1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. افعال در زبان انگلیسی
  4. افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی

افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی

فعل در زبان انگلیسی  نشان دهنده انجام یک کار است (همچنین در مورد افعال بخوانید!). در برخی موراد افعالی وجود دارند که برای کامل شدن مفهوم جمله به جای یک مفعول دو مفعول میگیرند.. یکی از این مفعول ها، مفعول مستقیم و دیگری مفعول غیر مستقیم می باشد. مفعول مستقیم یعنی مفعولی که  عمل فعل مستقیما بر روی آن انجام میشود و مفعول غیر مستقیم یعنی مفعولی که عمل فعل برایش   انجام میشود.  مانند جمله زیر

They gave me a flower.

آنها به من یک گل دادند.

در این مثال “گل” مفعول مستقیم جمله است، چون کار مستقیما بروی آن انجام شده است. “من” هم مفعول غیر مستقیم است، چون کار برایش انجام شده است.

نکته: در بعضی مواقع میشود جای دو  مفعول مستقیم و غیر مستقیم را جابجا عوض نمود. به طور مثال،جمله بالا با جابجایی مفعول مستقیم و غیر مستقیم به صورت زیر در می آید. میتوان به شکل زیر نوشت:

They gave a flower to me.

افعال دو مفعولی

در این صورت ایجاد این تغییر باید متناسب با فعل قبل از مفعول غیر مستقیم از یکی از حروف اضافه to یا for استفاده شود.

افعال دو مفعولی با حرف اضافه to

در صورتی که مفعول غیر مستقیم بعد از مفعول مستقیم باشد، باید قبل از مفعول غیر مستقیم حرف اضافه to  گذاشته شود. در جدول زیر افعالی که مفعول غیر مستقیم آنها حرف اضافه to میگیرند بیان شده است.

معنیفعل
پاداش دادنaward
پیشنهاد دادنoffer
فدستادن، ارسال کردنsend
آوردنbring
غذا دادنfeed
قول دادنpromise
گفتنtell
دادنgive
پرداخت کردنpay
نوشتنwrite
اهدا کردنgrant
نشان دادنshow
درس دادنteach
ایمیل فرستادنmail
فروختنsell
هدیه دادنpresent
قرض دادنlend
پست کردنpost
خواندنread

چند نمونه از فعل های دو مفعولی بالا:

حتما بخون  صرف فعل در زبان انگلیسی یعنی چه ؟ (conjugation of verb)

They awarded a gold medal to top 10 schools.

آنها به 10 مدرسه برتر مدال طلا پاداش دادند.

They offered a management job to me.

آنها یک شغل مدیریتی به من پیشنهاد دادند.

I sent some money to you.

مقداری پول برایت فرستادم.

Sam brought some flowers to you.

سَم تعدادی گل برایت آورد.

My brother promised a laptop to me.

برادرم قول یک لپ تاپ را به من داد.

She told the truth to her mother.

او حقیقت را به مادرش گفت.

My mother read stories to my sister.

مادرم برای خواهرم داستان میخواند.

اعال دو مفعولی

افعال دو مفعولی با حرف اضافه for

افعالی که مفعول غیر مستقیم آنها حرف اضافه for  دارند در جدول زیر مشخص شده اند .

معنیفعل
پختنbake
پیدا کردنfind
پر کردنpour
رزرو کردنbook
تهیه کردنget
آماده کردنprepare
ساختنbuild
بافتنknit
رزرو کردنreserve
خریدنbuy
ساختنmake
آواز خواندنsing
آشپزی کردنcook
سفارش دادنorder
مهیا کردنprovide
لطف کردنdo a favor

چند نمونه از فعل های دو مفعولی بالا:

Can you get a gift card for me?

میتوانی برای من یک کارت هدیه تهیه کنی؟

My brother prepares the table for us.

برادرم میز را برای ما آماده میکند.

My grandma knitted a sweater for my father.

مادر بزرگم برای پدرم یک ژاکت بافت.

He reserved a room for us.

او برای ما یک اتاق رزرو کرد.

Can you do a favor for me?

می شود لطفی برایم بکنی؟

They bought a house for themselves.

آنها برای خودشان یک خانه خریدند.

افعال دو مفعولی
مقاله قبلی
افعال عبارتی در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
افعال ربطی در زبان انگلیسی
فهرست