1. خانه
  2. دسته‌بندی نشده
  3. ضمایر نامعین they/you

ضمایر نامعین they/you

You

you جزو ضمایر نامعین است. از you زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم چیزی را تعمیم بدهیم . در این موقعیت به شخص خاصی اشاره نمیکنیم.

گوینده و یا نویسنده میتوانند از این ضمیر استفاده کنند.

You usually need a raincoat in Ireland. It rains a lot.

You از ضمایر نامعین است

شما معمولا در ایرلند به بارانی نیاز دارید.باران زیاد میبارد.(گوینده در این جا با استفاده از ضمیر you به شخص خاصی اشاره نمیکند و این جمله را به صورت کلی میگوید.)

They

وقتی که بخواهیم در رابطه با گروه وسیعی از مردم (مثل صاحبان یک نهاد و یا بنیاد ها)صحبت کنیم از این این ضمیر استفاده میکنیم.در این مورد هم they به شخص خاصی اشاره نمیکند.

They’re chopping down the rainforests.

They’ve opened a new cinema in the town centre.

They از ضمایر نامعین است

آنها یک سینمای جدید در مرکز شهر افتتاح کردند.(منظور یک بنیاد است)

They started running yoga classes at the school.

آنها کلاسهای یوگا را در مدرسه شروع کردند.(منظور صاحبان مدرسه است)

ضمایر نامعین they/you

ضمایر نامعین فاعلی و مفعولی

از ضمایر they(فاعلی) و them(مفعولی) برای اشاره به ضمایر نامعین (some one/anyone/every one) وقتی که تعداد  و جنسیت آنها مشخص نیست استفاده میکنیم.

If someone comes with a parcel for me, can you ask them to take it next door.

 them از ضمایر نامعین است

اگر شخصی با یک بسته پستی برای من آمد،میتوانی به آنها بگویی که آن را تا نزدیک در ببرد.(در اینجا چون جنسیت و تعداد شخص که قرار است بسته را بیاورد مشخص نیست پس از ضمیر مفعولی them استفاده میکنیم)

از they/them میتوانیم در پرسش تاییدی نیز استفاده کنیم:

I believe anyone can do anything if they really want to enough, can’t they?

حتما بخون  ضمایر one و ones

من معتقدم هر کس هر کاری که بخواهد میتواند انجام دهد اگر واقعا آنها بخواهند، نمیتوانند؟

*دقت کنید که در فارسی از حالت جمع با ضمایر (هر کسی و یا شخصی )استفاده نمیشود اما برای نشان دادن حالت جمع در انگلیسی ترجمه ها با جملات انگلیسی هماهنگ شده اند.

نتیجه گیری

خب پس گفتیم که you جزو ضمایر نامعین است. از you زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم چیزی را تعمیم بدهیم . در این موقعیت به شخص خاصی اشاره نمیکنیم. و وقتی که بخواهیم در رابطه با گروه وسیعی از مردم (مثل صاحبان یک نهاد و یا بنیاد ها)صحبت کنیم از ضمیر they استفاده میکنیم.در این مورد هم they به شخص خاصی اشاره نمیکند.

مقاله قبلی
ضمایر مصنوعی ( dummy pronouns )
مقاله بعدی
قوانین نوشتن اعداد در زبان انگلیسی
فهرست