1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. عبارات و بندها به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

عبارات و بندها به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

عبارات و بندها به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

در این مقاله با عبارات و بندها به عنوان توصیف کننده اشنا میشویم.

عبارت اسمی به عنوان توصیف کننده

یک عبارت اسمی میتواند به عنوان اصلاح کننده قبل و یا بعد از اسمی که توصیف میکند قرار بگیرد.

A devoted father, Larry has five daughters.(لاری،پدر فداکار، پنج دختر دارد-عبارت اسمی پدر فداکار اسم خاص لاری را توصیف میکند)

He plucked some apples from his neighbour’s tree.(او مقداری سیب از درخت همسایه اش چید-عبارت اسمی از درخت همسایه اسم سیب را توصیف میکند)

عبارات و بندها به عنوان توصیف کننده

عبارت وصفی بعنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

We lay down under the slightly blue sky.(در زیر آسمان کمی آبی دراز کشیدیم-عبارت وصفی کمی آبی  اسم آسمان را توصیف میکند)

He won the race with a black horse.(او با یک اسب سیاه مسابقه را برد-عبارت وصفی با یک اسب سیاه اسم مسابقه را توصیف میکند)

عبارت قیدی بعنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

عبارت قیدی دو یا چند کلمه هستند که به عنوان قید عمل مکینند و میتوانند افعال ،صفت ها و یا قیدهای دیگر را توصیف کنند.

She put her hand in his pocket.(دستش را در جیب او گذاشت-عبارت قیدی در جیب او فعل گذاشت را توصیف میکند)

The police are hopeful of solving the case.(پلیس امیدوار به حل کردن پرونده است-عبارت قیدی حل کردن پرونده صفت امیدوار را توصیف میکند)

Traffic is flowing smoothly along the new highway.(ترافیک به آرامی در طول بزرگراه جدید در جریان است-عبارت قیدی در طول بزرگراه جدید قید به آرامی را توصیف میکند.همچنین قید به آرامی فعل در جریان است را توصیف میکند.)

حتما بخون  جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

بند وصفی به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

به عنوان یک بند وابسته ،بند وصفی یک  اسم و یا ضمیر را توصیف میکند. یک بند وصفی با یک ضمیر ربطی مثل(who/whom/whose/which/that) معرفی میشود.

 Police are hunting nationwide for a prisoner who escaped from the prison.(پلیس در سراسر کشور در حال جستجوی زندانی است که از زندان فرار کرده است-بند وصفی که از زندان فرار کرده است اسم زندانی را توصیف میکند)

His mother is a writer whose latest book is on palmistry.(مادر او نویسنده است که آخرین کتابش در زمینه کف بینی است-بند وصفی که اخرین کتابش در زمینه کف بینی است اسم نویسنده را توصیف میکند)

You are telling me a story that you have told me before.(تو داستانی را میگوی که قبلا برایم تعریف کرده ای-بند وصفی که قبلا برایم تعریف کرده ای اسم داستان را توصیف میکند)

بند قیدی بعنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

بند قیدی به عنوان توصیف کننده بند وابسته ای است که مانند قید تک کلمه ای میتواند فعل، صفت و یا قیدهای دیگر را توصیف کند.

Put the ingredients on the table before they are mixed.(مواد را قبل از اینکه مخلوط شوند روی میز قرار دهید-بند قیدی قبل از اینکه مخلوط شوند فعل بگذارید را توصیف میکند-بند قیدی با حرف ربط وابسته ساز قبل از معرفی میشود)

The players were determined that they would perform better in the second half.(بازیکنان مصم بودند که در نیمه دوم عملکرد بهتری خواهند داشت-بند قیدی که در نیمه دوم عملکرد بهتری خواهند داشت صفت مصمم را توصیف میکند

حتما بخون  معین کننده های تعمیمی در زبان انگلیسی Distributives

صفات ملکی بعنوان توصیف کننده

 این صفات با نشان دادن مالکیت یک اسم آن را  توصیف میکنند. این صفات همیشه قبل از اسم قرار میگیرند.

:

This is my wig that I will be wearing tonight.(این کلاه گیس من است که من امشب ان را میپوشم-صفت ملکی مال من اسم کلاه گیس را توصیف میکند)

We are helping grandfather to look for his denture.(ما به پدربزگ کمک میکنیم تا دندان مصنوعی اش را جستجو کند-صفت ملکی مال او اسم دندان مصنوعی را توصیف میکند)

مقاله قبلی
وجوه وصفی به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی (participles)
مقاله بعدی
توصیف کننده معلق در زبان انگلیسی (Dangling modifier )
فهرست