افعال بی قاعده و افعال باقاعده در زبان انگلیسی (regular and irregular verbs)

regular and irregular verbs

افعال بی قاعده و با قاعده در زبان انگلیسی

فعل های اصلی هم چنین به دودسته فعل های قاعده دار و افعال بی قاعده تقسیم میشوند. هر دونوع با توجه به اینکه چطور زمان گذشته و قسمت سوم شکل میگیرند شناسایی میشوند.

در فعل های با قاعده برای ساختن زمان گذشته وقسمت سوم فعل پسوند(  d و یا ed )را اضافه میکنیم اما در فعل های بی قاعده شکل اصلی فعل تغییر میکند(مانند تغییرحروف صدا دار).در ادامه تعدادی مثال آورده شده.

فعل های با قاعده در زبان انگلیسی:

-اضافه شدن d

زمان حال:die/like/move/place/squeeze

زمان گذشته:died/liked/moved/placed/squeezed

قسمت سوم فعل:died/liked/moved/placed/squeezed

-اضافه شدنed

زمان حال:boo/kill/pass/rich/touch

زمان گذشته:booed/killed/passed/reached/touched

قسمت سوم فعل:booed/killed/passed/reached/touched

-فعل های با قاعده ای که به همخوان ها ختم میشوند:

فعل های با قاعده ای که به همخوان ها p/g/b ختم شوند همخوان دو بارنوشته میشود و سپس ed را اضافه میکنیم:

Robbed/rubbed/flogged/tugged/sepped/stopped

-فعل های با قاعده ای که به همخوان c ختم شوند ked را اضافه میکنیم:

Picnic=picnicked/ panic=panicked

-فعل های با قاعده ای که به همخوان y ختم شوند ،y حذف میشود وied اضافه میشود:

Carry=carried/ worry=worried/hurry=hurried


نکته ی مهم: به افعال بی قاعده برای ساختن زمان گذشته و قسمت سوم فعل نمیتوانیم  dو یا ed اضافه کنیم.

-وقتی که فقط زمان گذشته و قسمت سوم فعل یکسان هستند:

زمان حال:carry/die/fit/jump/show/try

زمان گذشته:carried/died/fitted/jumped/showed/tried

قسمت سوم فعل:carried/died/fitted/jumped/showed/tried

-زمانی که  هر سه شکل حال،گذشته و قسمت سوم فعل یکسان هستند:

زمان حال:cost/cut/hurt/put/read/shut

زمان گذشته:cost/cut/hurt/put/read/shut

قسمت سوم فعل:cost/vcut/hurt/put/read/shut

-وقتی هر سه شکل حال،گذشته و قسمت سوم فعل متفاوت از هم هستند:

زمان حال:begin/choose/do/go/lie/see

حتما بخون  گرامر افعال کنایی انگلیسی Ergative Verbs

زمان گذشته:began/chose/did/went/lay/saw

قسمت سوم فعل:begun/chosen/done/gone/lain/seen

-زمانی که زمان گذشته و قسمت سوم فعل میتوانند هم به صورت با قاعده و هم بی قاعده باشند:

زمان حال:burn/dream/learn/spell/spill

زمان گذشته:burned-burnt/dreamed-dreamt/learned-learnt/spelled-spelt/spilled-spilt

قسمت سوم فعل: burned-burnt/dreamed-dreamt/learned-learnt/spelled-spelt/spilled-spilt

در اخر شکل های مختلف افعال بی قاعده be  را نشان میدهیم

مصدر:to be

زمان حال:am-is-are

زمان گذشته:was-were

وجه وصفی حال:being

قسمت سوم فعل:been

وجه شرطی حال:be

وجه شرطی گذشته:were

وجه امری:be

مقاله قبلی
افعال کمکی و اصلی در زبان انگلیسی (main verb and auxiliary verb)
مقاله بعدی
افعال کنشی و افعال ربطی در زبان انگلیسی (action and linking verbs)