1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. ضمایر در زبان انگلیسی
  4. intensive/emphatic pronoun

intensive/emphatic pronoun

ضمایر تاکیدی/تشدیدی در زبان انگلیسی (intensive/emphatic pronoun)

(intensive/emphatic pronoun مشابه ضمایر انعکاسی هستند که برای مفرد ضمایر شخصی به self اضافه میشوند(itself/herslf/myself/himself/yourself) و برای جمع افزودنselves به ضمایر شخصی شامل(ourselves/themselves/yourselves).

ضمایر تشدیدی (intensive/emphatic pronoun) متفاوت ازضمایر انعکاسی هستند وکار آنها افزودن تاکید به فاعل جمله است،در حالی کار ضمایر انعکاسی نشان دادن این است که خود فاعل عمل را انجام داده است.

ضمایر تشدیدی برای کامل کردن معنی جمله ضروری نیستند و میتوانیم آنها از جمله حذف کنیم.

از ضمایر تشدیدی برای منسوب کردن اسمی که فاعل جمله است برای تاکید استفاده میشوند،در نتیجه به این ضمایر ضمایر تاکیدی نیز میگویند.

ضمایر تاکیدی بلافاصله بعد ازاسم و یا مرجع ضمیر قرار میگیرند.

اما گاهی اوقات ضمایر تاکیدی جایی دورتر از اسم مخصوصا در انتهای جمله قرار میگیرند.

مثال:

myself did it without help from anybody.(من خودم این کار را بدون کمک کسی انجام دادم-ضمیر تاکیدی اشاره میکند که فاعل جمله خودش این کار را انجام داده است)

He fixed the roof himself.( او خودش سقف را تعمیر کرد)

حذف ضمیر تاکیدی تغییری در معنی جمله ایجاد نمیکند:

She herself cooked the dinner.(او خودش شام را درست کرد)
She cooked the dinner(او شام را درست کرد-ضمیر تاکیدی حذف شده است-هیچ تغییری در معنی ایجاد نشده است)

-گاهی در موارد بسیار نادر ضمیر تاکیدی قبل از فاعل قرار میگیرد:

Myself, I would never do a thing like that.(خودم، من دیگر چنین کاری را انجام نخواهم داد)

مثالهایی از ضمایر تاکیدی که بلافاصله بعد از فاعل قرار میگیرد:

myself can look after the whole place.(من خودم میتوانم ازکل مکان مراقبت کنم)

حتما بخون  وجه وصفی معلق در زبان انگلیسی dangling participle

You yourself will have to answer for your action.(توخودت باید پاسخگوی عملت باشی)

He himself repaired the machine.(اوخودش ماشین را تعمیر کرد)

They themselves set up the makeshift camp(آنها خودشان اردوگاه موقت را برپا کردند)

مثالهایی ازقرار گرفتن ضمیر تاکیدی در انتهای جمله

(جمله های زیر جمله های مثال قبل هستند ، با این تفاوت که ضمیر تاکیدی درانتهای جمله قرار گرفته است)

I can look after the whole place myself.

You will have to explain to them yourself.

She wrote the short story herself.

The store is on the corner of the street itself.  

The children caught the big snake themselves

intensive/emphatic pronoun
ضمایر تاکیدی

ضمایر تاکیدی (intensive/emphatic pronoun) همیشه برای تاکید یک اسم به کار نمیروند:

The team felt that the uneven field itself was to blame for their loss.(تیم احساس کرد که خود زمین ناهموار مقصر باخت آنهاست)

Why the facts themselves were not used as evidence?(چرا خود حقایق به عنوان دلیل استفاده نشدند؟)

مقاله قبلی
ضمایر متقابل و یا دوسویه در زبان انگلیسی (reciprocal pronoun)
مقاله بعدی
ضمایر موصولی در زبان انگلیسی (relative pronoun)
فهرست