1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
 4. جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

در جملات شرطی نوع اول از زمان حال ساده در بند شرطی و از زمان آینده برای بند اصلی استفاده میکنیم.

Main clause(بند اصلی)If clause(بند شرطی)
زمان آیندهزمان حال ساده
You will arrive home early. زود به خانه می رسید.If you leave now, اگر الان بروید ،

این نوع از جله شرطی نشان میدهد ه اگر شرط انجام شود(اگر الان بروید)  نتیجه محقق میشود(زود به خانه میرسید)

وقتی که احتمال وقوع شرایطی که در بند شرطی گفته شده زیاد است از این نوع جمله شرطی استفاده میکنیم.

جابجایی بند شرطی و بند اصلی

میتوانیم جای دو بند را با هم عوض کنیم . با این تفاوت که اگر بند اصلی را در ابتدای جمله بیاوریم دیگر نیازی به استفاده از کاما بین دو بند نیست.

بند شرطیبند اصلی
زمان حال سادهزمان آینده
If you leave now. اگر زود بروید.You will arrive home early شما زود به خانه می رسید

مثال:

 • If you go with me, I will pay for your fare.(اگر با من بیایی ،کرایه تو را پرداخت خواهم کرد-اگرشرط بند اول انجام شود شرط دوم اتفاق خواهد افتاد)
 • If I see him tomorrow, I will tell him the good news.(اگر فردا او را ببینم،خبرهای خوب را به او میگویم.)
 • If the weather remains fine, we will go to the beach.(اگر هوا خوب بماند،ما به ساحل میرویم)

نشان دادن زمان اینده در جملات شرطی

میتوانیم برای نشان دادن زمان آینده در بند اصلی از be going to  استفاده کنیم.

 • If she passes her driving test, we are going to celebrate at a good restaurant. (اگر او در امتحان رانندگی قبول شود،ما قصد داریم که در یک رستوران  جشن بگیریم)
حتما بخون  جمله واره تابع / وابسته در زبان انگلیسی

افعال کیفیتی زبان انگلیسی (مدال) در جملات شرطی

میتوانیم در بند اصلی جملات شرطی نوع اول از افعال کیفیتی (مدال) استفاده کنیم.

بند اصلیبند شرطی
افعال مدال(can/could-will/would-may/might-shall/should)حال ساده
You will go to the park. به پارک خواهیم رفت.If the weather improves, اگر هوا بهتر شود،

افعال مدالی که در جملات شرطی نوع اول استفاده میشوند نشان دهنده تمایل،اجازه، احتمال ،اجازه و پیشنهاد را نشان میدهد.

 • If the movie is boring, we can always leave there. (اگر فیلم خشته کننده باشد،میتوانیم آنجا را ترک کنیم-تمایل)
 • If you help me with this, I could finish it earlier. (اگر به من کمک کنی، میتوانم آن را زودتر تمام کنم-احتمال).
 • o         If you are in a hurry, you may leave now (اگر عجله دارید،میتوانید زود بروید-اجازه)
 •  
 • If he drives faster, we shall arrive there before dark. (اگر او تند تر رانندگی کند،ما باید قبل از تاریکی به آنجا برسیم-امکان پذیری)
 • If we want to get there on time, we should take a taxi.(اگر ما بخواهیم سر وقت برسیم،باید تاکسی بگیریم-پیشنهاد)
مقاله قبلی
جملات شرطی نوع صفر در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی
فهرست