1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. حروف اضافه در زبان انگلیسی
 4. حروف اضافه در زبان انگلیسی بعد یا قبل از اجزای جمله (جایگاه)

حروف اضافه در زبان انگلیسی بعد یا قبل از اجزای جمله (جایگاه)

جایگاه حرف اضافه زبان انگلیسی در جمله

درست است اگربگوییم هرجمله ای حداقل یک حرف اضافه دارد.حروف اضافه استفاده شده در جمله معمولا بلافاصله بعد از اسم، صفت و یا فعل و یا مفعول مستقیم قرار میگیرند.قرارگیری حروف اضافه قبل از عبارت اسمی نیز رایج است.

بعد از اسم

(حرف اضافه پررنگ شده و اسم با رنگ قرمز نشان داده شده است)

 • Throughout their ordeal, the hostages never gave up hope *of being released alive.(در طول آن شرایط سخت،افراد گروگان گرفته شده هرگز امید آزاد شدن را از دست ندادند)
 • She doesn’t seem to have worry about anything in life.(به نظر نمیرسد که او در زندگی در مورد چیزی نگران باشد)
 • What he did had brought shame to his family.(آنچه که او انجام داد، شرمساری را به خانواده اش آورده بود)
 • She felt anger at his change of holiday plan.(او از تغییر برنامه تعطیلات احساس عصبانیت کرد)
 • Both parties expressed satisfaction with the agreement.(دو طرف از توافق احساس رضایت نشان دادند)

بعد از صفت

(حرف اضافه پررنگ شده و صفت با رنگ قرمز نشان داده شده است)

 • None of his friends believed he’s guilty *of the terrible crime.(هیچ یک از دوستانش معتقد نبود که او مقصر این جنایت وحشتناک است)
 • Not being confident about their future, they decided to emigrate.(آنها در مورد آینده شان مطمئن نبودند،تصمیم گرفتند مهاجرت کنند)
 • He has been absent from school for two weeks now.(او دو هفته است که از مدرسه غایب است)
 • She is busy with her make-up.(او به آرایش مشغول است)
 • The resort is famous for its nightlife.(این تفریحگاه برای سرگرمی های شبانه معروف است)
حتما بخون  حروف اضافه ساده و ترکیبی در زبان انگلیسی

بعد از فعل

(حرف اضافه پررنگ شده و فعل با رنگ قرمز نشان داده شده است)

 • We laughed at her funny jokes.(ما به جک بامزه اش خندیدیم)
 • Someone knocked the antique vase which fell and smashed to pieces.(کسی به گلدان عتیقه زد که به زمین افتاد و به تکه های خرد شد)
 • This little boy dreams of driving a big car one day.(این پسر بچه آرزو دارد که روزی یک ماشین بزرگ را براند)
 • She believes in everything that is told to her.(او به هر چیزی که به اوگفته شده اعتقاد دارد)
 • He’s helping me to choose between the two cars. (او به من کمک میکند تا بین دو ماشین یکی را انتخاب کنم)

حروف اضافه در زبان انگلیسی بعد از مفعول مستقیم فعل متعدی

(حرف اضافه پررنگ شده و مفعول مستقیم با رنگ قرمز نشان داده شده است)

 • He added something to my soup.(او چیزی را به سوپ من اضافه کرد)
 • Someone stole something from the church.(کسی چیزی را از کلیسا دزدید)
 • The stranger robbed him *of all his money.(غریبه همه پولهای او را دزدید)
 • The magician turned a carrot into a rabbit.(شعبده باز هویج را به خرگوش تبدیل کرد)

حروف اضافه ای که همراه با عبارت قیدی در جمله قرار میگیرند.

معمولا بعد از حروف اضافه عبارت اسمی قرار میگیرد.درمثالهای زیر عبارت قیدی پررنگ شده اند.اسم در عبارت قیدی مفعول حرف اضافه است.

 • I still remember the sun sets in the west. (هنوز غروب خوشید در غرب  را به یاد می آورم-حرف اضافه=در/در غرب=عبارت قیدی/غرب =مفعول حرف اضافه)
 • The multistorey building was burnt to the ground.(ساختمان چند طبقه تا کف سوخته بود-تا=حرف اضافه/تا کف=عبارت قیدی/کف=مفعول حرف اضافه)
 • The mere sight of a mouse will make her jump onto the table. (فقط دیدن موش باعث میشود که  او روی میز بپرد-روی =حرف اضافه/روی میز=عبارت قیدی/ میز=مفعول حرف اضافه)
 • A flock of ducks waddles along the river bank.(دسته ای از اردک ها در امتداد ساحل رودخانه راه میروند-در امتداد=حرف اضافه/در امتداد ساحل رودخانه=عبارت قیدی/ساحل رودخانه=مفعول حرف اضافه)
 • To reach the other side, we had to swim against the tide.(برای رسیدن به آن طرف باید خلاف جریان شنا کنیم-خلاف=حرف اضافه/خلاف جریان=عبارت قیدی/جریان= مفعول حرف اضافه)
حتما بخون  اتمام جمله در زبان انگلیسی با حرف اضافه

حروف اضافه در زبان انگلیسی میتوانند در ابتدا، در میانه و درانتهای جملات قرار بگیرند.

 • To whom (به چه کسی-ابتدای جمله)
 • For him (برای او-ابتدای جمله)
 • That’s the cave *in which we think there are at least a million of bats.(این غاری است که فکرمیکنیم حداقل یک میلیون خفاش در آن وجود دارد-میانه جمله)
 • There is a small bald patch on top of my head.(بالای سرم یک تکه ی کوچک طاسی وجود دارد-میانه جمله)
 • You are talking about a species of dinosaur that I have never heard of.*(شما در مورد گونه هایی از داینوسورها صحبت میکنید که من هرگز نشنیده ام-انتهای جمله)
 • He soon discovered that his new wife is difficult to live with.*(او به زودی فهمید که زندگی با همسر جدیدش دشوار است-انتهای جمله)

*دقت کنید که درترجمه فارسی  نمیتوان بعضی از حروف اضافه را ترجمه کرد

*گاهی نمیتوان حروف اضافه را در ابتدا و انتهای جمله قرار داد.

مقاله قبلی
کلمات یکسان در زبان انگلیسی به عنوان حرف اضافه و دیگر اجزای جمله
مقاله بعدی
اتمام جمله در زبان انگلیسی با حرف اضافه
فهرست