1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. مثالها و نکات بیشتر در مورد وجه مجهول در زبان انگلیسی more on passive voice

مثالها و نکات بیشتر در مورد وجه مجهول در زبان انگلیسی more on passive voice

مثالها و نکات بیشتر در مورد وجه مجهول در زبان انگلیسی

فعل متعدی و لازم در وجه مجهول

جملات مجهول نیازمند فعلی است که مفعول داشته باشد(فعل متعدی). جملات لازم مفعول به خود نمیگیرند و در نتیجه به ما این اجازه را نمیدهند که با آنها جملات در وجه مجهول بسازیم. در جملات زیر مثالهایی از افعال را مشاهده میکنیم که هم متعدی و هم لازم هستند.

Transitive: My father is reading the newspaper. 

در وجه مجهول

متعدی: پدرم روزنامه میخواند.

Passive: The newspaper is being read by my father. 

جمله مجهول: روزنامه توسط پدرم خوانده میشود.

 

Intransitive: My father is reading

o         لازم: پدرم میخواند.

Transitive: They laughed at me. 

متعدی: آنها به من خندیدند.

Passive: I was laughed at (by them). 

جمله مجهول: به من خندیده شد(توسط آنها)

Intransitive: They laughed

لازم : آنها خندیدند.

جملات مجهولی که حتما به انجام دهنده احتیاج دارند:

گاهی لازم است اسم فردی که عملی را انجام داده است ذکر کنیم. اگر این کار را انجام ندهیم جمله مجهول بی معنی میشود.در مثالهای زیر جملات ناقصی را مشاهده میکنیم که تنها با نام بردن فرد انجام دهنده کار کامل میشوند.

The match was won.(جمله ناقص است)

The match was won by Liverpool(جمله کامل است-مسابقه توسط لیورپول برنده شد)

 

We were woken.  (جمله ناقص است)

o         We were woken by thunder(این جمله کامل است-ما توسط رعد و برق بیدار شدیم)

That picture was drawn.  (این جمله ناقص است)

That picture was drawn by my daughter.(این جمله کامل است-آن تصویر توسط دخترم کشیده شد)

 معمولا در اعلامیه ها و اخطارها از جملات مجهول  استفاده میکنیم.

حتما بخون  تبدیل نقل قول مستقیم به نقل قول غیر مستقیم در زبان انگلیسی

Guests are advised not to leave their belongings unattended.( مهمانان توصیه میشوند که وسایل خود را بدون مراقبت رها نکنند)

No visitors are allowed after 8 p.m.(بعد از ساعت 8 بازدید کننده ها مجاز نیستند)

Smoking in the cinema is strictly prohibited.(سیگار کشیدن در سینما اکیدا ممنوع شده است)

عبارات کاربردی مجهول در زبان انگلیسی :

ما باید از آنچه که میگوییم مطمئن باشیم. اگر نسبت به حقیقت هایی که میگوییم مطمئن نباشیم میتوانیم با استفاده از عبارتهای زیر با احتیاط عمل کنیم:

It is said that=گفته میشود که

He is said to be=گفته میشود که او

میتوانیم در مکالمات روزمره خود به جای فعل be از get استفاده کنیم.

It is said that sweets are the main culprits of obesity among children.(گفته میشود که شیرینی جات عامل اصلی چاقی در میان کودکان هستند) 

He is said to be the leader behind the kidnapping of the President’s son. (گفته میشود که او سردسته پشتیبان آدم ربایی رئیس جمهور است)

got cheated by the salesman (in place of “I was cheated by the salesman.”).(در این مثال به جای فعلbe از get استفاده کرده است-من توسط فروشنده فریب داده شدم)

 بعضی از افعال (مانند افعال بازتابی ) در وجه مجهول استفاده نمیشوند.

He would talk to himself when no one was around.(وقتی کسی آنجا نبود با خودش صحبت میکرد-در این مثال کلمه خودش یک فعل انعکاسی است)

Long hair really suits her.(موهای بلند واقعا مناسب او است.)
(Not: She is really suited by long hair.)(این جمله نادرست است چون در حالت مجهول نوشته شده است و جمله کاملا بی معنی است-او توسط موهای بلند مناسب شده است)

حتما بخون  Either و Neither به عنوان قید در زبان انگلیسی

برخی از افعال در وجه مجهول بیشتر از وجه معلوم استفاده میشوند.

He was born with a rare skin disease.(او با یک بیماری نادر پوستی متولد شد)

در وجه مجهول

Not: He born with a rare skin disease.( این جمله نادرست است چون در وجه معلوم نوشته شده است)

The species was doomed to extinction.  (این گونه به نابودی محکوم شد)

Not: The species doomed to extinction.(این جمله نادرست است چون در وجه معلوم نوشته شده است)

مقاله قبلی
دلایل استفاده از جملات مجهول در زبان انگلیسی Reasons for passive voice-
مقاله بعدی
کاربرد نقطه در زبان انگلیسی (full stop/period)
فهرست