1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. سوال های پی در پی درمورد ترتیب کارها و برنامه های دیگران

سوال های پی در پی درمورد ترتیب کارها و برنامه های دیگران

Asking about a sequence

وقتی داریم با دوست یا آشنایی صحبت می کنیم یکی از موضوعاتی که می توانیم درمورد آن صحبت کنیم،پرسش درمورد برنامه های آن هاست،و برای این که نشان بدهیم که صحبت های آن ها برایمان جالب است سوالاتی پشت هم درمورد برنامه هایشان می پرسیم.در این قسمت یاد می گیریم چطور درمورد سلسله کارهای یک نفر بپرسیم و برنامه ها و کارهای خودمان را توصیف کنیم.سوال های پی در پی درمورد ترتیب کارها و برنامه های دیگران :

چند نمونه سوال های پی در پی درمورد ترتیب کارها و برنامه های دیگران

___________________________________________________  

Asking about a sequence:                                         پرسش درمورد سلسه کارها

___________________________________________________

What do you do first?   اول چه کار می کنی؟                                                                                    

Then what do you do?                                 سپس چه کار می کنی؟               

What do you do after that?                   بعد از آن چه کار می کنی؟                             

چند نمونه برای توصیف برنامه ها

__________________________________________________

Describing a sequence:.                                                توصیف سلسله کارها

__________________________________________________

First I meet some friends.   اول  تعدادی از دوستان را ملاقات می کنم.                                                               

Then we go to the park.       سپس به پارک می رویم.                                                                                    

Next, we ride our bikes.                                           بعد،دوچرخه هایمان را می رانیم.

After that, we have lunch.                          بعد از آن ناهار می خوریم.                                    

Later, we watch a movie.                               بعدا فیلم می بینیم.                   

_________________________________________________

سوال های پی در پی درمورد ترتیب کارها و برنامه های دیگران

نمونه مکالمه

در این قسمت مکالمه دو دوست را داریم که درمورد برنامه های آخر هفته شان با یکدیگر صحبت می کنند:

Kristin: I’m really looking forward to the weekend.

کریستین: من خیلی منتظر تعطیلات آخر هفته هستم.

Derek: Me too. Especially Sunday.

حتما بخون  صحبت درمورد گذشته

دِرِک:من هم همنی طور.مخصوصا یکشنبه.

Kristin: What do you do on Sundays?

کریستین:یکشنبه ها چه کار می کنی؟

Derek: Well, first I meet some friends for breakfast. We go to Waffles and Eggs*.

دِرِک:خب،اول من تعدادی از دوستانم را برای صبحانه ملاقات می کنم.ما به وافِلز اَند اِگز (وافل و تخم مرغ)* می رویم.

* نام کافه یا رستورانی است.

Kristin: Then what do you do?

کریستین:بعد از آن چه کار می کنی؟

Derek: Then we go to the park. There’s an outdoor market there on Sundays.

دِرِک:بعد به پارک می رویم.یکشنبه ها آن جا یک بازار در فضای بیرون است.

Kristin: Yeah, I like that place.

کریستین:آره،من آن جا را دوست دارم.

Derek: Next we ride our bikes. And after that,we have lunch. Later we watch a movie.

دِرِک:بعد دوچرخه هایمان را می رانیم.و بعد از آن ناهار می خوریم.بعدا فیلم می بینیم.

Kristin: It sounds like a great way to spend Sundays.

کریستین:به نظر راه عالی ای برای سپری کردن یکشنبه می رسد.

Derek: You should join us next Sunday!

دِرِک:تو باید یکشنبه بعدی به ما ملحق شوی!

نتیجه گیری

خب؛ اینجا درمورد اینکه یکی از موضوعات صحبت هامون می‌تونه پرسش درمورد برنامه های دیگران و توصیفشون باشه بحث کردیم و با طرح چندتا سوال بهتون یاد دادیم چطور اشتیاق تون رو نسبت ب مکالمه تون با اون شخص نشون بدید

و همینطور چندتا مورد برای آشنایی تون با نحوه توصیف برنامه ها آوردیم  و مثل همیشه ی مکالمه ی نمونه هم آخر بار آوردیم تا موضوع ب خوبی براتون جا بیفته امیدواریم استفاده کنید

حتما بخون  پیشنهادات
مقاله قبلی
صحبت درمورد کارهای روزمره، کاربردی ترین مکالمه
مقاله بعدی
نظر دادن و نظر پرسیدن به زبان انگلیسی ؛ یکی از مباحث کاربردی
فهرست