1. خانه
  2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
  3. نهاد در زبان انگلیسی Subject

نهاد در زبان انگلیسی Subject

نهاد چیست

نهاد در زبان انگلیسی

هر جمله ای باید نهاد داشته باشد اگر چه گاهی اوقات ممکن است نهاد درجمله ظاهر نشود. نهاد یکی از دو بخش اصلی است که جمله را تشکیل میدهد. بخش دیگر گزاره است که معمولا بعد از نهاد می آید . نهاد یک اسم است که میتواند شخص ، مکان ، شیء یا عقیده باشد ، همین طور ضمیری مثل من ، تو ، آن یا یک عبارت اسمی.

نهاد کاری انجام میدهد یا حالتی را نشان میدهد که هر دو توسط فعل توصیف میشوند. همه فعل ها به نهاد احتیاج دارند.

Subject+Predicate=Sentence

 نهاد                         +                      گزاره                 =                       جمله

جمله= نهاد + گزاره

Stan sings.استن اواز میخواند.                                                                                                   

   (Stan=نهاد/اسم، sings= فعل عمل/گزاره)

She is sick.            او مریض است.

She= نهاد/ ضمیر، is sick= گزاره بیان حالتی که نهاد دارد.

Wait here while I go and get some drinks.

(گزاره بدون نهاد. متوجه میشویم که نهاد you هست)

You wait here while I go and get some drinks.

 نهاد مرکب نهاد در زبان انگلیسی

نهاد مرکب

وقتی دویا چند اسم بوسیله ی and  یا or بهم متصل شوند، نهاد مرکب بوجود میآید که با توجه به جمع یا مفرد بودن  نهاد،  فعل جمع یا مفرد میگذاریم.

مثال:

در مثال های زیرنهاد و فعل پررنگ نوشته شده اند.

Tom and Tommy are twin brothers.

تام و تامی برادران دوقلو هستند.

He or his sister is driving.

 یا او یا خواهرش در حال رانندگی است.

حتما بخون  مطابقت در جمله در زبان انگلیسی (agreement)
مقاله بعدی
گزاره در زبان انگلیسی (Predicate )
فهرست