1. خانه
  2. آموزش الفبا انگلیسی به کودکان (یادگیری حروف)
  3. درس سوم الفبا زبان انگلیسی

درس سوم الفبا زبان انگلیسی

درس سوم الفبا زبان انگلیسی

خب میریم سراغ یازدهمین الفبت اینگلیسی مون:

Capital  K

Small  k

K  sounds ک like kite

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  K

Small  k

K  sounds  ک like kite

خب میریم سراغ دوازدهمین الفبت اینگلیسی مون:

Capital  L

Small  l

L  sounds  ل like lemon

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  L

small  l

L  sounds  ل like lemon

خب میریم سراغ یادگیری سیزدهمین الفبت اینگلیسی مون:

 Capital  M

Small  m

M  sounds  like mouse

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital. M

Small  m

M  sounds م like mouse

خب بریم با همدیگه سراغ چهاردهمین الفبت اینگلیسی مون:

Capital  N

small  n

N  sounds ن like ninja

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  N

Small  n

N  sounds ن like ninja

خب حالا میریم با همدیگه سراغ پونزدهمین الفبت اینگلیسی مون:

Capital  O

small  o

O  sounds اُ like orange

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  O

Small  o

O  sounds اُ like orange

حتما بخون  درس دوم الفبا زبان انگلیسی
مقاله قبلی
درس دوم الفبا زبان انگلیسی
مقاله بعدی
درس چهارم الفبا زبان انگلیسی
فهرست