1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. قید ها در زبان انگلیسی
  4. قیدهای still,yet,already,just

قیدهای still,yet,already,just

قیدهای still,yet,already,just

در این درس درمورد قیدهای still,yet,already,just حرف میزنیم. معمولا این قیدها همراه با حال کامل استفاده میشوند چون مربوط به زمان حال هستند.

Just:

همراه با حال کامل به معنی کمی قبل تر استفاده میشود.

بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار میگیرد.

مثال:

I’ve just seen Susan coming out of the cinema.

Mike‘s just called. Can you ring him back, please?

Yet:

همراه با حال کامل به معنی (هر زمان تا کنون) است.

برای تاکید به این موضوع که انتظار داریم چیزی به زودی اتفاق می افتد.

Yet در جملات سوالی و منفی  در انتهای جمله قرار میگیرد.

مثال:

yet از قیدها است.

Have you finished your homework yet?


I
haven’t finished it yet. I’ll do it after dinner.

Still:

همراه با حال کامل به معنی چیزی است که اتفاق نیفتاده است.

برای نشان دادن چیزی است که انتظار میرفته زودتر اتفاق بیفتد.

still در جملات منفی استفاده میشود.

Still بین فاعل و فعل کمکی قرار میگیرد.

مثال:

still از قیدها است

She still hasn’t replied to my email. Maybe she’s on holiday.

They promised me that report yesterday but they still haven’t finished it.

قیدهای still,yet,already,just

Already:

همراه با حال کامل به معنی (قبل از الان) استفاده میشود.

از already استفاده میکنیم تا نشان دهیم چیزی قبل از چیز دیگری و یا زودتر از زمانی که انتظار داشتیم اتفاق افتاده است.

Already بین فعل کمکی و اصلی و یا در انتهای جمله واره قرار میگیرد.

مثال:

already از قیدها است

I’ve already spent my salary and it’s two weeks before payday.

He wanted to see Sudden Risk but I’ve already seen it.

نتیجه گیری

در این درس کاربرد و مثال هایی از کاربرد قیدهای still,yet,already,just اموختیم.

حتما بخون  ساخت قید در زبان انگلیسی - Forming adverbs
مقاله قبلی
ترتیب صفات در زبان انگلیسی – order of adjectives
فهرست