1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. fused participle در زبان انگلیسی

fused participle در زبان انگلیسی

fused participle

fused participle در زبان انگلیسی

 5)fused participle

Fused participle  وقتی ایجاد میشود که اسم یا ضمیر همراه gerund  ، حالت مالکیت نداشته باشد..

فعلی که با  ing  تمام میشود بعنوان اسم بکار برده شود که gerund   ( همان شکلی از فعل که مثل اسم عمل میکند.) نامیده میشود یا بعنوان صفت  که past participle  خوانده میشود.

اسم یا ضمیری که gerund  را همراهی میکند، باید ساختار مالکیت داشته باشد. وقتی past participle نقش صفت دارد، اسم یا ضمیری را وصف میکند ، حالت مالکیت برای اسم یا ضمیر استفاده نمیشود.

اسم های مالکیت و participleهایی که مثل gerund  عمل میکنند:

مثال های زیر اسم هایی را نشان میدهند که ساختار مالکیت دارند و به همراه past participle  که مثل اسم عمل میکنند و gerund نامیده میشوند، امده اند و با صفت همراه نیستند.

مثال:

No: The new teacher teaching of grammar is proving effective. (Fused participle)

Yes: The new teacher’s teaching of grammar is proving effective. (Unfused participle)

Fused participle

( در مثال اول، participle – teaching یک gerund   است با اسم teacher  ، fused participle تشکیل داده است. برای تصحیح ،در مثال دوم ،  اسم teacher  حالت مالکیت گرفته .)

No: She says that her husband snoring is a bit too loud.  

Yes: She says that her husband’s snoring is a bit too loud.

( اسم husband  حالت مالکیت گرفته چون snoring  یک اسم/gerund است.)  

No: They hate my pet owl hooting in the night.

Yes: They hate my pet owl’s hooting in the night.

(It is meant to show here that they don’t hate the owl; they hate the hooting. If they hate the owl for hooting in the night, the sentence should be a correct one.)

حتما بخون  مثالها و نکات بیشتر در مورد وجه مجهول در زبان انگلیسی more on passive voice

( منظور جمله اینست که انها از خود جغد متنفر نیستند بلکه از صدای هوهو متنفرند. )

No: The clown dancing amused the children.

Yes: The clown’s dancing amused the children.

اسم یا ضمیر مالکیت و participle  مثل صفت عمل میکنند:

اگر participle   صفتی که اسم یا ضمیری را توصیف میکند ، باشد احتیاجی به اسم یا ضمیر مالکیت نیست.

مثال:

We dislike his bragging about his computer skills.

We dislike Tom bragging about his computer skills.

( در مثال اول، present participle – bragging  مفعول مستقیمی است که مثل gerund عمل میکند. در مثال  دوم مفعول مستقیم ، Tom است درحالیکه present participle – bragging  مثل یک صفت ،عبارت صفتی bragging about his computer skills را معرفی میکند تا اسم Tom  را توصیف کند. جمله اول میگوید ما از bragging  متنفریم و جمله دوم از Tom . باید یک gerund  بعد از ضمایر یا اسم های مالکیت قراربگیرد. )

Sue watched a snake’s slithering through the garden.  

Sue watched a snake slithering through the garden.

( جمله دوم میگوید Sue  ، snake  راتماشا کرد نه  slithering  را. Participle- slithering  عبارت صفتی slithering through the garden را معرفی میکند که مفعول مستقیم snake  را توصیف کند.)

No: She saw her drunken father’s dancing at the marketplace.

Yes: She saw her drunken father dancing at the marketplace.

No: They met Bob’s drinking in the pub.

Yes: They met Bob drinking in the pub.

Fused participle

No: We called a few times but there was no one’s answering our calls.

Yes: We called a few times but there was no one answering our calls. 

حتما بخون  وجه وصفی فعل در انگلیسی و آشنایی با present participle

No: We walked quickly home because there were dark clouds’ looming on the horizon.

Yes: We walked quickly home because there were dark clouds looming on the horizon. 

مثال های بیشتر Fused participle :

گاهی اوقات جمله fused  بهتراست تنها باشد.

وقتی اسمی با present participle  ای که نقش اسمی دارد همراه است، لازم نیست شکل مالکیت داشته باشد.

مثال:

No: He thought he heard his late grandmother’s yelling his name.

Yes: He thought he heard his late grandmother yelling his name. 

No: She found his sleeping on a park bench.

Yes: She found him sleeping on a park bench. 

No: A crowd gathered to watch a dozen UFOs’ streaking across the sky.

Yes: A crowd gathered to watch a dozen UFOs streaking across the sky.  

No: I was approached by a stranger’s babbling in an unfamiliar languge. 

Yes: I was approached by a stranger babbling in an unfamiliar language. 

No: We could see big and small monkeys’ swinging from branch to branch.

Yes: We could see big and small monkeys swinging from branch to branch..

مقاله قبلی
وجه وصفی فعل در انگلیسی و آشنایی با present participle
مقاله بعدی
فرمول ساخت جملات سوالی انگلیسی
فهرست