1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. حروف اضافه در زبان انگلیسی
 4. حروف اضافه چگونگی /علت و معلول در زبان انگلیسی

حروف اضافه چگونگی /علت و معلول در زبان انگلیسی

حرفهای اضافه ی چگونگی در زبان انگلیسی

این حروف اضافه درمورد چگونگی انجام شدن و یا اتفاق افتادن  چیزی است.معمولا از کلمهby(به وسیله-با)  استفاده میشود. دیگر حروف اضافه چگونگی شامل:with/in/like/on/ هستند.

مثال:

 • We couldn’t afford to go there by taxi.(ما توانایی رفتن آنجا با تاکسی را نداریم)
 • The supplies were dropped by parachutes.(موارد لازم توسط چترها رها شدند)
 • He fell in his dash for the finishing line.(او برای دور پایانی  در خط تیره خود افتاد)
 • Many say he laughs like a hyena.(خیلی ها میگویند که او مانند کفتار میخندد)
 • The tourists arrived on the island on a hovercraft.(گردشگران با هاورکرافت به جزیره رسیدند)
 • She reacted with anger to what he said(او به آنچه اوگفت  با عصبانیت واکنش نشان داد)

حرفهای اضافه علت و معلول در زبان انگلیسی

این حروف اضافه برای نشان دادن علت و دلیل اتفاق چیزی و تاثیر آن روی چیزدیگری استفاده میشود.

بعضی از این حروف اضافه شاملک

As(در نتیجه)/as a result of(به عوان نتیجه)/because of(به دلیل)/consequently(درنتیجه)

/due to(به علت)/for(برای-زیراکه)/hence(به دلیل-در نتیجه)/an account of(به علت)/since(چون که)/

Therefore(به دلیل آن)/through(در نتیجه)

مثال:

 • He cannot play football because of his swollen leg.(او به دلیل ورم پا نمیتواند فوتبال بازی کند)
 • The quarrel was due to the rudeness on both sides.(این نزاع به دلیل  خشونت دو طرف بود)
 • They divorced for many reasons..(آنها به دلایل زیادی طلاق گرفتند)
 • Businesses don’t succeed from luck alone.(مشاغل به دلیل شانس تنها موفق نمیشوند)
 • She doesn’t eat much on account of her acute depression.(او به دلیل افسردگی حاد زیاد غذا نمیخورد)
 • Their sales increase through effective marketing.(فروش آنها به دلیل بازاریابی موثر افزایش می یابد)
حتما بخون  کلمات یکسان در زبان انگلیسی به عنوان قید و حرف
مقاله قبلی
حروف اضافه جهت در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
حروف اضافه ساده و ترکیبی در زبان انگلیسی
فهرست