1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. کاربرد نقطه در زبان انگلیسی (full stop/period)

کاربرد نقطه در زبان انگلیسی (full stop/period)

کاربرد نقطه در زبان انگلیسی (full stop/period)

علامتی است در انتهای جمله برای نشان دادن پایان یک جمله  که میتواند گفته، درخواست  و یا دستور باشد . و در انتهای یک بند و یا عبارت نقطه نمیگذاریم چون آنها جمله کامل نیستند.

از این علامت بعد از بیشتر اختصارات و همچنین بعد از نقل قول و علامت نقل قول نیز (در انتهای نقل قول ) استفاده میکنیم.

در پایان جمله

Incorrect: I could hear the pot bubbling. On the stove.

جمله نادرست: چون قبل از تمام شدن جمله از یک نقطه استفاده کرده است

 

Correct: I could hear the pot bubbling on the stove.

جمله درست: من  جوشیدن دیگ روی گاز را میتوانستم بشنوم.

Incorrect: When I saw her yesterday. She was wearing a flowery hat.

جمله نادرست: چون بعد از یک بند وابسته از نقطه استفاده کرده است که این کار اشتباه است.

Correct: When I saw her yesterday, she was wearing a flowery hat.

جمله درست: وقتی که دیروز او را دیدم،  یک کلاه گلدار میپوشید.

بعد از علائم اختصاری

بعد از بیشتر علائم اختصاری

Jr.(کوچکتر.)

Mr.(آقا.)

Mrs.(خانم.)

Ms.(خانم.)

Dr.(دکتر.)

Rev.(انقلاب.)

Sr.(بزرگتر.)

Wed.(چهارشنبه)

Oct.(اکتبر.)

بعد از سرنام ها استفاده نمیکنیم مانند:

FBI(دفتر بازرسی فدرال)

NATO(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)

UN(سازمان ملل)

UK(بریتانیا-انگلیس/اسکاتلند/ولز/شمال ایرلند)

امروزه از نقطه بعد از اختصارات کمتر استفاده میشود و فقط هنگامی استفاده میشود که در انتهای جمله باشند.

Her biggest ambition is to successfully complete her M.A.(بزرگترین آرزویش این است که ارشناسی ارشدش را به پایان برساند.-در ترجمه فارسی جایگاه کارشناسی ارشد در انتهای جمله نیست)

همانطور  که میبینیم چون اختصار (کارشناسی ارشد) درپایان جمله است از نقطه استفاده شده است.

حتما بخون  determiner (کلمه معین کننده ) و quantifier ( معرف کمی اسم )

بعد از بعضی از  اختصارات عبارت های خاص از نقطه استفاده میکنیم.

A.M.(قبل از ظهر.)

P.M.(بعداز ظهر.)

E.G.(به عنوان مثال.)

برای اینکه نشان دهیم از شکل کوتاه شده یک کلمه استفاده کرده ایم از نقطه استفاده میکنیم.

Opp.(کوتاه شده کلمه opposite به معنی مخالف است.)

Mo(کوتاه شده کلمه month به معنی ماه است.)

همیشه در داخل  علامت نقل قول نقطه میگذاریم خواه جزء نقل قول باشد یا نباشد.

No: John said, “That runaway horse is not mine”.

این جمله اشتباه است چون بعد از علامت نقل قول از نقطه استفاده کرده است. 

 

Yes: John said, “That runaway horse is not mine.”

نقطه

این جمله درست است.

جان گفت، “آن اسب فراری مال من نیست.”

مقاله قبلی
مثالها و نکات بیشتر در مورد وجه مجهول در زبان انگلیسی more on passive voice
مقاله بعدی
کاربرد کاما / ویرگول ( comma ) در زبان انگلیسی
فهرست