1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. حروف اضافه در زبان انگلیسی
 4. حروف اضافه جهت در زبان انگلیسی

حروف اضافه جهت در زبان انگلیسی

حروف اضافه جهت در زبان انگلیسی

حروف اضافه جهت،جهت گیری چیزی به سمتی  را نشان میدهند .شامل:

Into(به سوی)/on(به پیش،روی)/onto(به سوی،توی)/through(از)/to(به سوی،به طرف)/toward(به سوی)

 • We watched the bus disappear into the tunnel.(ما شاهد ناپدید شدن اتوبوس به طرف تونل بودیم)
 • A fly settled on my bread while I was eating it..(یک مگس در حالیکه داشتم نان را میخوردم روی نان نشست)
 • My mom must have put the pumpkin onto someone else’s trolley in the supermarket.(مادرم باید کدو را در چرخ دستی شخص دیگری در سوپر مارکت گذاشته باشد)
 • The bullet had gone through his head, but he survived.(گلوله از سر اورد شد اما او زنده ماند)
 • The teacher has gone to the office again.(معلم دوبار به طرف دفتر رفته است)
 • The snake slithered toward the rat..(مار به طرف موش رفت)

این نوع حرف اضافه جهت حرکت را ازجایی نشان میدهد.شامل:

Away/from/off/out(که همه ی آنها معنی از دارند)

 • He warned them to keep away from his apple tree..(اوبه آنها هشدار داد که از درخت سیبش دور شوند)
 • Two tigers walking around are reported to have escaped from the circus..(گزارش شده است که دو ببر در حال قدم زدن از سیرک فرار کرده اند)
 • The strong wind blew the wig off his head.(باد شدید گلاه گیس را از سر او بیرون آورد)
 • Everyone ran out the door when the fire started. (وقتی که آتش شروع شد همه ازدر فرار کردند)
حتما بخون  حروف اضافه ساده و ترکیبی در زبان انگلیسی
مقاله قبلی
حروف اضافه مکان در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
حروف اضافه چگونگی /علت و معلول در زبان انگلیسی
فهرست