1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. کاربرد علامت آپستروف (apostrophe) در زبان انگلیسی

کاربرد علامت آپستروف (apostrophe) در زبان انگلیسی

علامت آپستروف (apostrophe) در زبان انگلیسی

از علامت آپستروف (‘) برای نشان دادن حذف و یا  مالکیت استفاده میکنیم.

*نکته: در فارسی چیزی تحت عنوان علامت آپستروف نداریم و در ترجمه ها نمیتوان نشان  داد.

مالکیت

علامت آپستروف و مالکیت اسامی مفرد

برای نشان دادن مالیت اسامی مفرد ‘sبه انتهای اسم مورد نظربه صورت های زیر  اضافه میشود.

1) علامت آپستروف و اسامی ای که به s ختم میشوند:

actress’s role(نقش بازیگر)

princess’s lover(دوستدار شاهزاده خانم)

rhinoceros’s skin.(پوست کرگدن)

2) علامت آپستروف و اسامی خاص و عناوین

uncle’s pipe(پیپ عمو)

George’s mother(مادر جرج)

dog’s tail(دم سگ)

Thomas’s car. (ماشین کار)

3) علامت آپستروف و فروشگاه ها و مغازه های اشخاص

I’ll buy the lamb at the Friendly Butcher’s.(من گوشت بره را از قصابی فرندلی میخرم.)

4)اگر آپستروف s  فقط بعد از اسم دوم قرار بگیرد نشان دهنده مالکیت مشترک است.

Jack and Jill’s pail(سطل جیل و جک)

Bonnie and Clyde’s(بونی و کلاید)

5)اگر آپستروفs بعد از هر دو اسم قرار بگیرد نشان دهنده مالکیت جداگانه هر شخص است.

Jack’s and Jill’s cars.  (ماشین جیل و ماشین جک)

علامت آپستروف و مالکیت اسامی جمع

اگر اسم جمع باشد  آپستروف s به  اسم جمع به صورت های زیر اضافه میشود.

1)مالکیت اسامی جمعی که s جمع دارند:

 boys’ bicycles(دوچرخه های پسرها)

friends’ houses(خانه های دوستان)

books’ covers. (جلدهای کتابها)

2)مالکیت اسامی جمعی که به s ختم نمیشوند:

children’s toys(اسباب بازی های بچه ها)

women’s clothes(لباسهای بچه ها)

men’s boots.(چکمه های مردان)

3) علامت آپستروف بعد از اختصارهای جمع

many Dr.’s(خیلی از پزشکان)

many M.D.’s(خیلی از پزشکان)

many Ph.D.’s.(خیلی از دکتران)

حتما بخون  Quantifiers + اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

4) علامت آپستروف و نشان دادن جمع یک حرف از الفبا

Your p’s, and c’s are too big.(pها و cهای شما بسیار بزرگ هستند.)

You must dot your i’s and cross your t’s(شما باید رویiها نقطه بگذارید و tها را خط بزنید.

5)عبارت و کلمه های جمع

There are too many I’s and “you know’s” in his speech. (i ها و you know های زیادی در گفته اش هستند.)

حذف

Sins of Omission: How an Incomplete… | FrogDog Marketing
از آپستروف برای نشان دادن حذف حروف و اعداد استفاده میشود.

از آپستروف برای نشان دادن حذف حروف و اعداد استفاده میشود.

1)از آپستروف برای مخفف کردن حروف استفاده میشود:

I’m = I am(من هستم)

we’re = we are(ما هستیم)

don’t = do not(منفی سازی)

can’t = cannot(نتوانستن)

rock ’n’ roll = rock and roll. (راک اند رول)

2)از آپستروفs برای مخفف کردن is و has استفاده میشود:

 he’s = he is/he has(او هست/او دارد)

it’s = it is/it has. (آن هست/آن دارد)

3)از آپستروفd برای مخفف کردن had و would استفاده میشود:

they’d = they had/they would(آنها داشتند/آنها میخواستند)

she’d = she had/she would.(او داشت/او میخواست)

4)در جوابهای کوتاه اگر لازم نباشد که اسم را تکرار کنیم آن را حذف میکنیم.

Is that your coat?(آن کت توست؟)

No, it’s Sandra’s.(نه آن مال ساراست)

Where is Tom?(تام کجاست؟)

He’s at Noble Hardware’s with dad.(او با پدرش درنوبل هاردور است.)

علامت آپستروف و حذف اعداد

برای نشان دادن جمع اعداد

Your 5’s are like the S. (5های شما مانند s است.)

برای نشان دادن اینکه عددی کنار گذاشته شده است:

My grandfather died in ’86.(پدر بزرگم در سال 86 فوت کرد.)

My grandfather died in 1986.(پدربزرگم در سال 1986 فوت کرد.)

آپستروفs همراه با اسامی مفرد:

برای نشان دادن زمان

The workers took an hour’s break for lunch.(کارگران برای ناهار یک ساعت استراحت کردند.)

حتما بخون  کاربرد کاما / ویرگول ( comma ) در زبان انگلیسی

The library is just fifteen minutes’ walk from my house.(کتابخانه فقط پانزده دقیقه با خانه من فاصله دارد.)

برای نشان دادن روز:

Why do you give me yesterday’s newspaper when it should be today’s. (چرا رونامه دیروز را به من دادی درحال که باید امروز باشد؟)

برای نشان دادن هفته:

 We will be away on a week’s trip to the uninhabited island.(سفر یک هفته ای  به جزیره ای غیر مسکونی خواهیم رفت.)

استفاده از دو آپستروف:

We were at James’ (or James’s) father’s office when he called. ( وقتی او تماس گرفت ما در اداره پدر جیمز بودیم- در اینجا دو مالکیت را نشان دادیم یکی پدر جیمز و یکی اداره که برای پدر جیمز است.)

آپستروف s همراه با اسامی مرکب

No: My mother’s-in-law waistline is expanding fast. 

این جمله اشتباه است: چون آپستروف s را در جای اشتباه قرار داده است.

Yes: My mother-in-law’s waistline is expanding fast.

این جمله درست است: دور کمر مادرشوهرم به سرعت در حال زیاد شدن است.

اشیاء غیر زنده ، مالکیت ندارند

نکته: تا اینجا نشان دادیم که از ‘s برای نشان دادن مالکیت چیزی برای موجودات زنده استفاده میکنیم، چون اشیاء غیر زنده نمیتوانند مالک چیزی باشند پس نمیتوانیم از ‘s برای آنها استفاده کنیم.

مثالها:

No: Your car’s windscreen wipers need to be replaced. 

این جمله اشتباه است: چون ‘s را برای ماشین که غیر زنده است استفاده کرده.

Yes: The windscreen wipers of your car need to be replaced. 

این جمله درست است:برف پاک کن های ماشین تو نیاز دارند تعویض شوند.

No: The air was black from the factory’s smoking chimney.

حتما بخون  تغییرات در گفتار غیرمستقیم در زبان انگلیسی

این جمله اشتباه است: چون ‘s را برای کارخانه که غیر زنده است استفاده کرده.

Yes: The air was black from the smoking chimneys of the factory.

این جمله درست است: هوا از دود دودکشهای بخاری سیاه بود.

No: Look, the shovel’s handle must be held like this.

این جمله اشتباه است: چون از ‘s برای بیلچه که غیر زنده است استفاده کرده. 

Yes: Look, the handle of the shovel must be held like this.

این جمله درست است:نگاه کن،دسته بیلچه باید اینگونه نگه داشته شود.

مقاله قبلی
کاربرد علامت نقطه ویرگول (semicolon) در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
جمله واره ( Clause ) در زبان انگلیسی
فهرست