1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. افعال در زبان انگلیسی
 4. فعل Ought to/used to در زبان انگلیسی

فعل Ought to/used to در زبان انگلیسی

فعل Ought to/used to در زبان انگلیسی

Ought to/used to افعال نیمه کیفیتی هستند.

در این مقاله با Ought to/used to اشنا میشویم . اول ought to :

چون هم میتواند به عنوان فعل کیفیتی(مدال) و یا فعل اصلی در جمله قرار بگیرد.بر خلاف افعال مدال بعد از این فعل حرف اضافه to قرار گرفته و فعل اصلی ای که بعد از آن قرار میگیرد را مصدر قرار میدهد.این فعل مانند افعال مدال s سوم شخص ر به خود نمیگیرد.

در جمله میتوانیم به جای این فعل از should استفاده کنیم(تغییری در معنی ایجاد نمیشود).

Ought to  میتواند به صورت منفی و خلاصه شده به کار برود(ought not to/oughtn’t to).

Ought to بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی در جمله قرار میگیرد.

 • ought to eat less to reduce my waistline.(من باید کمتر بخورم تا دور کمرم کوچکتر شود)
 • It ought to be our pet if we can catch it.(اگر بتوانیم آن را بگیریم ،باید حیوان خانگی ما بشود)
 • She ought to do something about her bad cough.(او باید کاری برای سرفه های بد خود انجام دهد9
 • We ought to leave now as the others are waiting for us.(ما باید زودتر برویم چون بقیه منتظر ما هستند)
 • You ought to be ashamed of yourself for doing what you have done.(شما باید خجالت بگید بخاطر کاری که انجام  داده اید)
 • He ought to have kept his appointment and be here by now, but there’s no sight of him.(او باید به قرار ملاقات خود توجه میکرد و اینجا میبود،اما هیچ نشانی از او نیست)
 • If you have not done anything wrong, you ought not to be so afraid of your boss.  (اگر کار اشتباهی انجام نداده اید نباید از رئیس خود آنقدر بترسید)

فعل ought to نمیتواند با افعال مدال دیگر استفاده شود

They ought to tell the truth about what happened.(آنها باید واقعیت را در رابطه با آنچه اتفاق افتاد بیان کنند)
Not: They must ought to tell the truth about what happened(این جمله اشتباه است چون همراه با فعلought to  از فعل مدال must نیز استفاده کرده است)

میتوانیم به جای ought to از should استفاده کنیم.

 • Given his height, he ought to play basketball.(با توجه به قدش،باید بسکتبال بازی کند)
 • Given his height, he should play basketball.
 • You ought to be kinder to animals and insects.(شما باید با حیوانات و حشرات مهربان تر باشید)
 • You should be kinder o animals and insects..
حتما بخون  افعال اصلی در جمله انگلیسی شامل چه افعالی می شود ؟

میتوانیم به جای ought not to/oughtn’t to از should not/shouldn’t  استفاده کنیم.

 • You ought not to / oughtn’t to have fed your fat dog so much.(شما نباید سگ چاق را بیش از حد غذا میدادید)
 • You should not / shouldn’t have fed your fat dog so much.
 • You ought not to / oughtn’t to add so much salt to my soup.(شما نباید  آنقدر نمک  را به سوپ من اضافه کنید)
 • You should not / shouldn’t add so much salt to my soup

وقتی که ought to در جملات منفی به کار میرود باید not را بین ought  و to  قرار بگیرد(ought not to)

میتوایم از شکل خلاصه شده آن نیز استفاده کنیم.(oughtn’t to)

دیگر شکلهای منفی سازی (don’t/doesn’t /didn’t )همراه با فعل ought to  استفاده نمیشوند.

 • We ought not to have spent so much time arguing.(این جمله درست است-ما نباید این همه وقت را برای دعوا صرف میکردیم)
 • Not: We don’t ought to have spent so much time arguing.(این جمله اشتباه است چون برای منفی سازی از don’t  استفاده کرده است)
 • You oughtn’t to have been so rude to your grandfather.(تو نباید با پدربزرگت آنقدر بی ادی باشی)
 • Not: You didn’t ought to have been so rude to your grandfather.(این جمله اشتباه است چون برای منفی سازی از didn’t  استفاده کرده است)

Ought to در جملات پرسشی

در جملات پرسشی فاعل بین ought  و to قرار میگرد.بهتر است در جملات پرسشی از should استفاده کنیم.در این موارد از افعال کمکی do/does همراه با ought to استفاده نمیکنیم.

 • Ought we to call her about the appointment? (آیا باید  در مورد قرار ملاقات  با آنها تماس بگیرم؟)
 • NotDo we ought to call her about the appointment?(این جمله اشتباه است چون برای سوال از فعل کمکی do استفاده کرده است)
 • Ought he to tell his parents why his hands are all red?( آیا او باید به پدر و مادرش بگوید که چرا دستانش قرمز هستند؟)
 • NotDoes he ought to tell his parents why his hands are all red ? (این جمله اشتباه است چون از فعل کمکی does برای سوال استفاده کرده است)
 • Should we call her about the appointment?(این جمله درست است/should جایگزین ought to شده است)
 • Should he tell his parents why his hands are all red?(این جمله درست است،should جایگزین ought to شده است)
حتما بخون  افعال حالتی و کنشی در زبان انگلیسی(stative and dynamic verbs)

Used to

خب همانطور که گفتیم این مقاله راجع به Ought to/used to میباشد . حالا used to:

Used to فعلی نیمه مدال  برای نشان دادن عاداتی است  که در گذشته درست بوده اند و دیگر انجام نمیشوند و یا درست نیستند. بعد از used to یک فعل با حالت اصلی قرار میگیرد.

 • She used to have a beautifully shaped body. (او قبلا اندام زیبایی داشت)
 • When the sisters were younger, they used to wear the miniskirt.(وقتی که خواهرها کوچک تر بودند عادت داشتند که دامن کوتاه بپوشند)
 • He used to train lions until he was badly mauled by a lioness.(او عادت داشت که شیرها را آموزش دهد تا اینکه توسط یک شیر ماده زخمی شد)
 • When we were children, we used to go into the woods to pick wild mushrooms. (وقتی که بچه بودیم،عادت داشتیم  به جنگل برویم تا قارچهای را بچینیم )

Used to در جملات منفی و سوالی

در جملات منفی و سوالی هم از یک فعل اصلی استفاده میشود. از آنجایی که از used to برای نشان دادن عادات گذشته استفاده میشود پس جملات منفی و سوالی فقط در زمان گذشته استفاده میشوند.

برای جملات سوالی did قبل از فاعل قرار میگیرد و بعد از آن از زمان حالuse استفاده میکنیم.

برا ی جملات منفی didn’t  را قبل از زمان حال use  استفاده میکنیم.

 • Did you use to cry for your mother when you were a child?.(آیا عادت داشتی که برای مادرت گریه کنی وقتی که بچه بودی؟)
 • o        “Did he use to get into a lot of trouble in his youth?”(آیا عادت داشتی که در جوانی به دردسرهای زیادی بیفتد؟)
 • o        “I didn’t use to cry for my mother when I was a child.”.(من عادت نداشتم که برای مادرم گریه کنم وقتی که بچه بودم)
 • o        “He didn’t use to get into a lot of trouble in his youth.”.(او عادت نداشت که به دردسرهای زیادی بیفتد وقتی که جوان بود)
حتما بخون  افعال نیمه کیفیتی در زبان انگلیسی ( نیمه مدال Semi-modal verbs )

Be used to  وافعال جراند(ing)

اگر be used to قبل از افعال جراند و یا عبارت اسمی قرار بگیرد به معنی عادت داشتن است. فعل کمکی be قبل از used to قرار میگرد.

در جملات منفی not بفد از فعل کمکی be قرار میگیرد.

در در جملات سوالی فعل be  قبل از فاعل قرار میگیرد.

 • am used to staying up late to watch movies on television.(من عادت دارم تا دیر وقت  بیدار بمانم و تلویزیون تماشا کنم)
 • My family is used to keeping dogs as pets.(خانواده من عادت دارند سگ را به عنوان حیوان خانگی نگه دارند)
 • We are used to the constant noise of the traffic outside.(ما به سر و صدای ترافیک بیرون عادت داریم)
 • We were soon used to our new urban environment.(ما سریع به محیط شهری بیرون عادت کردیم)
 • was not used to sleeping in the dark when I was a child.(من وقتی که بچه بودم عادت نداشتم که در تاریکی بخوابم)
 • She was not (wasn’tused to spicy food.(او به غذاهای تند عادت نداشت)
 • Are you used to living with your roommate’s snoring?(آیا شما به زندگی با خر و پف های هم اتاقی تان عادت دارید؟)
 • Is the family used to the moody father? (آیا خانواده به پدر بد اخلاق عادت دارند؟)

همانطور که گفته شد used to برای نشان دادن عادتهای گذشته استفاده میشود و از آن برای زمان حال استفاده نمیکینم.مثالهای زیر عاداتی را نشان میدهند در زمان حال در حال انجام شدن هستند.

 • : He used to cook turkey soup with a chopped-up stalk of celery.(ای جمله نشان میدهد که او دیگر سوپ درست نمیکند-او عادت داشت که سوپ بوقلمون را با ساقه خرد شده کرفس بپزد)

 • o        : I cook turkey soup with a chopped-up stalk of celery.(من سوپ بوقلمون را با ساقه های خرد شده کرفس میپزم-این نشان میدهد که او هنوز این سوپ را میپزد،نباید از used to  استفاده کرد)

 • o        : There used to be a greengrocer’s shop at the end of this row of shops.(قبلا در این ردیف مغازه ها یک سبزی فروشی وجود داشت)
 • o        : There is a greengrocer’s shop at the end of this row of shops. (یک  مغازه سبزی فروشی در ردیف این مغازه ها وجود دارد)
 •  

Ought to/used to

مقاله قبلی
افعال نیمه کیفیتی در زبان انگلیسی ( نیمه مدال Semi-modal verbs )
مقاله بعدی
فعل های عبارتی در زبان انگلیسی (Phrasal verbs)
فهرست