1. خانه
  2. آموزش الفبا انگلیسی به کودکان (یادگیری حروف)
  3. درس دوم الفبا زبان انگلیسی

درس دوم الفبا زبان انگلیسی

درس دوم الفبا زبان انگلیسی

خب حالا باهمدیگه میریم سراغ هشتمین الفبت اینگلیسیمون:

Capital  F

Small  f

F sounds ف  like fish.

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  F

Small  f

F  sounds ف like fish.

خب حالا باهمدیگه میریم سراغ هفتمین الفت اینگلیسی مون:

Capital  G

Small.  g

G  sounds گ like guitar.

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  G

Small. g

G  sounds گ like guitar.

خب میریم سراغ هشتمین حرف از الفبت اینگلیسی مون:

Capital  H

Small  h

H  sounds ح like horse.

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital. H

small  h

H sounds  ح like horse.

خب حالا میریم سراغ نهمین الفبت انگیلیسی مون :

Capital  I

Small  i

I sounds ای  like igloo.

خب حالا بعد از من تکرار کنید .

Capital  I

Small  i

I  sounds ای like igloo.

خب بریم با همدیگه دهمین حرف از الفبت انگیلیسی مون رو یاد بگیریم:

Capital  J

Small  j

J  sounds ج like  juice .

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  J

Small  j

J sounds ج  like juice.

حتما بخون  درس اول الفبا زبان انگلیسی
مقاله قبلی
درس اول الفبا زبان انگلیسی
مقاله بعدی
درس سوم الفبا زبان انگلیسی
فهرست