1. خانه
 2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
 3. قوانین نوشتن اعداد در زبان انگلیسی

قوانین نوشتن اعداد در زبان انگلیسی

تعدادی قوانین نوشتن اعداد در زبان انگلیسی وجود دارند که در این مقاله باهم یاد میگیریم.

قوانین نوشتن اعداد در زبان انگلیسی

تعدادی قوانین نوشتن اعداد در زبان انگلیسی وجود دارند که در این مقاله باهم یاد میگیریم.

علایم نگارشی در هنگام نوشتن اعداد

 • قانون شماره 1:اعداد را در ابتدای جمله بنویسید.

Twenty-three victims were hospitalized.

بیست و سه قربانی بستری شدند.

 • قانون شماره 2-در تمام اعداد مرکب از بیست و یک تا نود و نه از خط تیره استفاده کنید.

 Twenty-seven of them went home.

بیست و سه نفر از آنها به خانه رفتند.

 • قانون شماره 3-تمام کسرها با خط تیره نوشته میشوند.

We recovered about two-thirds of the stolen cash.

ما در حدود دو-سوم  پولهای گم شده را یافتیم.

 • قانون شماره 4-اگر چهار یا بیش از چهار عدد وجود داشته باشداز ویرگول استفاده میکنیم. از سمت چپ سه عدد میشماریم و ویرگول را قرار میدهیم.

1,054 people

1،054 فرد

اعداد و پول ، زمان

 • قانون شماره 5-هنگام نوشتن مبالغ کمتر از یک دلار استفاده از علامت اعشار یا دلار ضروری نیست.
 • قانون شماره6-وقتی که در جمله از نشانه دلار استفاده کرده اید دیگر لزومی به استفاده از کلمه دلار نیست.

Incorrect: I have $1,250 dollars in my checking account.
Correct: I have $1,250 in my checking account.

 • قانون شماره7-برای واضح تر شدن زمان به جای استفاده از A.M و P.M از ظهر و شب استفاده کنید.

نکته: امروزه استفاده از عدد ها برای ساعتها قابل قبول تر از ساعت نوشته شده با کلمات است.

Please arrive by 12:30.

لطفا تا ساعت 12:30 برسید.

تعدادی قوانین نوشتن اعداد در زبان انگلیسی وجود دارند که در این مقاله باهم یاد میگیریم.

عدد های بزرگ یا اعشاری

 • قانون شماره 8-کسرهای مخلوط اغلب با شکل و اعداد نشان داده میشوند مگر اینکه جمله را شروع کنند.
حتما بخون  خطاهای جمله در زبان انگلیسی

We expect a 5 1/2 percent wage increase.(در اینجا کسر مخلوط با اعداد در وسط جمله نشان داده شده است)
Five and one-half percent was the expected wage increase.(در اینجا چون کسر مخلوط جمله شروع کرده است به صورت کلمات نوشته شده است.)

 • قانون شماره 9-ساده ترین راه برای نشان دادن اعداد بزرگ بهترین شیوه است.

twenty-three hundred (simpler than two thousand three hundred)=2300

 • قانون شماره 10-اعشار را با استفاده از اعداد بنویسید.

The plant grew 0.79 inches last year.

سال گذشته گیاهان 0.79 اینچ رشد کردند.

 • قانون شماره11-هنگام نوشتن اعداد بیشتر از سه رقم استفاده از کلمه(and) ضروری نیست.هر چند برای بیان اعشار میتوانیم از (and) استفاده کنیم.

one thousand one hundred fifty-four dollars.(در این مثال از and استفاده نکردیم.)
one thousand one hundred fifty-four dollars and sixty-one cents(در این مثال برای نشان دادن اعشار از and استفاده کردیم.)

 • قانون شماره 12-وقتی که اعداد بالی 999 را مینویسد از ویرگول استفاده نکنید.

Incorrect: one thousand, one hundred fifty-four dollars, and sixty-one cents

چون از ویگول استفاده کرده است جمله اشتباه است.
Correct: one thousand one hundred fifty-four dollars and sixty-one cents

چون از ویرگول استفاده نکرده است جمله صحیح است.

عدد ها و تاریخ

 • قانون شماره 13-مثالهای زیر نحوه نوشتن تاریخ را نشان میدهد.

the 30th of June, 1934
June 30, 1934 (no -th necessary)

 • قانون شماره14-وقتی که دهه ها را مینویسد از حروف بزرگ استفاده نکنید

During the eighties and nineties, the U.S. economy grew.

در طول دهه هشتاد ونود،اقتصاد آمریگا پیشرفت کرد.

 • قانون شماره 15-وقتی که قرنها را با اعداد نشان میدهید آپستروف را قبل ار اعداد و s را بعد از اعداد قرار دهید

During the ’80s and ’90s, the U.S. economy grew.

-بعضی از نویسنده ها آپستروف را بعد از عدد قرار میدهند.

During the 80’s and 90’s, the U.S. economy grew.

-گاهی دهه ها را به صورت نوشتن عدد سال کامل نشان میدهیم و فقط بعد از سال حرف s را قرار میدهیم،نیازی به استفاده از آپستروف نیست.

During the 1980s and 1990s, the U.S. economy grew.

در طول 1980 و 1990،اقتصاد آمریکا رشد کرد.

مقاله قبلی
ضمایر نامعین they/you
مقاله بعدی
پرسش در مورد روابط خانوادگی
فهرست