1. خانه
  2. آموزش زبان انگلیسی متوسطه (نوجوانان، بزرگسالان)
  3. درس 32 زبان انگلیسی متوسطه ( علائق و تنفرها) + مکالمه

درس 32 زبان انگلیسی متوسطه ( علائق و تنفرها) + مکالمه

درس 32 زبان انگلیسی ( علائق و تنفرها) مکالمه زبان انگلیسی

Hi there

‫? ‪How are you doing

‫‪I’m Fahimeh .

‫اﻣروز ﻣﯾﺧواﯾم ﺑﺎ ھم ﯾﺎدﺑﮕﯾرﯾم که ﭼطوری در ﻣورد ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ که دوﺳت دارﯾم ﺣرف ﺑزﻧﯾم ‪ .‪

.

برای این کار همان ٣ﻣرﺣﻠه ی ھﻣﯾﺷﮕﯽ رو دارﯾم ؛

‫ﮐﻠﻣﺎت ﺟدﯾد ‪،

‫ﻣﮑﺎﻟﻣه ﻧﻣوﻧه

‫اﺳﻼﯾد ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی

‫آﻣﺎده اﯾد ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﻠﻣه ھﺎ ؟

‫‪Let’s go.

‫‪New words

‫)‪(Part 1

‫ﮐﻠﻣﺎت ﺟدﯾد

‫)ﻗﺳﻣت اول (

‫ﺑرم ﺳراغ ﺳری اول ﮐﻠﻣه ھﺎ ‪.

‫در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣﯾﺧواﯾم ﭼﻧد ﺗﺎ از اﻧواع ﻣوﺳﯾﻘﯽ رو ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم ‪.

‫????

‫‪Listen

‫اﯾن ﭼه ﻧوع از ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﺳت ؟

‫اﻓرﯾن ‪ «-رپ

‫‪Rap-Rap-Rap

‫‪Repeat

‫‪Great

‫)‪(Rap

‫‪Listen

‫اﻓرﯾن ‪ «-راک

‫‪Rack-Rack-Rack

‫‪Repeat

‫‪Great

‫)‪(Rack

‫اﯾن چه ﻧوع از ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﺳت ؟

‫‪

‫اﻓرﯾن – ﮐﻼﺳﯾﮏ

‫‪Classic-Classic-Classic

‫‪Repeat

‫‪Great

‫)‪(Classic

‫‪Listen

‫اﯾن چه ﻧوع از ﻣوﺳﯾﻘﯽ ھﺳت ؟

‫اﻓرﯾن ‪ «-ﭘﺎپ

‫‪Pop-Pop-Pop

‫‪Repeat

‫‪Great

‫)‪(Pop

‫)‪New words (part 2

‫ﮐﻠﻣﺎت ﺟدﯾد ) ﻗﺳﻣت دوم (

‫ﺑرﯾم ﺳراغ ﺳری دوم ﮐﻠﻣه ھﺎ ‪.

‫در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣﯾﺧواھﯾم اﺳم ﭼﻧد ﺗﺎ ﻏذا رو ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم ‪.

‫‪

What’s this ?

‫« ھﻣﺑرﮔر- ‫اﻓرﯾن

Hamburger-Hamburger-Hamburger

Repeat

Great ( Hamburger)

What’s this ?

‫« ﭘﯾﺗزا- ‫اﻓرﯾن

Pizza-Pizza-Pizza

Repeat

Great (Pizza)

What’s this ?

‫« ھﺎت داگ- ‫اﻓرﯾن

Hotdog- Hotdog-Hotdog

Repeat

Great (Hotdog )

‫ﺧب ﺣﺎﻻ ﺑرﯾم ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم که ﭼطور ﺑﮕﯾم چه ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ رو دوﺳت دارﯾم

. ‫ﯾﺎ دوﺳت ﻧدارﯾم

‫‪I love pizza .

‫ﻣن ﭘﯾﺗزا ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت دارم‪.

‫‪I like hamburger.

‫ﻣن ھﻣﺑرﮔر دوﺳت دارم‪.

‫‪I don’t like hotdog.

‫ﻣن ھﺎت داگ دوﺳت ﻧدارم ‪.

‫ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ به ﻣن ﺑﮕﯾد ‪:

‫? ‪-What do you like

‫ﭼﯽ دوﺳت داری ؟

‫? ‪- What don’t you like

حتما بخون  صحبت درمورد گذشته

‫ﭼﯽ دوﺳت ﻧداری ؟

‫‪Great

‫‪Conversation

‫)ﻣﮑﺎﻟﻣه(

‫‪

– Rana, I am very hungry.what about you ?

– Me too . Let’s go to the cafeteria. I love

hotdogs .

– Oh . I don’t like hotdogs. I’m a big pizza fan.

Let’s go to the Italian restaurant.

– I like pizza too. And there is always a live music there

مقاله قبلی
درس 31 زبان انگلیسی متوسطه ( لباس ها و رنگ ها) + مکالمه
مقاله بعدی
8 راه کاربردی برای نظر دادن و نظر پرسیدن به زبان انگلیسی
فهرست