1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. ضمایر در زبان انگلیسی
  4. ضمایر مصنوعی ( dummy pronouns )

ضمایر مصنوعی ( dummy pronouns )

ضمایر مصنوعی(dummy pronouns)(there/it)

there/it از ضمایر مصنوعی هستند. از آنجا که جمله واره حتما باید فاعل داشته باشد هنگامی که در جمله فاعل نداشته باشیم از این ضمایر استفاده میکنیم. که در این درس با شرایطی که از انها استفاده میکنیم اشنا میشویم.

جمله واره های انگلیسی همیشه یک فاعل دارند.

His father has just retired. > He was a teacher. (NOT Was a teacher.)

وقتی در جمله فاعل نداشته باشیم از ضمایر مصنوعی استفاده میکنیم که اینجا داریم

او بازنشسته شده است. او یک معلم بود(معلم بود نادرست است چون فاعل را حذف کرده است)


I’m waiting for my wife. > She is late. (NOT Is late

من منتظر همسرم هستم.او دیر کرده است.(دیر کرده است اشتباه است چون فاعل را حذف کرده است.)

استثنا:جملات امری میتوانند فاعل نداشته باشند.

Listen.(گوش کن)


Play it again, please.(دوباره بازی کن،لطفا)

there/it از ضمایر مصنوعی هستند.

چه زمانی از ضمایر مصنوعی استفاده میکنیم:

از آنجا که جمله واره حتما باید فاعل داشته باشد هنگامی که در جمله فاعل نداشته باشیم از این ضمایر استفاده میکنیم.

There

اگر فاعلی در جمله وجود نداشته باشد از there استفاده میکنیم تا:

1)در مورد این که چیزی کجا و کی هست صحبت کنیم:

There’s an interesting book on the shelf

یک کتاب جالب در قفسه وجود دارد


There’ll be an eclipse of the moon tonight

There از ضمایر مصنوعی است

امشب ماه گرفتگی رخ خواهد داد

2)در مورد تعداد و یا مقدار چیزی صحبت کنیم:

There is plenty of bread left

مقدار زیادی نان باقی مانده است


There were twenty people at the meeting

There از ضمایر مصنوعی است

.بیست نفر در جلسه بودند.

3)نشان دهیم چیزی وجود دارد یا اتفاق افتاده است.

There’s a small problem.

یک مشکل کوچک وجود دارد.


There was a nasty fight

یک درگیری زننده بود.

It

1)صحبت در رابطه با زمان و تاریخ

It’s nearly one o’clock

It از ضمایر مصنوعی است

.نزدیک ساعت یک است.


It’s my birthday

.تولد من است.

2)صحبت در رابطه با آب و هوا

It’s raining

.باران میبارد.


It’s a lovely day

.یک روز دلپذیر است.


It was getting cold

.هوا سردتر میشد.

نکته:

برای بیان عقاید از اضافه کردن it به فعل be و فاعل ing دار و یا مصدر با to استفاده میکنیم.

حتما بخون  ضمایر ملکی در زبان انگلیسی (possessive pronoun)

It’s great living here

.زندگی اینجا عالی است.


It’s nice to meet you

.آشنایی با شما خوب است.

مقاله قبلی
ضمایر متقابل یا دوسویه
مقاله بعدی
ضمایر نامعین they/you
فهرست