1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
 4. جمله واره ( Clause ) در زبان انگلیسی

جمله واره ( Clause ) در زبان انگلیسی

Clause (جمله واره) در زبان انگلیسی

Clause مجموعه ای از کلمات میباشد که شامل نهاد و فعل معین است . در ضمن نهاد و فعل که میتواند عبارت فعلی باشد هم ممکن است مفعول یا مکمل داشته باشد . clause امکان دارد یک جمله ساده ( جمله واره مستقل یا اصلی) باشد.، یا قسمتی از جمله ( جمله واره وابسته).نام دیگر جمله واره وابسته ، تابع است.

Examples:

 • I miss her.  
  (نهاد: I; verb: miss;مفعول مستقیم: her)  
 • Are you going home? 
  (نهاد: You;عبارت فعلی: are going;مکمل: home)
 • She is a fortune-teller.
  (نهاد: She;فعل ربطی: is;مکمل: a fortune-teller)

 قسمت های سازنده clause به تفصیل:

clause از دو یا چند قسمت تشکیل شده:

دو قسمت: He (نهاد) has left (عبارت فعلی ).

چند قسمتی: Our (determiner مالکیت ) tour guide (نهاد) showed (فعل) us (مفعول) around the old town (عبارت حرف اضافه ای) briefly (قید) this morning (عبارت قیدی).

 بعضی قسمت ها تک کلمه ای و بعضی ها چندکلمه ای هستند.

 مثال های جدول زیر اجزای مختلفی که با ترکیب با هم ، clause میسازند را نشان میدهد. این اجزا نهاد، فعل ، مفول مستقیم یا غیر مستقیم ، مکمل و کلمات قیدی هستند:

نهادفعلمفعول غیر مستقیممفعول مستقیممکملکلمات قیدی
We walked.    
Some guestshave left.    
The robberscarried  guns.  
Time passes   very slowly. 
Theyare playing    outside their house.
Bob gavehis doga biscuit.  
The newsmade  her angry. 
Jane met  her boyfriend at the tennis club.

در ادامه با clause های متفاوت اشنا میشویم :

clause های متفاوت:

 1. clause مستقل/ اصلی
  • clause وابسته/ تابع
  • clauseقیدی
  • clause اسمی
  • clause موصولی / صفتی
  • clause محدود و غیر محدود
  • clause وصفی لازم و غیر لازم
  • that clause
حتما بخون  کاربرد علامت آپستروف (apostrophe) در زبان انگلیسی

و برای هر کدام مثال های متفاوت و توضیحات کامل ارایه میدهیم .

اولین مورد جمله واره مستقل است : گروهی از کلمات که شامل نهاد و فعل میباشد. این جمله واره جمله کاملی است که عقیده ی کاملی را میرساند یعنی وابسته نیست و میتواند به تنهایی بیاید. جمله باید یک جمله واره اصلی داشته باشد.  

مقاله قبلی
کاربرد علامت آپستروف (apostrophe) در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
جمله واره مستقل/جمله واره اصلی در زبان انگلیسی
فهرست