حروف تعریف در زبان انگلیسی قبل از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

حروف تعریف در زبان انگلیسی قبل از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

حروف تعریف قبل از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش موضوع این مقاله کوتاه هستند. a/an معنای یکسانی دارند و به معنای یک هستند و قبل از اسامی مفرد قابل شمارش استفاده میشوند.

نکته: این دو حرف تعریف را نباید قبل از اسامی  قابل شمارش جمع و اسامی غیر قابل شمارش استفاده کنیم.

  • He who kills animals illegally is a poacher.(او که حیوانات را به طور غیر قاندنی میکشد یک شکارچی پنهانی است)
  • His father works as an accountant in a multi-national company.(پدرش به عنوان یک حسابدار در یک شرکت چند ملیتی کار میکند)

The:

پیش از اسم مفرد قابل شمارش

  • The serial killer has struck again.(قاتل زنجیره ای دوباره کشته است)

پیش از اسم های قابل شمارش جمع

  • Rebel forces killed two of the soldiers..(نیروهای شورشی دو نفر از سربازان را کشتند)

اسم غیر قابل شمارش

The sand blown by strong wind covered the entire area(ماسه ای که توسط باد شدید میوزد کل منطقه را پوشاند)

اسم خاص

The Brown family whom you have been waiting for has arrived.(خانواده براون که منتظرشان هستید  رسیده است)

حتما بخون  حرف تعریف معین the در زبان انگلیسی
مقاله قبلی
حرف تعریف صفر در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
اسامی یکسانی در زبان انگلیسی که با هر سه حرف تعریف به کار میروند