1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
 4. توصیف کننده ­های چندگانه در زبان انگلیسی

توصیف کننده ­های چندگانه در زبان انگلیسی

توصیف کننده ­های چندگانه در زبان انگلیسی

توصیف کننده ­های چندگانه موضوع مورد بحث این مقاله هستند. توصیف کننده ها ممکن است بیش از یک مورد برای یک اسم باشند تا آن اسم را دقیق تر و جالب تر توصیف کنند.

آنها ممکن است یک عبارت،کلمه چندگانه و یا تنها یک کلمه باشد که کل عبارت را توصیف میکند.توصیف کننده ها باید با کلماتی که توصیف میکنند به آسانی قبل شناسایی باشند.

مثال شماره یک:

The meal in that restaurant was really delicious.(غذاها در آن رستوران واقعا خوشمزه بود)

عبارت در آن رستوران(in that restaurant) اسم غذاها(the meal) را توصیف میکند و به ما میگوید که کجا آن غذاها  در دسترس هستند/بودند.

همچنین واقعا خوشمزه(really delicious) نیز اسم غذاها(the meal) را توصیف میکند و به ما در مورد مزه غذا اطلاعات میدهد.

قید واقعا (really) صفت خوشمزه (delicious) را توصیف میکند و به ما میگوید که غذا چقدر خوشمزه بود.

مثال شماره دو:

 • They were highly delighted at the court’s decision.(آنها در نتیجه تصمیم دادگاه بسیار خوشحال بودند)

قید بسیار  (highly) صفت خوشحال(delighted) را توصیف میکند.

عبارت قیدی در نتیجه تصمیم دادگاه(at the court’s decision) صفت خوشحال(delighted) را توصیف میکند و به ما میگوید که بخاطر  چه چیزی آنها خوشحال بودند)

مثال شماره سه:

 • Suddenly, the ground shook and everyone rushed outdoors.(ناگهان، زمین لرزید و همه به بیرون هجوم بردند)
 •  
 • قید ناگهان  کل جمله را توصیف میکند.
 • بیرون(outdoors) قید است و فعل هجوم بردند(rushed) را توصیف میکند.
 •  

مثال شماره چهار:

 • The hungry-looking vultures were perched high on the steep cliff overlooking the slightly choppy sea.(کرکس هایی که گرسنه به نظر میرسند، بالای صخره شیب­ دار مشرف به دریای کمی متلاطم قرار گرفته بودند)
حتما بخون  جمله واره تابع / وابسته در زبان انگلیسی

صفت گرسنه به نظر میرسند (hungry-looking) اسم کرکسها(vultures) را توصیف میکند.

قید بالای (high) فعل قرار گرفته(perched) را توصیف میکند.

صفت شیب دار(steep) اسم صخره(cliff) را توصیف میکند.

قید کمی(slightly) صفت متلاطم(choppy) را توصیف میکند.

کمی متلاطم(slightly choppy) اسم دریا را توصیف میکند.

مثال شماره پنج:

 • Covered by a thick layer of fine dust, the top shelf had not been wiped for years.(قفسه بالایی که با یک لایه ضخیم گرد و غبار نرم پوشیده شده بود سالها پاک نشده بود)

صفت ضخیم(thick) عبارت اسمی لایه گرد و غبار نرم(layer of fine dust) را توصیف میکند.

صفت نرم(fine) اسم گرد و غبار(dust) را توصیف میکند.

صفت بالا(top) اسم قفسه(shelf) را توصیف میکند.

و عبارت پوشیده شده با یک لایه ضخیم گردو غبار نرم(covered by a thick layer of fine dust) قفسه بالایی (top shelf) را توصیف میکند.

مثال شماره شش:

 • It was the ugly toothless old wicked witch, who cast a magical spell on the beautiful princess.(این جادوگر زشت بدون دندان پیر بد جنس بود که طلسم جادویی را بر شاهزاده خانم زیبا انداخت)

رشته کامل صفتهای زشت بدون دندان پیر بدجنس(ugly toothless old wicked) اسم جادوگر(witch) را توصیف میکند.

صفت جادویی (magical) اسم طلسم(spell) را توصیف میکند.

صفت زیبا(beautiful) اسم شاهزاده خانم(princess) را توصیف میکند.

و که طلسم جادویی را بر شاهزاده خانم زیبا انداخت (who cast a magical spell on the beautiful princess) اسم جادوگر(witch) را توصیف میکند.

 مثال شماره هفت:

 • The highly experienced driver drove very quickly through the tunnel.(راننده بسیار با تجربه خیلی سریع از تونل عبور کرد-این جمله درست است)
 • قید بسیار(highly) صفت باتجربه(experienced) را توصیف میکند.
 • صفت با تجربه(experienced) اسم راننده(driver) را توصیف میکند.
 • قید بسیار(very) قید سریع(quickly) را توصیف میکند.
 • قید سریع(quickly) فعل عبور کرد(drove) را توصیف میکند.
 • عبارت قیدی از تونل(through the tunnel) فعل عبور کرد(drove) را توصیف میکند.
 •  
 •  
 • The highly experienced and very quickly driver drove through the tunnel. (این جمله نادرست است چون قید خیلی سریع(quickly) نمیتواند اسم راننده(driver) را توصیف کند.
 • o        *نکته:قید نمیتواند یک اسم را توصیف کند.
حتما بخون  جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی
مقاله قبلی
توصیف کننده های مقایسه ای و عالی در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
وجوه وصفی به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی (participles)
فهرست