1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. حروف اضافه در زبان انگلیسی
 4. حروف اضافه چگونگی /علت و معلول در زبان انگلیسی

حروف اضافه چگونگی /علت و معلول در زبان انگلیسی

حرفهای اضافه ی چگونگی در زبان انگلیسی

این حروف اضافه درمورد چگونگی انجام شدن و یا اتفاق افتادن  چیزی است.معمولا از کلمهby(به وسیله-با)  استفاده میشود. دیگر حروف اضافه چگونگی شامل:with/in/like/on/ هستند.

مثال:

 • We couldn’t afford to go there by taxi.(ما توانایی رفتن آنجا با تاکسی را نداریم)
 • The supplies were dropped by parachutes.(موارد لازم توسط چترها رها شدند)
 • He fell in his dash for the finishing line.(او برای دور پایانی  در خط تیره خود افتاد)
 • Many say he laughs like a hyena.(خیلی ها میگویند که او مانند کفتار میخندد)
 • The tourists arrived on the island on a hovercraft.(گردشگران با هاورکرافت به جزیره رسیدند)
 • She reacted with anger to what he said(او به آنچه اوگفت  با عصبانیت واکنش نشان داد)

حرفهای اضافه علت و معلول در زبان انگلیسی

این حروف اضافه برای نشان دادن علت و دلیل اتفاق چیزی و تاثیر آن روی چیزدیگری استفاده میشود.

بعضی از این حروف اضافه شاملک

As(در نتیجه)/as a result of(به عوان نتیجه)/because of(به دلیل)/consequently(درنتیجه)

/due to(به علت)/for(برای-زیراکه)/hence(به دلیل-در نتیجه)/an account of(به علت)/since(چون که)/

Therefore(به دلیل آن)/through(در نتیجه)

مثال:

 • He cannot play football because of his swollen leg.(او به دلیل ورم پا نمیتواند فوتبال بازی کند)
 • The quarrel was due to the rudeness on both sides.(این نزاع به دلیل  خشونت دو طرف بود)
 • They divorced for many reasons..(آنها به دلایل زیادی طلاق گرفتند)
 • Businesses don’t succeed from luck alone.(مشاغل به دلیل شانس تنها موفق نمیشوند)
 • She doesn’t eat much on account of her acute depression.(او به دلیل افسردگی حاد زیاد غذا نمیخورد)
 • Their sales increase through effective marketing.(فروش آنها به دلیل بازاریابی موثر افزایش می یابد)
حتما بخون  حروف اضافه مکان در زبان انگلیسی
مقاله قبلی
حروف اضافه جهت در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
حروف اضافه ساده و ترکیبی در زبان انگلیسی
فهرست