1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. حروف اضافه در زبان انگلیسی
  4. اتمام جمله در زبان انگلیسی با حرف اضافه

اتمام جمله در زبان انگلیسی با حرف اضافه

جمله هایی که در زبان انگلیسی با یک حرف اضافه تمام میشوند

همیشه اتمام جمله با یک حرف اضافه اشتباه نیست.گاهی باید حرف اضافه را در انتهای جمله قرار داد خصوصا وقتیکه نگذاشتن حرف اضافه باعث آسیب به معنای جمله میشود.

در مثالهای زیر جمله های زبان انگلیسی زیر بوسیله حرف اضافه پایان یافته است.

It is a trivial matter that is not worth arguing about.(این یک موضوع کم اهمیت است که بحث در مورد آن بی ارزش است)

With her new family, she is being well looked *after.(با خانواده جدیدش او به خوبی مراقبت میشود)

Which size are you looking for?(به دنبال کدام اندازه میگردید؟)

The search party wanted to know which entrance to the cave he went in.(طرف جستجو میخواست بداند که که  او به کدام ورودی غار داخل  شد)

He is not someone you will want to talk to(اوکسی نیست که بخواهید با او صحبت کنید).

He is my only friend whom I often go out with.(او تنها دوست من است که با او بیرون میروم)

o        *دقت کنید که بعضی از حروف اضافه را نمیتوان به فارسی ترجمه کرد.

در مثالهای زیر استفاده از حرف اضافه در پایان جمله قابل قبول است اما بهتر است که از آن اجتناب کنیم.

  • The visiting team is difficult to play against.(در این مثال حرف اضافه در انتهای جمله  قرار گرفته است)
  • It is difficult to play against the visiting team.(بهتر است اتمام جمله با حرف اضافه انجام نشود. -بازی مقابل تیم میمان دشوار است)
  • Which part of the body was he shot at?(در این مثال حرف اضافه در انتهای جمله قرار گرفته است)
  • He was shot at which part of the body?(بهتر است که حرف اضافه در انتهای جمله قرار نگیرد.-او به کدام قسمت از بدن شلیک کرد؟)
  • The two of us tried to fight three robbers off.(دراین مثال حرف اضافه درانتهای جمله قرار گرفته است)
حتما بخون  کلمات یکسان در زبان انگلیسی به عنوان قید و حرف

 The two of us tried to fight *off three robbers.(بهتر است که حرف اضافه در انتهای جمله قرار نگیرد-دونفر از ما سعی کردیم که با سه سارق مبارزه کنیم)

*دقت کنید که بعضی از حروف اضافه را نمیتوان به فارسی ترجمه کرد.

مقاله قبلی
حروف اضافه در زبان انگلیسی بعد یا قبل از اجزای جمله (جایگاه)
فهرست