پیشنهادات

در این قسمت یاد می گیریم که چطور از دیگران پیشنهاداتشان را بپرسیم یا خودمان چطور پیشنهاداتمان را بیان کنیم.

گاهی پیش می‌آید که نمی‌دانیم که باید چکار کنیم و یا برای کاری از بقیه تقاضای کمک،راهنمایی یا پیشنهاد می‌کنیم.در این قسمت یاد می گیریم که چطور از دیگران پیشنهاداتشان را بپرسیم یا خودمان چطور پیشنهاداتمان را بیان کنیم.

اصطلاحاتی برای درخواست پیشنهادات

________________________________________________

Asking for suggestions:.                                      درخواست پیشنهاد

________________________________________________

Where can I find a used sofa?                  

از کجا می توانم یک مبل دست دوم پیدا کنم؟

Is there someplace I can buy shelves?         

آیا جایی هست که بتوانم از آن قفسه بخرم؟

Where’s a good place to get a TV?          

کجا برای خرید تلویزیون خوب است؟

اصطلاحاتی برای دادن پیشنهادات

__________________________________________________

Giving suggestions:.                                                    پیشنهاد دادن

__________________________________________________

Why don’t you look in the newspaper?              

چرا نگاهی به روزنامه نمی اندازی؟

How about looking online? 

                             نگاهی در اینترنت چطور؟

You can                                    ‌.          

                       go to Manning’s*.                               

 I would                                                            

می توانی به مَنینگز* بروی.

من به مَنینگز* می رفتم.

* نام فروشگاهی است.

A great place      to get a TV                            

                                                 is Electric City*             

The best place     to buy it                              

یک جای عالی/بهترین جا برای خرید تلویزیون/آن،اِلکتیریک سیتی(شهر الکتریکی)* است.

* نام فروشگاهی است.

________________________________________________

پیشنهادات

نمونه مکالمه

به مثال زیر توجه کنید:

Sam: What else do you need for your new apartment, Raul?

سَم:دیگر چه چیزی برای آپارتمان جدیدت لازم داری رائول؟

Raul: Well, where can I buy a used sofa?

رائول:خب،از کجا می توانم یک مبل دست دوم بخرم؟

Sam: Why don’t you look in the newspaper?

سَم:چرا به روزنامه نگاهی نمی اندازی؟

Raul: Good idea! And whare can you get shelves?

رائول:فکر خوبی است!و از کجا می توان قفسه گرفت؟

حتما بخون  درس 30 زبان انگلیسی متوسطه ( استعدادها) + مکالمه

Sam: I’d go to Manning’s. They also have stuff for the kitchen. And their prices are good.

سِم:من به منینگز می رفتم.آن ها هم چنین وسایل آشپزخانه دارند.و قیمت هایشان خوب است.

Raul: OK. And where’s a good place to get a TV?

رائول:باشه.و کجا برای تهیه تلویزیون خوب است؟

Sam: A good place for that is Electric city.

سَم:جای مناسب برای آن الکتریک سیتی (شهر الکتریکی) است.

Raul: Thanks, Sam.

رائول:مرسی سَم.

نتیجه گیری

برای همه مون موقعیت های پیش اومده که داخل اونا ما به پیشنهادات و راهنمایی های بقیه نیاز داشتیم بحث امروز مون راجع به همین موضوع بود و ما اینجا براتون اصطلاحاتی برای پیشنهاد دادن و درخواست کردن پیشنهاد آورده بودیم و در آخر هم یدونه مکالمه آوردیم تا سوالات تون بی جواب نمونه امیدواریم خوشتون بیاد

مقاله قبلی
ساعت پرسیدن و ساعت گفتن
مقاله بعدی
پرسش درمورد اطلاعات شخصی