1. خانه
  2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
  3. گزاره در زبان انگلیسی (Predicate )

گزاره در زبان انگلیسی (Predicate )

گزاره ممکن است طولانی یا کوتاه باشد.

 همه ی جملات از یک نهاد و گزاره تشکیل شده اند(Predicate) . گزاره با بیان انچه نهاد انجام میدهد یا ان چیزی که هست جمله را کامل میکند و شامل فعل عمل، ربطی، یا عبارت فعلی و بقیه چیزهایی که بعد از ان می اید ، است.

 گزاره مرکب در زبان انگلیسی (Compound Predicate)

نهادش چند فعالیت انجام میدهد یعنی بیشتر از یک کار با همان نهاد.

گزاره مرکب

 مکمل( complement )

کلمه یا گروه کلماتی است که گزاره را کامل میکند و شامل مفعول و modifier ( مثلا صفت) است.

Verb 

 فعل

فعل عمل، فعالیت انجام شده، وفعل ربطی ، حالتی که نهاد دارد را توصیف میکند.معمولا بعد از فعل عمل، مفعول مستقیم، غیر مستقیم، یا یک عبارت مثل عبارت حرف اضافه ای، قیدی، یا هر عبارت یا modifier دیگری می آید. بعد از فعل ربطی ، مکمل نهاد ، اسم فاعل گزاره ای و یا اسم صفت گزاره ای می آید.

فعل و گزاره در زبان انگلیسی

  گزاره ها پررنگ نوشته شده اند.

Predicate of a single verb: The child sneezes.

گزاره فقط با یک فعل: بچه عطسه میکند.

Our dog is barking.  

    گزاره با یک عبارت فعلی: سگمان دارد پارس میکند.

Abu rides a camel.

گزاره یک فعل و یک مفعول مستقیم: ابو شتر سواری میکند.

گزاره با یک فعل و مفعول مستقیم.

John bought his monkey a packet of peanuts.

گزاره ی یک فعل و مفعول مستقیم و غیر مستقیم: جان یک پاکت بادام زمینی برای میمونش خرید.

She dresses smartly.

گزاره یک فعل و modifier آن: او هوشمندانه لباس میپوشد.

He is an ambulance driver.

  گزاره ی یک فعل ربطی و مکمل آن: او راننده آمبولانس است.

حتما بخون  جمله ساده و مرکب در زبان انگلیسی

گزاره همه چیز را درمورد نهاد به ما میگوید و همانطور که درجدول میبینید با یک فعل یا عبارت فعلی شروع میشود.

Subjectنهاد    Predicate    گزاره
Noun اسمVerb/verb phrase   فعل/ عبارت فعلیNoun اسمPronoun ضمیر Adjective صفتAdverb قید 
Jackyawns.    
Jilllikes rabbits.   
Pronoun ضمیر     
Sheis shopping.    
Theybully  him.  
Noun phrase عبارت اسمی     
Some passengersare feeling  seasick. 
The road accident happened   here.
مقاله قبلی
Subject (نهاد) در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
مکمل هایی که در زبان انگلیسی بعد از فعل عمل می آیند
فهرست