1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. افعال در زبان انگلیسی
 4. فعل can/could در زبان انگلیسی

فعل can/could در زبان انگلیسی

فعل can/could در زبان انگلیسی

Can

can/could موضوع این مقاله هستند. can برای نشان دادن توانایی،احتمال و اجازه گرفتن استفاده میشود.

 • The boy can ride a horse faster than his father can. (پسر میتواند اسب را سریعتر از پدرش براند-توانایی)
 • You can get into trouble forgetting this paper.(امکان دارد با برداشتن این کاغذ دچار دردسر شوید-احتمال)
 • You can finish the whole bowl of chicken soup if you like. (اگر بخواهید میتوانید کل کاسه سوپ مرغ را تمام کنید-اجازه)
 • Can I help you to count the money? (آیا میتوانم به شما در شمارش پول کمک کنم؟پیشنهاد)
 • You can lie down on the couch even if you are not tired. (حتی اگر خسته نیستید میتوانید روی کاناپه دراز بکشید-پیشنهاد)

گاهی میتوان به جای can از عبارت be able to استفاده کرد.

 • can finish it in two days. = I am able to finish it in two days.(من میتوانم در طی دو روز آن را به پایان برسانم)
 • We can swim across the river.  = We are able to swim across the river.(ما میتوانیم در طول رودخانه شنا کنیم)

Could

can/could همانطور که گفتیم برای بیان درخواست استفاده میشوند ولی وقتی که بخواهیم درخواستی را مطرح کنیم could نسبت به can مودبانه تر است.

 • Years ago, he could dive from the diving board up there. (سالها پیش ،او میتوانست از تخته شیرجه بالایی شیرجه بزند-could فعل گذشته can )
 • Could you feed my goldfish while I’m away? (میتوانید زمانی که من نیستم ماهی قرمز من را تغذیه کنید-درخواست مودبانه)
 • She could be making the wrong decision in divorcing him. (او میتواند در طلاق گرفتن از او تصمیم اشتباهی بگیرد-احتمال)
 • My grandfather could speak six languages including Spanish (پدربزرگ من میتوانست به شش زبان شامل اسپانیایی صحبت کند-توانایی)
 • Could I bring my cat along? (آیا میتوانم گربه ام را به همراه داشته باشم؟-اجازه) 
 • You could warn him to leave you alone.(میتوانید به او هشدار دهید که شما را تنها بگذارد-پبشنهاد)
 • .
حتما بخون  فعل های عبارتی قابل جداسازی و غیر قابل جداسازی در زبان انگلیسی

نکته:بعد از can/could باید فعل را بدون to  استفاده کنیم.

 • We can fly kites today.(ما میتوانیم امروز بادبادکها را به پرواز درآوریم)
  Not: We can to fly kites today.(این جمله اشتباه است چون بعد از فعلcan ازفعل با to استفاده کرده است)
 • You could be making a big mistake.(احتمال دارد که اشتباه بزرگی انجام دهید)
  Not: You could to be making a big mistake.(این جمله اشتباه است چون بعد از could از فعل همراه با to استفاده کرده است)

فعل can/could برای همه فاعل ها در زبان انگلیسی یکسان است

نکته:حتی اگر فاعل جمله سوم شخص باسد فعل can ،sسوم شخص با فعل استفاده نمیشود.

She can dance the tango.(او میتواند تانگو برقصد)
Not: She cans dance the tango. (این جمله اشتباه است چون به فعل can،s اضافه کرده است)
Not: She can dances the tango(این جمله نیز اشتباه است چون بد از can فعل باد  به صورت ساده قرار بگیرد در صورتی که در این جمله به فعل s اضافه شده است)

همرا با فعل could میتوانیم از زمان حال کامل استفاده کنیم.

Could+have+pp

 • You could have avoided the fight by not using the word ‘stupid’.(شما میتوانستید با استفاده نکردن از کلمه احمق از دعوا اجتناب کنید)
 • He could have come along if he wanted to.(او اگر میخواست  میتوانست همراه شود)
 • The home team could have won the match by not committing so many fouls.(تیم میزبان میتوانست با مرتکب نشدن این همه خطا پیروز شود)
 • couldn’t have known if no one told me about it.(اگر کسی درباره آن به من نمیگفت نمیتوانستم آگاه شوم)
 • We couldn’t have got it right without the map.(بدون نقشه نمیتوانستیم به درستی به آن برسیم)
حتما بخون  گرامر افعال کنایی انگلیسی Ergative Verbs

وقتی بخواهیم جمله ای را بگوییم که معنای اصلی آن مد نظرمان نیست از could استفاده میکنیم.

 • I am so hungry, I could eat a whole turkey.(من خیلی گرسنه ام،میتوانم یک بوقلمون کامل بخورم/در این جمله باید از could استفاده کنمیم چون منظور جمله نشان دادن توانایی نیست بلکه نشان دادن شدت زیاد گرسنگی است)
  Not: I am so hungry; I can eat a whole turkey.(در این مثال نمیتوانیم از can  استفاده کنیم)
مقاله قبلی
افعال کیفیتی در زبان انگلیسیmodal verbs)
مقاله بعدی
فعل May/might در زبان انگلیسی
فهرست