1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. توصیف پوشش

توصیف پوشش

Describing what someone is wearing

یکی از راه هایی که می توانیم در یک جمع کسی را شناسایی کنیم،از طریق پرسش یا توصیف ظاهر آن هاست؛مثل ویژگی های ظاهری یا لباس هایی که به تن دارند.در این قسمت توصیف پوشش و اینکه چطور درمورد پوشش یک نفر سوال کنید را به شما یاد می دهیم.

اصطلاحاتی برای توصیف پوشش و پرسش درمورد آن

  Describing what someone is wearing
توصیف پوشش یک نفر
Asking what someone is wearing            
   پرسیدن درمورد پوشش یک نفر
 .He’s wearing a blue T-shirt, jeans, and white tennis shoes 
 او یک تیشرت آبی،شلوار جین و کفش های تنیس سفید پوشیده است.  It’s blue
آبی است.  


Cassey is.She is also wearing black pants
کیسی.او همچنین شلوار مشکی پوشیده است.  
What is Brad wearing? 
            برد چه چیزی پوشیده است؟  
  
What color is Brad’s shirt?
   پیراهن برد چه رنگی است؟ 


Who’s wearing a pink shirt?
چه کسی یک پیراهن صورتی پوشیده است؟ 

                         

اصطلاحاتی برای توصیف پوشش و پرسش درمورد آن

        

نمونه مکالمه

Here is the example:            ‌‌                        

Brad: What do you think of this shirt?

بِرَد:نظرت درباره این پیراهن چیست؟

Casey: Yellow isn’t really a good color for you. You’re wearing blue today. That color

looks nice on you.

کِیسی:زرد زیاد رنگ مناسبی برای تو نیست.امروز آبی پوشیده ای.آن رنگ خیلی به تو می آید.

Brad: Hm…what about that purple sweater?

بِرَد:هم..آن سویشرت بنفش چطور؟

Casey: I really like it!

کِیسی:من واقعا از آن خوشم می آید!

Brad: OK. Let’s go and look at jackets.

بِرَد:باشه.برویم و نگاهی به ژاکت ها بیاندازیم.

Casey: OK. By the way, didn’t you say that you don’t like shopping?

حتما بخون  خرید کردن

کِیسی:باشه.راستی،آیا تو نگفتی که خرید کردن را دوست نداری؟

 Brad: I don’t…why?

بِرَد:دوست ندارم…چطور؟

Casey: Well, we’ve been in this store for two hours.When are we going to the women’s section?

کِیسی:خب،دو ساعت است که در این فروشگاه هستیم.کی به قسمت پوشاک خانم ها می رویم؟

نتیجه گیری

خب؛ اینجا گفتیم پرسش درمورد پوشش و توصیف پوشش یک نفر کجا و چ کارایی برای ما داره و از همین جهت براتون اصطلاحاتی برای توصیف پوشش یک نفر و پرسش درمورد اون براتون آوردیم و مثل همیشه بحث رو با ی مکالمه ی نمونه تموم کردیم

مقاله قبلی
احوال پرسی رسمی و غیر رسمی و آغاز و پایان مکالمه
مقاله بعدی
معرفی کردن خود یا دیگران از بدیهی ترین موارد در گفتگوها
فهرست