1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. افعال در زبان انگلیسی
 4. فعل can/could در زبان انگلیسی

فعل can/could در زبان انگلیسی

فعل can/could در زبان انگلیسی

Can

can/could موضوع این مقاله هستند. can برای نشان دادن توانایی،احتمال و اجازه گرفتن استفاده میشود.

 • The boy can ride a horse faster than his father can. (پسر میتواند اسب را سریعتر از پدرش براند-توانایی)
 • You can get into trouble forgetting this paper.(امکان دارد با برداشتن این کاغذ دچار دردسر شوید-احتمال)
 • You can finish the whole bowl of chicken soup if you like. (اگر بخواهید میتوانید کل کاسه سوپ مرغ را تمام کنید-اجازه)
 • Can I help you to count the money? (آیا میتوانم به شما در شمارش پول کمک کنم؟پیشنهاد)
 • You can lie down on the couch even if you are not tired. (حتی اگر خسته نیستید میتوانید روی کاناپه دراز بکشید-پیشنهاد)

گاهی میتوان به جای can از عبارت be able to استفاده کرد.

 • can finish it in two days. = I am able to finish it in two days.(من میتوانم در طی دو روز آن را به پایان برسانم)
 • We can swim across the river.  = We are able to swim across the river.(ما میتوانیم در طول رودخانه شنا کنیم)

Could

can/could همانطور که گفتیم برای بیان درخواست استفاده میشوند ولی وقتی که بخواهیم درخواستی را مطرح کنیم could نسبت به can مودبانه تر است.

 • Years ago, he could dive from the diving board up there. (سالها پیش ،او میتوانست از تخته شیرجه بالایی شیرجه بزند-could فعل گذشته can )
 • Could you feed my goldfish while I’m away? (میتوانید زمانی که من نیستم ماهی قرمز من را تغذیه کنید-درخواست مودبانه)
 • She could be making the wrong decision in divorcing him. (او میتواند در طلاق گرفتن از او تصمیم اشتباهی بگیرد-احتمال)
 • My grandfather could speak six languages including Spanish (پدربزرگ من میتوانست به شش زبان شامل اسپانیایی صحبت کند-توانایی)
 • Could I bring my cat along? (آیا میتوانم گربه ام را به همراه داشته باشم؟-اجازه) 
 • You could warn him to leave you alone.(میتوانید به او هشدار دهید که شما را تنها بگذارد-پبشنهاد)
 • .
حتما بخون  فعل May/might در زبان انگلیسی

نکته:بعد از can/could باید فعل را بدون to  استفاده کنیم.

 • We can fly kites today.(ما میتوانیم امروز بادبادکها را به پرواز درآوریم)
  Not: We can to fly kites today.(این جمله اشتباه است چون بعد از فعلcan ازفعل با to استفاده کرده است)
 • You could be making a big mistake.(احتمال دارد که اشتباه بزرگی انجام دهید)
  Not: You could to be making a big mistake.(این جمله اشتباه است چون بعد از could از فعل همراه با to استفاده کرده است)

فعل can/could برای همه فاعل ها در زبان انگلیسی یکسان است

نکته:حتی اگر فاعل جمله سوم شخص باسد فعل can ،sسوم شخص با فعل استفاده نمیشود.

She can dance the tango.(او میتواند تانگو برقصد)
Not: She cans dance the tango. (این جمله اشتباه است چون به فعل can،s اضافه کرده است)
Not: She can dances the tango(این جمله نیز اشتباه است چون بد از can فعل باد  به صورت ساده قرار بگیرد در صورتی که در این جمله به فعل s اضافه شده است)

همرا با فعل could میتوانیم از زمان حال کامل استفاده کنیم.

Could+have+pp

 • You could have avoided the fight by not using the word ‘stupid’.(شما میتوانستید با استفاده نکردن از کلمه احمق از دعوا اجتناب کنید)
 • He could have come along if he wanted to.(او اگر میخواست  میتوانست همراه شود)
 • The home team could have won the match by not committing so many fouls.(تیم میزبان میتوانست با مرتکب نشدن این همه خطا پیروز شود)
 • couldn’t have known if no one told me about it.(اگر کسی درباره آن به من نمیگفت نمیتوانستم آگاه شوم)
 • We couldn’t have got it right without the map.(بدون نقشه نمیتوانستیم به درستی به آن برسیم)
حتما بخون  افعال اصلی در جمله انگلیسی شامل چه افعالی می شود ؟

وقتی بخواهیم جمله ای را بگوییم که معنای اصلی آن مد نظرمان نیست از could استفاده میکنیم.

 • I am so hungry, I could eat a whole turkey.(من خیلی گرسنه ام،میتوانم یک بوقلمون کامل بخورم/در این جمله باید از could استفاده کنمیم چون منظور جمله نشان دادن توانایی نیست بلکه نشان دادن شدت زیاد گرسنگی است)
  Not: I am so hungry; I can eat a whole turkey.(در این مثال نمیتوانیم از can  استفاده کنیم)
مقاله قبلی
افعال کیفیتی در زبان انگلیسیmodal verbs)
مقاله بعدی
فعل May/might در زبان انگلیسی
فهرست