1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. حروف اضافه در زبان انگلیسی
 4. حروف اضافه ساده و ترکیبی در زبان انگلیسی

حروف اضافه ساده و ترکیبی در زبان انگلیسی

حروف اضافه ساده و ترکیبی در زبان انگلیسی

حروف اضافه ساده تنها از یک کلمه تشکیل شده اند اما حروف اضافه ترکیبی از ترکیبی دو و یا سه کلمه تشکیل شده اند.

چند مثال از حروف اضافه ترکیبی شامل:

According to(بر طبق)/because of(به دلیل)/different from(متفاوت از)/due to(به علت)/

Instead of(به جای)/as far as(تا آنجایی که)/in addition to(علاوه بر)/in front of(در مقابل)/

In spite of(علی رغم).

در جدول زیر مثالهایی از حروف اضافه ساده و تک کلمه ای را مشاهده میکنیم.

Onto=به سوی/داخلConcerning=دربارهAgainst=مخالف /به سوی
Toward=به سویDespite=با وجود اینکهAmid=وسط
Towards=به سویDuring=هنگام/در طیAmong=میان
Unto= به طرفFrom=ازAt=در
Upon=رویInto=به سویBeside=کنار
With=باOf=در جهتBar=به جز

مثالهایی از حروف اضافه ساده زبان انگلیسی در جمله :

 • The children were against their mother riding a camel since she is allergic to camel’s hair.(بچه ها مخالف شترسواری مادرشان بودند از زمانی که اوبه موی شتر حساسیت دارد)
 • There was a single duck amid a brood of chickens. (در میان جوجه مرغها یک اردک وجود دارد)
 • The mother called the three sons to divide the pizza among them.(مادر سه پسرش را صدا زد تا پیتزا را میان آنها تقسیم کند)
 • She began to think of getting married at the age of twenty.(او فکر میکرد که در سن بیست سالگی ازدواج کند)
 • Six cats slept atop a three-metre wall.(شش گربه بالای یک دیوار سه متری خوابیدند)
 • She has eaten all my chocolates, bar one. (او همه ی شکلاتهای من به جز یکی را خورده است)
 • She was sure someone stood beside her but didn’t appear on the photo.(او مطمئن بود که کسی کنارش ایستاده بود اما در عکس ظاهر نشد)
 • He went to catch crabs in the dark and despite the  bad weather..(او برای گرفتن خرچنگ در تاریکی علی رغم هوای بد رفت)
 • He got into a fight with the coach driver during the trip(.او درطول سفر با راننده مربی درگیر شد)
 • He began to sing aloud from an old songbook.(او شروع به آواز خواندن با صدای بلند از یک کتاب ترانه قدیمی کرد)
 • Most of his personal belongings including his pet cat were destroyed in the fire.(بیشتر دارایی های شخصی اش شامل گربه خانگی اش در آتش نابود شد)
 •  
 • This is the third time my grandfather walked into me when he didn’t have his glasses on.(این سومین باری است که پدر بزرگم به سمت من می آید وقتی که عینک به چشم ندارد)
 • Last night, he heard the sound of footsteps coming from the roof..(شب گذشته ،او صدای قدمهایی از پشت بام شنید)
 • The dining hall opens onto a cemetery.(سالن غذاخوری به سمت یک گورستان باز میشود)
 • The police had very little information regarding the man’s disappearance.(پلیس اطلاعات کمی در مورد ناپدید شدن مرد داشت)
 • The train is now heading toward the tunnel..(قطار اکنون به سمت تونل در حال حرکت است)
 • The prisoner threatened to fast unto death to get his mysterious paper .(فرد زندانی تهدید کرد که تا سر حد مرگ برای گرفتن کاغذ مرموزش چیزی نمیخورد)
 • They look upon him as a role model of how to teach adults to behave like adults.(آنها به او به عنوان یک الگو نگاه میکنند که چطور به بزرگسالان یاد میدهد که مانند بزرگسالان رفتار کنند)
 • She believes her weight increases with each passing day.(او معتقد است که با گذشت هر روز او وزنش زیاد میشود) . 
حتما بخون  اتمام جمله در زبان انگلیسی با حرف اضافه

مثالهایی از حروف اضافه مرکب زبان انگلیسی (دو کلمه ای) در جمله:

 • According to his mother, he often talked in his sleep.(بر طبق گفته مادرش او معمولا در خواب حرف میزد)
 • As of next week, all of you will eat less to lose weight.(از هفته آینده همه شما برای وزن کم کردن کمتر غذا میخورید)
 • The dogs fought hard and it’s all because of a cat(سگها دعوای شدیدی داشتند که بخاطر یک گربه بود)
 • We waste a lot of time arguing instead of agreeing.(ما وقت زیادی را در دعوا به جای موافقت هدر دادیم)
 • The detective didn’t know he was sitting next to a wanted man.(کارآگاه نمیدانست که کنار مردی تحت تعقیب نشسته است)
 • Sometimes my grandfather cuts pictures out of my magazines.(گاهی پدربزرگم از مجلاتم عکس میبرد)

حروف اضافه مرکب زبان انگلیسی (سه حرفی):

 • The explosion could be heard as far as five kilometers away.(صدای انفجار تا پنج کیلومتر دورتر میتوانست شنیده شود)
 • We keep five dogs in addition to two cats.(ما پنج سگ علاوه بر دو گریه نگه داری میکنیم)
 • It’s his habit to doze off in front of the television.( این عادت اوست که جلوی  تلویزیون چرت بزند )
 • They continued with their search and rescue mission in spite of the bad weather.(آنها علی رغم هوای بد به جستجو و عملیات نجات ادامه دادند)
 • He can’t sing any more on account of his failing health.(او به دلیل عدم سلامتی نمیتواند بیشتر از این آواز بخواند)
 • The villagers carried pails of water on top of their heads.(اهالی روستا سطلهای آب را بالای سر خود حمل کردند)
حتما بخون  حروف اضافه جهت در زبان انگلیسی
مقاله قبلی
حروف اضافه چگونگی /علت و معلول در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
کلمات یکسان در زبان انگلیسی به عنوان قید و حرف
فهرست