1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. افعال در زبان انگلیسی
  4. افعال حالتی و کنشی در زبان انگلیسی(stative and dynamic verbs)

افعال حالتی و کنشی در زبان انگلیسی(stative and dynamic verbs)

افعال حالتی و کنشی در زبان انگلیسی

افعال حالتی و کنشی چه هستند؟ افعال حالتی در مقابل افعال کنشی (dynamic) قرار میگیرند.

فعل حالتی در زبان انگلیسی

یک فعل غیر کنشی است.این افعال توصیف کننده وضعیت یک شخص  و یا حالتی که یک فرد در آن  قرار دارد(تجربیات،احساسات،مفاهیم و افکار) هستند، این افعال تمایل به مانگاری زیادی برای مدت زیادی دارند.این افعال اشاره به عمل،فعالیت و یا رویدادی ندارند.

افعال کنشی در زبان انگلیسی

توصیف کننده عملی و  یا چیزی هستند که در یک مدت زمان اتفاق افتاده است.

بیشتر افعال حالتی در زمان حال ساده و یا گذشته ساده استفاده میشوند.(این افعال در زمان حال استمراری که به ing ختم میشوند استفاده نمیشوند).

 در مقابل افعال کنشی میتوانند یک عملی که توسط فاعل به طور پیوسته در حال پیشرفت است را  نشان دهند.

بعصی از مثالهای افعال حالتی:

Appear,be,believe,hate,know,like,love,need,own, seem,understand,want

 در مثال های زیر افعال حالتی پررنگ نشان داده شده اند:

He agrees with everything she says.

agrees از افعال حالتی و کنشی است

The child appeared brave when he chased a rabbit.

She believed she won the argument.

This thing belong to me.

You fear darkness but not ghosts?

You never do what you promise.

We recognize the odour and know where it is coming from.

We smelled the aroma of fresh baking when we passed by the bakery.

The baby elephant weighs 150 kilos.

weighs از افعال حالتی و کنشی است

افعالی که هم حالتی و هم کنشی هستند:

I see from your look that you do not like me a bit

در این مثال see  بهمعنای فهمیدن وتشخیص دادن است پس فعل حالتی است

I am seeing your mother about your breaking my windows

see  به معنای ملاقات کردن است پس فعل کنشی است

حتما بخون  فعل can/could در زبان انگلیسی

I think that soup pf hers was like fruit juice

در این مثال think برای گفتن نظر استفاده شده است در نتیجه فعل حالتی است

I am thinking about the world getting more polluted by the day

در این مثال think برای در نظر گرفتن چیزی اسافاده شده است ،در نتیجه فعل کنشی است

-تفاوت بین افعال کنشی وافعال حالتی در زبان انگلیسی:

افعال حالتی وضعیتی را توصیف میکنند که مختص یک زمان خاص نیست .

I like flying my kite

like از افعال حالتی و کنشی است

این مثال نشان میدهد like این احساس دوست داشتن برای مدت طولانی بوده است

در حال که افعال کنشی عملی را توصیف میکنند که دریک زمان خاص در  حال ادامه یافتن است. شروع شده وخاتمه یافته است.

I am flying my kite.

flying فعل کنشی است که برای زمان خاصی است و مدت زیادی طول نکشیده است. به عنوان مثال فرد این کار را با آمدن باران متوقف میکند.

-تفاوت بین افعال ربطی و افعال حالتی در زبان انگلیسی:

افعال حالتی مشابه افعال ربطی نیستند.بعضی از افعال ربطی(ونه همه آنها) حالتی هستند:

You sound tired(state  به معنای به نظر رسیدن است ،درنتیجه هم ربطی است و هم حالتی)

She hates my cookings(hate  به معنای تنفر داشتن است و فقط فعل حالتی است)

She is feeling dizzy after the rollercoaster ride.(feeling به معنای احساس کردن است و فعل ربطی است وحالتی نیست)

This can of soft drink tastes salty(tastes به معنای مزه دادن است ،فعل ربطی و حالتی است)

I know Carol, the executioner’s wife(know   به معنای شناختن است، در نتیجه فعل حالتی است و ربطی نیست)

Your kittens are getting fatter(getting به معنای شدن است، در نتیجه  فعل ربطی است و حالتی نیست)

getting از افعال حالتی و کنشی است
-افعال حالتی در زمان حال استمراری (شکل ing دار )استفاده نمیشوند.

The two neighbors hate  the sight of each other(این جمله درست است، چون فعل حالتی است و باید در شکل ساده استفاده شود)

حتما بخون  افعال کمکی و اصلی در زبان انگلیسی (main verb and auxiliary verb)

The two neighbors are hating  the sight of each other(این جمله نادرست است،چون hate  فعل حالتی است ونباید در شکل ing  دار استفاده شود)

She believes in animals ghosts(این جمله درست است،چون believe  فعل حالتی است و باید در شکل ساده  استفاده شود)

She is believing in animals ghosts( believe فعل حالتی است و نباید در شکل استمراری استفاده شود)

We like the beautiful scenery but dislike the local people staring at us(این جمله درست است ،چونlike-dislike افعال حالتی هستند و باید در شکل ساده  استفاده  شوند)

We are liking scenery but are disliking the local people staring at us(این جمله نادرست است،چون like –dislike افعال حالتی هستند ونباید در شکل استمراری استفاده شوند)

She loves him badly and will do anything for him(این جمله درست است،چون love   فعل حالتی است و باید در شکل ساده استفاده شود)

She is loving him badly and will do anything for him(این جمله نادرست است،چون love  فعل حالتی است و نباید در شکل استمراری استفاده شود)

نکته :گاهی افعال حالتی در شکل استمراری برای نشان دادن وضعیت و حالت در یک زمان خاص استفاده میشوند:

We are liking what we are doing(like فعل حالتی است و برای نشان دادن علاقه به کاری که همان لحظه به کار رفته است و در شکل استمراری استفاده شده است)

I am regretting now what I did yesterday(regret  فعل حالتی است و برای نشان دادن احساس پشیمانی در یک لحظه خاص به کار رفته است و در نتیجه در شکل استمراری استفاده شده است)

We are wishing the rain stop suddenly(wish فعل حالتی است اما برای نشان دادن ارزو کردن در یک لحظه خاص به کار رفته  است، در نتیجه در شکل استمراری استفاده شده است)

حتما بخون  فعل will/would در زبان انگلیسی

He is being provocative(be  فعل حالتی است ،اما برای نشان دادن حالت فاعل در یک زمان خاص به کار رفته است ،در نتیجه در شکل استمراری استفاده شده است)

نکته:بعضی از افعال میتوانند هم به صورت حالتی و هم به صورت کنشی به کار بروند:

She is grumpy( در این مثال is  فعل حالتی است و برای نشان دادن طرز رفتار همیشگی فاعل به کار رفته است=جمله درست است)

is از افعال حالتی و کنشی است

She is being grumpy(is being استمراری است و برای نشان دادن طرز رفتار فاعل در یک زمان خاص به کار رفته است=جمله درست است)

We have two cats,one dogs and a goldfish(have فعل حالتی است و برای داشتن همیشگی به کار رفته است=جمله درست است)

What are we having for dinner tonight?( are having در این مثال استمراری است و برای داشتن در یک زمان خاص (امشب) به کار رفته است=جمله درست است)

She thinks you are getting the  wrong idea about her(think فعل حالتی است و برای نشان دادن فکر کردن همیشگی درباره ی یک فرد به کار رفته است=جمله درست است)

I am thinking of quitting smoking(am thinking در این مثال استمراری است و برای نشان دادن فکر کردن در یک زمان خاص به کار رفته است=جمله درست است)

مقاله قبلی
وجوه فعل در زبان انگلیسی چه هستند ؟ (moods of the verb)
مقاله بعدی
افعال اصلی در جمله انگلیسی شامل چه افعالی می شود ؟
فهرست