1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. افعال در زبان انگلیسی
 4. افعال ing دار چیست و چه زمانی فعل ing می گیرد؟

افعال ing دار چیست و چه زمانی فعل ing می گیرد؟

افعال متعددی در زبان انگلیسی وجود دارند که ing می­گیرند. زبان آموزان همواره در خصوص یادگیری این افعال به علت کاربردهای متنوع آنها، با چالش­های فراوانی روبرو بوده­اند. در آموزش­های پیشین «کن دو» اسم مصدر توضیح و ویژگی­های مختلف آنها بیان شد. در این بخش توضیح داده خواهد شد که افعال ingدار چه می­باشند و چه زمانی استفاده می­شوند. به همین ترتیب به کمک مثال­های متنوع کاربرد و دسته­های مختلف آن تشریح خواهد شد.

افعال ing دار چیست ؟

افعال ing دار در زبان انگلیسی، به افعالی گفته می‌شود که بعد از آن‌ها «اسم مصدر» (Gerund) می‌آید. اسم مصدر در انگلیسی، با افزودن «ing-» به شکل ساده فعل ساخته می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

افعال ing دار در زبان انگلیسی، به افعالی اطلاق می­شود که بعد از آن‌ها «اسم مصدر«  (Gerund)  می‌آید. اسم مصدر در انگلیسی، با اضافه کردن «ing-» به شکل ساده فعل ایجاد می‌شود، مثال‌هایی در ادامه آمده است:

work → working

sit → sitting

smoke → smoking

افعال خاصی که در زبان انگیسی وجود دارند که بعد از آنها بایستی از اسم مصدر استفاده گردد. در ادامه این افعال آموزش داده شده و راهکار استفاده از آنها به کمک طیفی از مثال­ها توضیح داده خواهد شد. پیش از آن، به چند کاربرد اساسی «ing-» در زبان انگلیسی اشاره خواهد شد.

کاربرد افعال  ing

کاربرد «ing» در زبان انگلیسی در شش مورد زیر دسته بندی می‌شود:

 • برای توصیف زمان‌های استمراری که با افعال کمکی همراه شده‌اند و در «حالت معلوم» (Active Voice)به کار می‌روند:

am doing my homework.

من در حال انجام تکالیفم هستم.

have been writing all day.

من تمام روز را در حال نگارش بوده‌ام.

was writing when the pizza arrived.

در حال نوشتن بودم که پیتزا رسید.

+ing به عنوان اسم مصدر

 • به عنوان اسم نیز می­تواند به کار رود که به آن اسم مصدر گفته می‌شود و می‌تواند فاعل جمله باشد:

Writing is an important skill.

نوشتن یک مهارت مهم است.

Hiking is one of my favorite activities.

پیاده‌روی از فعالیت‌های محبوب من است.

Reading before bed helps me fall asleep.

مطالعه قبل از خواب به من کمک می‌‌کند تا خوابم ببرد.

افعال دارای +ing
 • به عنوان اسم و در نقش مفعول مستقیم برای برخی از افعال که به آنها افعال ing دار می‌گویند که بعضی از آنها به صورت زیر می­باشند:
 • Admit به معنای اقرار کردن
 • Avoid به معنای اجتناب کردن
 • Consider به معنای در نظر گرفتن
 • Deny به معنای انکار کردن
 • Discuss به معنای بحث کردن
 • Practice به معنای تمرین/عمل کردن
 • Recall به معنای به خاطر آوردن/فراخواندن
 • Suggest به معنای پیشنهاد دادن
افعال ing دار چیست

مثال در رابطه کاربرد افعال ing

چند مثال در رابطه با کاربرد افعال ing در جمله در ادامه آورده شده است.

He often avoids answering his phone.

او اغلب از پاسخگویی به تلفن خود ممانعت می‌کند.

حتما بخون  فعل های عبارتی در زبان انگلیسی (Phrasal verbs)

considered conducting structured interviews.

من مسئول رسیدگی به مصاحبه‌های ساختاریافته شدم.

She suggested taking notes.

او پیشنهاد یادداشت‌برداری را مطرح کرد.

Before conducting the research, it is necessary to complete a literature review.

قبل از انجام تحقیق لازم است مروری بر ادبیات موضوع انجام شود.

Her experience in interviewing will be beneficial.

تجربه او در مصاحبه سودمند خواهد بود.

He is bad at remembering appointments.

او در به خاطر سپردن قرارها خوب نیست.

They complained about driving in rush hour.

آن‌ها از رانندگی در ساعات شلوغ شکایت داشتند.

 • برای ساختن برخی صفات انگلیسی:

I read an interesting book.

کتاب جالبی خواندم.

The barking dog was annoying.

پارس سگ آزار دهنده بود.

 • برای دادن اطلاعات بیشتر در «جمله‌واره‌های موصولیِ خلاصه‌شده که در چند مورد به صورت زیر آورده شده است» (Reduced  Adjective Clause):

The woman wearing a dress is sitting by the window.

(The woman who is wearing a dress is sitting by the window.)

زنی که لباسی بر تن دارد، کنار پنجره نشسته است.

The pens sitting on the desk belong to the teacher.

(The pens that are sitting on the desk belong to the teacher.)

خودکارهای روی میز به معلم تعلق دارد.

افعال داری +ing

کاربرد افعال ing برای حالت مجهول

سه فعل در زبان انگلیسی وجود دارد که بعد از آن‌ها فعل ing دار قرار می­گیرد و جمله را مجهول می­کند. این فعل‌ها عبارت‌اند از :

 • need
 • require
 • want

به کاربرد فعل ing دار بعد از این سه فعل به کمک مثال­های زیر توجه کنید.

I have three shirts that need washing.

(need to be washed)

من سه پیراهن دارم که نیاز به شستشو دارند. (باید شسته شوند.)

I sent it back to the shop because it needed fixing.

(needed to be fixed)

چون نیاز به تعمیر داشت دوباره به مغازه فرستادم. (باید تعمیر می‌شد.)

This letter requires signing.

(needs to be signed)

این نامه نیاز به امضا دارد. (باید امضا شود.)

The house wants repainting.

(needs to be repainted)

خانه دوباره رنگ آمیزی می خواهد. (خانه باید دوباره رنگ شود.)

فاعل جدید قبل از ing

برخی از افعال وقتی با افعال ing دار همراه می‌شوند، فاعلی جدید می‌تواند قبل از فعل ing  قرار بگیرد. این افعال عبارت‌اند از:

 • can’t stand  به معنای تحمل چیزی را نداشتن
 • dislike  به معنای دوست نداشتن
 • imagine  به معنای انگاشتن
 • involve  به معنای شامل/درگیر شدن
 • mind  به معنای مورد توجه قرار دادن
 • miss  به معنای از دست دادن/گم کردن
 • put off  به معنای به تعویق انداختن/موکول کردن

به مثال­های زیر توجه کنید تا کاربرد این افعال در جمله بهتر درک شود.

We just couldn’t imagine Gerry singing in public.

ما نمی‌توانستیم تصور کنیم که «جری» در ملاءعام آواز بخواند.

Do you mind me being here while you’re working?

از نظر شما مشکلی ندارد که وقتی شما مشغول به کار هستید، من اینجا بمانم؟

حتما بخون  افعال تهی در زبان انگلیسی

I don’t want to risk him losing his job.

من نمی خواهم او را به خطر بیاندازم که شغلش را از دست بدهد.

نکته:  اگر فاعل جدید ضمیر فاعل باشد به عنوان مفعول در جمله استفاده می شود.

لیست افعال ing دار

همانطور که در بحث استفاده از افعال ing ذکر شد، پس از برخی از افعال خاص، اسم مصدر به کار می­رود. در زیر لیستی از مهم ترین و رایج ترین افعال که به دنبال آن اسم مصدر می­آید را می­توانید مشاهده می کنید.

فهرست افعالی که بعد از آن‌ها فعل ing می‌آید
postponeendureacknowledge
practiceenjoyadmit
preventescapeadvise
put offevadeallow
recallexplainanticipate
recollectfancyappreciate
recommendfearavoid
reportfeel likebe worth
resentfinishcan’t help
resistforgivecelebrate
resumegive up (stop)confess
riskkeep (continue)consider
shirkkeep ondefend
shunmentiondelay
suggestminddetest
supportmissdiscontinue
toleratenecessitatediscuss
understandomitdislike
urgepermitdispute
warrantpicturedread

مثال افعالی که مفعول ing می گیرند

برای درک بهتر کاربرد افعال ing در جمله، چند مثال همراه با ترجمه آورده ایم.

Do you fancy going out for a drink later, Lois?

آیا دوست داری بعداً برای نوشیدن بیرون برویم، «لوئیس»؟

I’m sorry, Clark. I don’t feel like going out tonight.

متأسفم، «کلارک». امشب حوصله بیرون رفتن ندارم.

You know, Lois, I don’t appreciate being treated like a stranger.

میدونی، لوئیس، من قدر نمیدانم که مثل یک غریبه با من رفتار شود.

 (در این مثال،  «being treated» حالت مجهول فعل دارد.)

مثال های بیشتر

Sherlock Holmes enjoys solving mysteries.

«شرلوک هولمز» از حل کردن معما لذت می‌برد.

I just love watching Sherlock reruns.

من واقعاً عاشق تماشای تکرارهای شرلوک هستم.

Would you mind leaving me alone, Mr. Watson?

می‌توانم خواهش کنم مرا تنها بگذارید، آقای «واتسون»؟

افعال دارای +ing

I can’t tolerate being ignored any longer.

دیگر نمی‌توانم نادیده گرفته شدن را تحمل کنم.

(در این مثال، «being ignored»  حالت مجهول فعل دارد.)

Why do you dislike spending time with Roger?

چرا دوست ندارید با راجر وقت بگذرانید؟

don’t hate spending time with him, but he’s not my favorite person, to put it nicely.

من از گذراندن وقت با او متنفر نیستم، اما به بیان زیبا، او فرد مورد علاقه من نیست.

مثال های بیشتر

Will you post this letter for me, please? I can’t stand queuing.

لطفا این نامه را برای من ارسال می کنید؟ من طاقت صف کشیدن را ندارم

I just detest waiting.

من جداً از انتظار متنفرم.

Why are you avoiding getting down to work? Stop procrastinating.

چرا از سر کار پرهیز می کنید؟ تعلل نکنید.

miss playing with my Barbie dolls. Why can’t I be a child again?

دلم برای بازی با عروسک‌های باربی تنگ شده است. چرا من نمی‌توانم دوباره بچه شوم؟

Would you consider working as an English Language teacher?

حتما بخون  مصدر با to در زبان انگلیسی

آیا به کار به عنوان معلم زبان انگلیسی فکر می کنید؟

افعال دارای+ing

suggest going in Bruce Wayne’s car.

پیشنهاد می‌کنم با ماشین «بروس وین» بروید.

I would advise not calling him at this time of night.

توصیه می‌کنم این وقت شب با او تماس نگیرید.

مثال های بیشتر

Peter has imagined telling his wife the truth many times.

پیتر بارها تصور می کند که حقیقت را به همسرش می گوید.

He didn’t want to admit cheating on her.

او نمی خواست خیانت به او را بپذیرد.

Never talk to him until he has finished speaking.

تا زمانی که صحبتش تمام نشده هرگز با او صحبت نکنید.

I think we’ll have to postpone meeting the clients.

فکر می کنم باید ملاقات با مشتریان را به تعویق بیندازیم.

املای افعال ing

هنگامی که “ing-” به یک فعل اضافه می­شود، در برخی موارد املای کلمه تغییر می کند. در ادامه به بررسی قواعد املایی افعالی که ing می گیرند می­پردازیم.

املای افعال با قاعده

برای اکثر افعال منظم، ما به سادگی فعل “ing-” را اضافه می­کنیم، مانند مثال های زیر:

 singing → singing

 carrying → carrying

 drinking → drinking

افعالی که به «e-» ختم می‌شوند

در فعل‌هایی که به «e-» ختم می‌شوند، «e-»  را حذف و «ing-» اضافه می‌شوند، مانند مثال‌های زیر:

 observe → observing

 writing → writing

 explode → exploding

افعالی که به «ie-» ختم می‌شوند

در افعالی که به «ie-» ختم می‌شوند، «ie-» را به «y-» تغییر می­یابد و «ing-» اضافه می­شود، مانند مثال‌های زیر:

 tie → tying

 die → dying

افعالی که به «ee-» ختم می‌شوند

در افعالی که به «ee-» ختم می‌شوند، فقط «ing-» اضافه می‌شوند، مانند مثال‌‌های زیر:

 free → freeing

 seeing → seeing

افعالی که به «c-» ختم می‌شوند

mimic → mimicking

panic → panicking

یادگیری زبان انگلیسی

افعالی که به حرف صدادار و بی‌صدا ختم می‌شوند

افعالی که به مصوت و صامت ختم می­شوند، بسته به مفرد یا چند هجایی بودن، از قوانین زیر پیروی می­کنند.

افعال تک‌سیلابی

در افعال « تک‌سیلابی » حرف بی‌صدا تکرار می‌شود و سپس «ing-» اضافه می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

run → running

cut → cutting

sit → sitting

افعال بیش از یک سیلاب

در افعالی که بیش از یک هجا دارند، اگر «استرس» روی هجای دوم باشد، حرف آخر تکرار شده و «ing-» اضافه می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

admit → admitting

commit → committing

اگر به سیلاب دوم متکی نباشد، فقط “ing-” را اضافه می کنیم، مانند مثال های زیر:

target → targeting

visit → visiting

جمع‌بندی

در این مقاله از مجموعه زبان انگلیسی «مجله کن دو» به بررسی کاربرد افعال ing پرداختیم. همچنین فهرستی از افعالی که با فعل ing دنبال می­شوند را ارائه کردیم و نحوه قرار دادن آنها در یک جمله را با چندین مثال توضیح دادیم. به طور کلی افعال ing یا به صورت صفت فاعلی “Present Participle” یا “Gerund” هستند و تفاوت آنها در نقش آنها در جمله است.

He is painting.

او در حال نقاشی کردن است.

(در این مثال «painting» نقش صفت فاعلی دارد.)

Driving too fast is dangerous.

رانندگی با سرعت بالا خطرناک است.

(در این مثال، «driving» نقش اسم مصدر را داشته و فاعل جمله است.)

مقاله قبلی
مصدر با to در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
جملات شرطی در زبان انگلیسی
فهرست