازمند خبردار شد.بعد از تماشای برنامه،او تصمیم گرفت همه پول را ببخشد.

Tara: Amazing!

تارا:چه عجیب!

Walt: Next, she set up a scholarship program to pay for the education of high school kids.

Then, she decided to pay for their college tuition, too.

والت:بعد،او یک برنامه بورسیه تحصیلی برای پرداخت هزینه های تحصیل بچه های دبیرستانی تنظیم کرد.سپس،او تصمیم گرفت تا شهریه دانشگاهشان را نیز بدهد.

Tara: That’s fantastic. She must be really generous.

تارا:این فوق العاده است.او باید خیلی بخشنده باشد.

نتیجه گیری

بعد از خواندن این متن میتوانیم بگوییم که صحبت درباره اتفاق های متوالی زندگی مان میتواند یکی از موضوعات کاربردی در زبان انگلیسی باشد . در این باره اصطلاحات فراوانی وجود دارد که در این بخش با آنها به خوبی آشنا شدیم و میتوانیم به راحتی درباره این موضوع صحبت کنیم .

حالا نوبت شماست برای صحبت درباره سری وقایع از چه اصطلاحاتی استفاده میکنید ؟

مقاله قبلی
ده ها روش برای نپذیرفتن دعوت وصحبت درباره دلایل آنها
مقاله بعدی
هشت روش کاربردی صحبت و پرسش درباره شرایط فرضی
فهرست