ساخت قید در زبان انگلیسی – Forming adverbs

Forming adverbs-ساخت قید ها

ساخت قید در زبان انگلیسی

ساخت قید : به طور کلی سه شکل قید وجود دارد:

  1. قیدهایی که با اضافه کردن ly به صفت به وجود می آیند.
  2. قیدهایی که با صفت یکسان هستند
  3. و قیدهایی که از صفت و یا کلمات دیگری نشات نگرفته اند.

1)بیشتر قیدها با اضافه کردن ly به صفات به وجود می آیند:

He had a sudden heart attack while jogging(او در هنگام دویدن آهسته دچار حمله قبلی ناگهانی شد-صفت)

He suddenly had a heart attack while jogging(او به طور ناگهانی در هنگام دویدن آهسته دچار حمله قلبی شد-قید)

She had a quick walk to get there on time(او یک پیاده روی سریع داشت تا به آنجا برسد-صفت)

برای ساخت قید در جمله بعدی بهش ly اضافه کردیم

She walked quickly to get there on time(او با سرعت پیاده روی کرد تا به آنجا برسد-قید)

تبدبل کردن بعضی صفات به قید با اضافه کردن  ly مستلزم حذف و اضافه کردن یک سری حروف است.

گاهی ly  به صفت اضافه میشود:quick=quickly(به سرعت)

وگاهی هم ally به صفت اضافه میشود:

Heroic=heroically(به طور قهرمانانه)

صفاتی که به eختم میشوند:e  انتهای صفت را حذف کرده و سپس ly  را اضافه میکنیم:

possible=possibly(از روی امکان)

/comfortable=comfortably(به راحتی)

برای صفاتی که به yختم میشوند

برای صفاتی که به yختم میشوند ،y به i تبدیل میشود و سپس ly اضافه میشود:

Easy=easily(به راحتی)

Happy=happily(با خوشحالی)

2)قیدهایی که با صفات یکسان هستند مانند:

Far/fast/hard/long/right/straight/right/long/cheap/opposite

The workers find the new machine easy to operate. (کارگران کارکردن ماشین جدید را راحت میدانند-صفت)

حتما بخون  جایگاه قید در زبان انگلیسی -Position of adverb in a sentence

The workers operate the new machine easily. (کارگران با ماشی جدید به راحتی کار میکنند-قید)

Where we live isn’t far from here. (جایی که ما زندگی میکنیم دور ازاینجا نیست-صفت)

We don’t live far away from here. (ما دور از اینجا زندگی نمیکنیم-قید)

She found the work quite hard. (او کار را کاملا سخت یافت-صفت)

She worked quite hard. (او کاملا به سختی کار کرد-قید)

The two brothers live on opposite sides of the city. (آن دو برادر در دوطرف مخالف شهر زندگی میکنند-صفت)

She has a brother who lives opposite to her. (او برادری دارد که روبه روی او زندگی میکند-قید)

If we exercise regularly, we may live a longer life. (اگر به طور منظم ورزش کنیم،ممکن است زندگی طولانی تری داشته باشیم-صفت)

ساخت قید در اینجا مشخص شده است قیدهایی که با صفات یکسان هستند

If we exercise regularly, we may live longer. (اگر ما به صورت منظم ورزش کنیم،ممکن است طولانی تر زندگی کنیم-قید)

You have written the wrong name. (شما اسم اشتباه را نوشته اید-صفت)

You have written the name wrong. (شما اسم را به طور اشتباه نوشته اید-قید)

3)صفاتی داریم که از صفات یا کلمات دیگری نشات نگرفته اند:

As(همان طور که)/even(حتی)/how(چنانکه)/never(هرگز)

/next(نزدیک)/rather(بیشتر)/so(به قدری)/soon(به زودی)/

still(هنوز)/then(سپس،آنگاه)/too(زیاد)

در مثالهای زیر قیدها پررنگ شده اند:

He doesn’t even know where the Pacific Ocean is(او حتی نمیداند که اقیانوس کجاست)

He said he had never been to a circus.(او گفت که هرگز به سیرک نرفته بود)

She has got rather a lot of money to spend at this time of the month..(اوپول بیشتری به دست آورده است تا در این ماه خرج کند)

حتما بخون  مقایسه قیدها در زبان انگلیسی- Comparison of adverbs

She has eaten two big pizzas and is still hungry.(او دو پیتزای بزرگ خورده است و هنوز گرسنه است)

قیدهای بیشماری وچود دارند که به ly ختم نمیشوند.

adverbs not ending in ly

در مثالهای زیر قیدهای بدونly پررنگ شده اند.

The climbers strove hard to reach the top.(کوهنوردان برای رسیدن به قله به سختی تلاش میکردند)

The boy jumped over that fence.(پسر از روی حصار پرید)

The train will arrive soon.(قطار به زودی خواهد رسید)

ساخت قید در اینجا مشخص شده است

You can put this book up on the top shelf.(میتوانید این کتاب را روی قفسه بالایی قرار دهید)

Your mother called yesterday..(مادر شما دیروز به من تلفن زد)

ساخت قید در زبان انگلیسی از قسمت های دیگر جمله:

قیدها از قسمت های دیگر ی از جمله اسم(accident=تصادف)،فعل(hurry=عجله کردن)،وجه وصفی  معلوم(frightening=ترسناک) نیز تشکیل میشوند.

She deleted my file by accident. (اسم-او به طور تصادفی فایلهای مرا حذف کرد)

She accidentally deleted my file. (قید-او به طور تصادفی فایلهای مرا حذف کرد)

Nick hurried to answer the telephone. (فعل-نیک عجله کرد تا تلفن را جواب بدهد)

Nick moved hurriedly to answer the telephone.(قید-نیک با عجله حرکت کرد تا تلفن را جواب بدهد)

Excessive smoking is bad for the health. (صفت-سیگارکشیدن بیش از حد برای سلامتی مضر است)

His health is badly damaged by excessive smoking. (قید-سلامتی اش به طور بدی با سیگار کشیدن بیش از حد آسیب دیده است)

He’s frightening us with the speed he’s driving. (وجه وصفی معلوم-او با سرعتی که رانندگی میکند ما را میترساند)

She looks frighteningly thin(قید-او به طرز ترسناکی لاغر به نظر میرسید)

حتما بخون  قید در زبان انگلیسی ( Adverb ) چیست ؟
مقاله قبلی
مقایسه قیدها در زبان انگلیسی- Comparison of adverbs
مقاله بعدی
جایگاه قید در زبان انگلیسی -Position of adverb in a sentence