1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. افعال در زبان انگلیسی
  4. فعل محدود و نامحدود در زبان انگلیسی (finite and nonfinite verb )

فعل محدود و نامحدود در زبان انگلیسی (finite and nonfinite verb )

فعل محدود و نامحدود در زبان انگلیسی

افعال به دودسته فعل محدود و نامحدود نیز تقسیم میشوند:

فعل محدود در یک جمله باید فاعل داشته باشد(you sit here)، و یا مفهوم را برساند(sit here).

هر جمله برای کامل شدن به یک فعل محدود نیاز دارد.هر فعل محدود میتواند متعدی،لازم و یا ربطی باشد.

افعال محدود باید با فاعل از لحاظ شخص(اول،دوم و سوم) وشمار( مفرد وجمع) مطابقت داشته باشند( که از این لحاظ مشابه با فعل اصلی است).

فعل محدود دارای شکل حال و گذشته است که این مورد نشان میدهد که این فعل دارای زمان است.

جدول زیر یک فعل محدود را نشان میدهد که در شخص، شمار و زمان تغییر کرده است.

تغییر در شکل فعل بر اساس شخص و شمار فاعل است:

زمان گذشته/زمان حالزمان گذشته/زمان حالشخص
جمعمفرد 
We eat/we ateI eat/ I ateاول شخص
You eat/you ateYou eat/you ateدوم شخص
They eat/they ateHe eats/he ateسوم شخص
They eat/they ateShe eats/she ate 
They eat/ they ateIt eats/it ate 

افعال محدود ممکن است به تنهایی و بدون هیچ فعل دیگری در جمله قرار بگیرند:he stared at me

همچنین ممکن است فعل مرکب باشد همراهی یک فعل کمکی و فعل اصلی باشد. He was shooting arrows into the air

در اینجا از فعل محدود و نامحدود استفاده شده است

افعال نامحدود در زبان انگلیسی:

این افعال در نتیجه شخص/شمار و زمان تغییر نمیکنند.این به این معنی است که این افعال بر خلاف افعال محدود با فاعل در شخص و شمار مطابقا نمیکنند. سه نوع فعل نامحدود وجود دارد که شامل:

حتما بخون  افعال اصلی در جمله انگلیسی شامل چه افعالی می شود ؟

1)مصدر(فعل اصلی همراه با to وبا بدون to)

2)فعل همراه با ing(که جراند نامیده میشود)،فعل  جراند در جمبه مانند اسم عمل میکند

3)وجه وصفی (که شامل وجه وصفی حال(معلوم) که فعل بهing  ختم میشود ووجه وصفی گذشته(مجهول) که فعل به ed ختم میشود.هر دونوع وجه وصفی در جمله  به عنوان صفت عمل میکنند)

به جدول زیر دقت کنید:

                             افعال نامحدود                                    افعال محدود
Boiling/eating/runningوجه وصفی حال فعل همراه با ing(جراند)Boils/eats/runs     Sشکل همراه با
(to)boil/(to)eat/(to)run        مصدرBoil/eat/run        زمان حال
Boiled/eaten/runوجه وصفی گذشته(همراه با ed)          Boiled/ate/runزمان گذشته

همان طور که در جدول بالا مشاهده میکنیم افعال نامحدود زمان نمیگیرند.

طبق جدول بالا فعل boiled هم به عنوان زمان گذشته فعل محدود است و هم به عنوان وجه وصفی گذشته فعل نامحدود.پس چگونه تشخیص دهیم که یک فعل محدود است و یا نامحدود؟

پاسخ:اگر کلمه  کنشی بود و عمل فاعل را بیان کرد (در نتیجه این فعل محدود است)she boiled an egg

 واگر کلمه به عنوان صفت به کار برده شد (یک فعل نامحدود است)she ate a boiled egg(در این مثال boiled وجه وصفی است و کلمه egg  را توصیف میکند)

در مثال های زیر افعال  نامحدود بیشتری را مشاهده میکنیم.

مصدر:

To talk with your mouth full is not a nice thing to do. 

We are happy to have completed our research.

We watched him perform some magic tricks

جراند(ing)

I hate dining alone. 

He saw her feeding rabbits

Jogging is a good form of exercise

وجه وصفی حال(معلوم) یا صفت فاعلی:

  •  

My grandson bought me a walking stick. 

در اینجا از فعل محدود و نامحدود استفاده شده است

Having left by taxi, he should arrive there early.

حتما بخون  افعال تهی در زبان انگلیسی

She took a photo of them mending their fishing nets

وجه وصفی گذشته(مجهول) یا صفت مفعولی:

The artifact stolen from the museum was never recovered.

These stamps bought at that post office are commemorative stamps. 

The streets were filled with drunken revelers on New Year’s Eve

نکته مهم:هر جمله باید حداقل یک فعل محدود داشته باشد

-اما ممکن است یک جمله فعل نامحدود نداشته باشد/یک فعل نامحدود داشته باشد/ یا بیش از یک فعل نامحدود داشته باشد.

Going overseas can be very exciting(فعل نامحدود=going)

Following the route,we got lost in the middle of nowhere(فعل محدود=got،

فعل نامحدود=following)

They recruited volunteers to search for the missing passengers(فعل محدود:recruited،

افعال نامحدود:to search,missing)

We arrived at the crowded hall early to listen to the visiting professor(فعل محدود:arrived،

افعال نامحدود:crowded, to listen, visiting)

مقاله قبلی
افعال کنشی و افعال ربطی در زبان انگلیسی (action and linking verbs)
مقاله بعدی
افعال متعدی و لازم در زبان انگلیسی (transitive and intransitive verbs)
فهرست