1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. زمان جمله مجهول در زبان انگلیسی (Tenses in the passive voice )

زمان جمله مجهول در زبان انگلیسی (Tenses in the passive voice )

زمان های مختلف در وجوه مجهول در زبان انگلیسی

زمانی که برای نوشتن جمله مجهول به کار میبریم باید با زمان جمله مجهول مطابقت داشته باشد.

زمان حال ساده

Active: The big monkey scratches the small monkey. 

جمله معلوم: میمون بزرگ میمون کوچک را خراش میدهد.

Passive: The small monkey is scratched by the big monkey.

جمله مجهول: میمون کوچک توسط میمون برزگ خراش داده میشود.

زمان جمله مجهول حال استمراری

Active: Their dog is chasing my cat.

زمان جمله مجهول

جمله معلوم: سگ آنها گربه مرا دنبال میکند.

Passive: My cat is being chased by their dog

جمله مجهول: گربه من توسط سگهای آنها دنبال میشود.

زمان جمله مجهول حال کامل(ماضی نقلی)

Active: The men have loaded sacks of potatoes onto trucks.  

جمله معلوم: این مردان کیسه های سیب زمینی را در کامیون گذاشته اند.

Passive: Sacks of potatoes have been loaded onto trucks (by the men).

جمله مجهول: کیسه های سیب زمینی داخل کامیون گذاشته شده اند(توسط این مردها).

زمان گذشته ساده

Active: That kid kicked me on my knee. 

جمله معلوم: آن کودک به زانوی من زد.

Passive: I was kicked on my knee by that kid

جمله مجهول: من از ناحیه زانو توسط آن کودک زده شدم.

زمان گذشته استمراری

Active: We were discussing climate change last evening.

جمله معلوم:عصر گذشته ما درباره تغییرات اقلیمی بحث میکردیم.  

Passive: Climate change was being discussed by us last evening. 

جمله مجهول: عصر گذشته تغییرات اقلیمی  توسط ما بحث میشد.

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

Active: The hunter had shot two wild boars.

حتما بخون  وجه وصفی فعل در انگلیسی و آشنایی با present participle

جمله معلوم: شکارچی دو گراز را تیر زده بودند.

Passive: Two wild boars had been shot by the hunter.

جمله مجهول: دو گراز وحشی توسط شکارچی تیر خورده بودند.

زمان آینده ساده

Active: The children will blow up these balloons. 

زمان جمله مجهول

جمله معلوم: بچه­ها این بادکنکها را منفجر خواهند کرد.

Passive: These balloons will be blown up by the children.

جمله مجهول: این بادکنکها توسط بچه­ها منفجر خواهند شد.

زمان جمله مجهول آینده استمراری

Active: She will be painting her husband’s grave. 

جمله معلوم: او قبر همسرش را رنگ میزند.

Passive: Her husband’s grave will be being painted by her.

جمله مجهول: قبر همسرش توسط او رنگ زده میشود.

زمان آینده کامل

Active: The police will have questioned the suspects. 

جمله معلوم: پلیس از مظنونین بازجویی خواهد کرد.

Passive: The suspects will have been questioned by the police.

جمله مجهول: مظنونین توسط پلیس بازجویی خواهند شد.

همراه با افعال کیفیتی (مدال)

Active: He should sell his old car. 

جمله معلوم: او ماشین قدیمی اش را باید بفروشد.

Passive: His old car should be sold

جمله مجهول: ماشین قدیمی او باید فروخته شود.

Active: We must pay the bills. 

جمله معلوم: ما این صورتحساب را باید بپردازیم.

Passive: The bills must be paid (by us). 

جمله مجهول: این صورتحساب باید پرداخته شود(توسط ما).

همرا با افعال کیفیتی (مدال) استمراری

Active: We may be building a giant sandcastle. 

جمله معلوم: ما ممکن است یک قلعه شنی بزرگ بسازیم.

Passive: A giant sandcastle may be being built by us. 

جمله مجهول:  یک قلعه شنی بزرگ  توسط ما ممکن است  ساخته شود.

حتما بخون  توصیف کننده های مقایسه ای و عالی در زبان انگلیسی

همراه با افعال کیفیتی کامل

Active: The robbers could have shot their victims.

جمله معلوم:دزدان  به قربانیان خود میتوانستند شلیک کنند.

Passive: The victims could have been shot( by the robbers).

جمله مجهول: قربانیان  میتوانستند مورد شلیک  قرار بگیرند (توسط دزدان).

مقاله قبلی
وجه معلوم و مجهول در زبان انگلیسی ( Active and Passive voice )
مقاله بعدی
جمله مجهول با دو مفعول در زبان انگلیسی (Passive Sentence with Two Objects)
فهرست