1. خانه
  2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
  3. Subject (نهاد) در زبان انگلیسی

Subject (نهاد) در زبان انگلیسی

نهاد چیست

نهاد در زبان انگلیسی

هر جمله ای باید نهاد (Subject) داشته باشد اگر چه گاهی اوقات ممکن است نهاد درجمله ظاهر نشود. نهاد یکی از دو بخش اصلی است که جمله را تشکیل میدهد. بخش دیگر گزاره است که معمولا بعد از نهاد می آید . نهاد یک اسم است که میتواند شخص ، مکان ، شیء یا عقیده باشد ، همین طور ضمیری مثل من ، تو ، آن یا یک عبارت اسمی.

نهاد کاری انجام میدهد یا حالتی را نشان میدهد که هر دو توسط فعل توصیف میشوند. همه فعل ها به نهاد احتیاج دارند.

Subject+Predicate=Sentence

 نهاد                         +                      گزاره                 =                       جمله

Subject

Stan sings.استن اواز میخواند.                                                                                                   

   (Stan=نهاد/اسم، sings= فعل عمل/گزاره)

She is sick.            او مریض است.

She= نهاد/ ضمیر، is sick= گزاره بیان حالتی که نهاد دارد.

Wait here while I go and get some drinks.

(گزاره بدون نهاد. متوجه میشویم که نهاد you هست)

You wait here while I go and get some drinks.

 نهاد (Subject) مرکب در زبان انگلیسی

Subject

وقتی دویا چند اسم بوسیله ی and  یا or بهم متصل شوند، نهاد مرکب بوجود میآید که با توجه به جمع یا مفرد بودن  نهاد،  فعل جمع یا مفرد میگذاریم.

مثال:

در مثال های زیرنهاد و فعل پررنگ نوشته شده اند.

Tom and Tommy are twin brothers.

تام و تامی برادران دوقلو هستند.

He or his sister is driving.

 یا او یا خواهرش در حال رانندگی است.

حتما بخون  گزاره در زبان انگلیسی (Predicate )
مقاله بعدی
گزاره در زبان انگلیسی (Predicate )
فهرست