افعال کنشی و افعال ربطی در زبان انگلیسی (action and linking verbs)

افعال کنشی و افعال ربطی در زبان انگلیسی

افعال میتوانند به دودسته افعال کنشی و افعال ربطی تقسیم شوند.افعال ربطی (پیوند دهنده نیز نامیده میشوند). افعال کنشی متفاوت از افعال ربطی هستند.

افعال کنشی(action verb) نشان میدهند که فاعل چه کاری انجام میدهد در حالی که افعال ربطی(linking verb) نشان میدهند که فاعل چه چیزی هست و باعث ارتباط بین فاعل و مکمل جمله شود.

مکمل جمله میتواند یک صفت،اسم،ضمیر و یا یک عبارت باشد که شبیه اسم و یا صفت رفتار میکند.

برای مثال در جمله (he is the boss.(isفعل ربطی است که فاعلhe را به اسم boss ربط میدهد.در اینجا کامل کننده جمله باعث شناسایی فاعل میشود.

همه افعال ربطی، لازم هستند(یعنی به مفعول نیاز ندارند) اما همه ی افعال لازم، ربطی نیستند.

linking verbs شامل :

شکلهای مختلف فعل be(am/is/are/was/were/being/been/)

Seem-become

و افعال مربوط به احساس کردن شامل(feel-smell-look-sound-taste-)

و افعال دیگر شامل(act-appear-get-go-grow-prove-remain-sray-turn)

-بعضی از افعال همیشه ربطی هستند،چون عملی را توصیف نمیکنند.مثل:

be: is, am, are, was, were, has been, have been, had been, is being, are being, was being, will have been, etc.

become: become, becomes, became, has become, have become, had become, will become, will have become, etc.

seem: seemed, seeming, seems, has seemed, have seemed, had seemed, is seeming, are seeming, was seeming, were seeming, will seem

– فعل های ربطی ، کنشی نیستند:

افعال ربطی کلمه ای کنشی نیستند،هر فعلی که مفعول بگیرد و عملی را توصیف کند فعل ربطی نیست.

The last person to leave was my cousin,Tom.(کلمه was یک فعل ربطی است و کنشی نیست، در واقع اسم اخرین نفر را مینامد.)

در اینجا از افعال کنشی و افعال ربطی استفاده شده است

She looked as if she wsa going to cry(کلمه look یک فعل ربطی است، چون به ما نمیگوید که فاعل چه کاری را انجام داده است بلکه میگوید که فاعل چگونه به نظر می رسیده)

-معمولا بعد از افعال ربطی صفت قرار میگیرد.

صفتی که بعد از فعل ربطی قرار میگیرد ،صفت خبری یا اسنادی نیز نامیده میشوند.

برای مثال:

حتما بخون  افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی

I feel fine(در این مثال feel  فعل ربطی است که بعد از آن صفتfine قرار گرفته است.)

The meal was really delicious(was فعل ربطی است که بعد از آن صفت delicious قرار گرفته است و فاعل th mealرا توصیف میکند)

-گاهی بعد از افعال ربطی اسم قرار میگیرد که (مسند یا مسند فاعلی /اسم مسند و یا مسند فاعلی ) نامیده میشود.

فعل ربطی مسند را به فاعل ربط میدهد.

برای مثال:

My uncle is a wrestler(wrestlerمسند فاعلی است و فاعلmy uncle را توصیف میکند و با فعل is به هم مربوط شده اند)

She has been a nurse for the past  ten years(مسند nurse به ما میگوید که اوچه کسی است.فعل ربطی در این مثال has been است)

-گاهی بعد از افعال ربطی ضمیر قرار میگیرد.این ضمیر باید حتما فاعلی باشد(نه مفعولی).

It was he they were looking for(heضمیر فاعلی است که بعد از فعل ربطیwas  قرار گرفته است.

It was him they were looking for(دقت کنید که این جمله اشتباه است چون ضمیر مفعولی him نباید بعد ازفعل ربطی was قرار بگیرد)

-گاهی بعد از افعال ربطی یک عبارت قرار میگیرد:

گاهی بعد از فعل ربطی یک عبارت اسمی،عبارت وصفی ویا عبارت قیدی قرار میگیرد.

His father is a train driver(بعد از فعل ربطی is عبارت اسمی a train driver  قرار گرفته است)

The new drug has proven to be very effective(بعد از فعل ربطی has proven عبارت وصفی to be very effective قرار گرفته است)

Only four teams remain in the competition( بعد از فعل ربطی remain عبارت قیدی in the competition  قرار گرفته است)

-چگونه میتوانیم فعل ربطی را تشخیص دهیم:

میتوانیم به جای فعل مورد نظر افعال to be را جایگزین کنیم ،اگرجمله با معنی بود فعل مورد نظر ربطی است و اگر بامعنی نبود فعل مورد نظر ربطی نیست.

He feels fine=he is fine(جمله با معنی است،در نتیجه فعل feel ربطی است-در این جملهfeelمعنی احساس کردن میدهد)

He feels the fine sand of the beach=he is the fine sand of the beach(با جایگزین کردن is جمله با معنی نیست در نتیجه در این جمله فعل ربطی نیست-در این جمله feelمعنی لمس کردن میدهد)

حتما بخون  فعل‌های کمکی (Auxiliary verbs) در زبان انگلیسی

-قید ها همرا با افعال ربطی استفاده نمیشوند:

قید افعال کنشی را توصیف میکند (و نه افعال ربطی را).

اگر به جای صفت از قید همراه با افعال ربطی استفاده کنیم باعث جملات اشتباه میشود.

نکته مهم:قید بعد از افعال کنشی قرار میگیرند و صفت بعد از افعال ربطی قرار میگیرند.

افعال ربطی مهم در زبان انگلیسی :appear/seem/smell/sound/taste

Andy appears calm(جمله درست است،چون calm  صفت است)

Andy appears calmly(جمله نادرست است،چون calmly قید است)

Eddy seemed angry to me(این جمله درست است چون angry صفت است)

Eddy seemed angrily to me(این جمله اشتباه است ،چون angrily قید است)

The pizza smelled delicious(این جمله درست است،چون delicious صفت است)

در اینجا از افعال کنشی و افعال ربطی استفاده شده است

The pizza smelled deliciously(این جمله اشتباه است،چون deliciously قید است)

The idea sounds bad(این جمله درست است،چون bad صفت است)

The idea sounds badly(این جمله اشتباه است،چون badly  قید است)

The drink tastes sour(این جمله درست است،چون sour صفت است)

The drink tastes sourly(این جمله نادرست است، چون sourly قید است)

-کوتاه سازی افعال ربطی:

It is my kitten=it’s my kitten

You are going to meet the boss=you’re going to meet the boss

-کلمه منفی not  نیز در فعل ها کوتاه سازی میشود:

It looks like a fish but it is not a fish=it looks like a fish but it isn’t a fish

We are not ready to leave=we aren’t ready to leave

He was not an important person=he wasn’t an important person

-درجدول زیر افعالی را مشاهده میکنیم که میتوانند هم به صورت فعل ربطی و هم به صورت فعل کنشی باشند.

tastesmelllookgetact
turnsoundprovegoappear
 stayremaingrowfeel

 

She acted dumb to believe his story(در اینجا act به معنای رفتار کردن است، وdumb هم صفت است است پس فعل ربطی است)

حتما بخون  افعال کیفیتی در زبان انگلیسیmodal verbs)

hey acted quickly to stop the fire from spreading. (act به معنای حرکت کردن است و هم چنین quickly قید است، در نتیجه فعل کنشی است)

She appears angry whenever her boyfriend looks at another girl(دراینجاappears به معنی به نظر رسیدن است وبعد از آن صفت angry قرار گرفته است ،فعل ربطی است)

I saw a dark figure by the roadside disappear as suddenly as it had appeared(در اینجا appear  به معنی ظاهر شدن است،در نتیجه فعل کنشی است)

The three of us got seasick, so we lied down.(get  معنی  احساس کردن دارد،در نتیجه فعل ربطی است)

You need to get someone to help you lose the fat around your waist.(در اینجا get معنای فراهم کردن است، در نتیجه فعل کنشی است)

Her new haircut makes her look younger than her twin sister.(در اینجا فعل look  به معنی به نظر رسیدن است،درنتیجه فعل ربطی است)

You don’t look your age; you look much younger. (در اینجا look  به معنای نگاه کردن است، در نتیجه فعل کنشی است)

: He kicked the ball around until he smelled of sweat(در اینجا smell به معنای احساس کردن است ،در نتیجه ربطی است)

smelled something like burnt toast in his bedroom(در این مثال smell  به معنای استشمام کردن است،در نتیجه کنشی است)

His idea to build a triangular swimming pool sounds good to the other members.(در این مثال sound به معنای به منظر رسیدن است ، در نتیجه فعل ربطی است)

The guard sounded the alarm when he discovered that some prisoners had escaped. ((در این مثال  sound  به معنای به صدا درآوردن است ،در نتیجه فعل کنشی است)

I tried to stay awake through the whole lecture.(در این مثال stay  به معنای ماندن است،در نتیجه ربطی است)

The judge agreed to stay the execution(در این مثال stay  به معنای متوقف کردن است،در نتیجه کنشی است)

Her chicken soup tastes like vinegar.(در این مثال taste به معنای مزه چیزی دادن است،در نتیجه ربطی است)

در اینجا از افعال کنشی و افعال ربطی استفاده شده است

Can I taste the soup to see if it is creamy enough?( در این مثال taste  به معنای چشیدن است، در نتیجه فعل کنشی است)

مقاله قبلی
افعال بی قاعده و افعال باقاعده در زبان انگلیسی (regular and irregular verbs)
مقاله بعدی
فعل محدود و نامحدود در زبان انگلیسی (finite and nonfinite verb )