1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. افعال در زبان انگلیسی
 4. فعل May/might در زبان انگلیسی

فعل May/might در زبان انگلیسی

فعل May/might در زبان انگلیسی

may

May/might جزو مدال ها هستند. در میان افعال کیفیتی may مودبانه ترین آنهاست.از این دو فعل برای بیا ایده های زیر استفاده میکنیم.

 • The explosion may have been caused by a gas leak. (انفجار احتمال دارد ناشی از نشت گاز باشد-احتمال)
 • Don’t go near! It may be poisonous. (نزدیک نشو!ممکن است سمی باشد-امکان پذیری)
 • May I have another lollipop?  Yes, you may.(ممکن است آبنبات چوبی دیگری داشته باشم؟-اجازه پرسیدن/بله  ممکن است-اجازه دادن)
 • May you live to the ripe old age of 100. (ای کاش شما تا 100 سالگی زندگی کنید-امید/آرزو)
 • Carl, may I borrow that red cap of yours? (کارل،ممکن است آ کلاه قرمز تو را قرض بگیرم؟-درخواست مودبانه)
 • It may be wise to stop seeing him forever. (شاید عاقلانه باشد که برای همیشه دیدن او را کنار بگذاری-پیشنهاد)

نکته:فعل may را نمیتوانیم در حالت منفی به کار ببریم.

Might

برخلاف فعل may فعل might را میتوانیم به صورت منفی mightn’t  به کار ببریم. این حالت را میتوانیم برا درخواست سوال استفاده کنیم.

 • Mightn’t that hairy animal be a new species of monkey unknown to science?(ممکن است آن حیوان پرمو یک نمونه میمون ناشناخته برای علم باشد؟)

از might برای بیان ایده های زیر استفاده میکنیم:

 • Her father said Jack might go to Hell for what he did to him . (پدرش گفت او ممکن است جک برای کاری که با او کرده است به جهنم برود-گذشته may)
 • might have stepped on the banana skin and fallen if I had not noticed it. (اگر توجه نکرده بودم ممکن بود پایم را روی پوست موز بگذارم و زمین بخورم-امکان پذیری)
 • Might I ask why you two are not speaking to each other? (ممکن است بپرسم چرا شما دو نفر با یکدیگر صحبت نمیکنید؟-اجازه)
 • You might like to have a look at my two new pets – a turtle and a guinea pig. (شما ممکن است دوست داشته باشید نگاهی به دو حیوان خانگی جدید من –یک لاک پشت و یک خوکچه هندی –بیاندازید-پیشنهاد)
 • You might at least try to look like you were enjoying the soup. (میتوانستید حداقل سعی کنید تا شبیه کسی باشد که از سوپ لذت میبرد-رنجش)
 • If you were to tour in a desert, you might be caught in a sandstorm. (اگر شما بخواهید در کویر گشت بزنید ممکن است در طوفان شن گیر کنید-جمله شرطی)
حتما بخون  افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی
مقاله قبلی
فعل can/could در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
فعل will/would در زبان انگلیسی
فهرست