1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. وجوه وصفی به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی (participles)

وجوه وصفی به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی (participles)

وجوه وصفی به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

در این مقاله وجوه وصفی به عنوان توصیف کننده را یاد میگیریم. وجوه وصفی معلوم و مجهول میتوانند به عنوان توصیف کننده به کار بروند،این وجوه به نوبه خود میتوانند توسط قید ها توصیف شوند.

وجه وصفی معلوم در زبان انگلیسی (present participle)

وجه وصفی معلوم فعلی است که به ing ختم شود و میتواند برای توصیف اسم ها استفاده شود که قبل از اسم قرار میگرد.

 She got a dancing doll for her birthday.(او برای تولدش یک عروسک رقصنده گرفت-وجه وصفی رقصنده اسم عروسک را توصیف میکند)

اگر وجه وصفی جزو عبارت توصیف کننده باشد بعد از اسم قرار میگیرد.

That was her daughter dancing in her room.(دخترش بود که در اتاقش میرقصید-عبارت وجه وصفی معلوم در اتاقش میرقصید اسم دختر را توصیف میکند)

وجوه وصفی به عنوان توصیف کنندهممکن است که قید قبل از وجه وصفی معلوم قرار بگیرد و آن را توصیف کند

My soundly sleeping grandfather will soon get up for his dinner.(پدربزرگ من به زودی برای شام بیدار میشود)

There is a man soundly sleeping on the couch in the doctor’s office.(مردی  هست که روی کاناپه مطب دکتر کاملا خواب است )

در هر دو مثال قید کاملا وجه وصفی معلوم خوابیده را توصیف میکند.

در مثال اول کاملا خواب اسم پدربزرگ را توصیف میکند

در مثال دوم کاملا خواب اسم مرد را توصیف میکند.

وجه وصفی مجهول در زبان انگلیسی (past participle )

وجه وصفی مجهول(که قسمت سوم فعل است/به انتهای افعال با قاعدهed اضافه میشود و افعال بی قاعده باید حفظ شوند) میتواند  به عنوان توصیف کننده اسم باشد که قبل از اسم قرار میگیرد.

حتما بخون  جمله واره وصفی لازم و غیر لازم در زبان انگلیسی

The beaten home team was booed as soon as the match ended.(تیم میزبان بازنده به محض اینکه بازی تمام شد هو شد-وجه وصفی مجهول بازنده اسم تیم میزبان را توصیف میکند)

اگر وجه وصفی مجهول جزو عبارت توصیف کننده باشد بعد از اسم قرار میگیرد.

 

The three of us got into the boat rented for a fishing trip.(سه نفر از ما سوار قایق اجاره شده برای یک گردش ماهیگیری شدیم-عبارت وجه وصفی مجهول اجاره شده برای گردش ماهیگیری اسم قایق را توصیف میکند)

 

قید ها میتوانند وجوه وصفی مجهول را توصیف کنند که ممکن است قبل و یا بعد از اسمی که توصیف میکنند قرار بگیرند.

His badly swollen leg makes it difficult for him to walk.(پایش که به طور بدی متورم است راه رفتن را برای او دشوار میکند-در این مثال قید و وجه وصفی مجهول  قبل از اسم پا قرار گرفته اند)

My leg badly swollen from a bite by a snake is quite painful.(پای من که به طور بدی از گزش مار متورم شده است کاملا دردناک است-در این مثال قید و وجه وصفی مجهول بعد از اسم قرار گرفته اند)

مقاله قبلی
توصیف کننده ­های چندگانه در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
عبارات و بندها به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی
فهرست